Sapporo Language School AGREATDREAM - Eikaiwa

Notice: This school will be closed from October 27th (Thu) to November 10th (Thu) for remodeling.
Please email us if you have any question or telephone us after November 11th (Fri). Thank you.

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year (O, K, E)

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year: 1st Grade to 6th Grade.

(Onyomi, Kunyomi, English)

Kyouiku kanji – Jouyou kanji

* Kyouiku is sometimes written as kyoiku.

Change the Order of the Kanji Columns
(English, Onyomi, Kunyomi)

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year - Kyouiku kanji - Jouyou kanji (Onyomi, Kunyomi, English) - kyoiku kanji

Grade 1

12 七 九 二 人 入 八 力 十 3 下 三 上 千 口 土 夕 大 女 子 小 山 川 4 中 五 六 円 天 手 文 日 月 木 水 火 犬 王 5 出 右 四 左 本 正 玉 生 田 白 目 石 立 6 休 先 名 字 年 早 気 百 竹 糸 耳 虫 7 村 男 町 花 見 貝 赤 足 車 8 学 林 空 金 雨 青 9 草 音 1012

First Grade Kanji List (80 kanji)

Kanji
Onyomi
Kunyomi
English
ichi; itsu
hito-tsu; hito~
one (things); one (connects to other words)
ni; (ji)
futa-tsu; futa~
two; two (connects to other words)
san
mit-tsu; mi~
three; three (connects to other words)
shi
yot-tsu; yon; yo~
four (things); four; four (connects to other words)
go
itsu-tsu; itsu~
five (things); five (connects to other words)
roku
mut-tsu; mutsu; mu; mui~
six
shichi
nana-tsu; nana; nano~
seven
hachi; you
yat-tsu; yatsu; ya~
eight
ku; kyuu
kokono-tsu; kokono~
nine
juu; ji- (じっ=jixtsu)
too; to
ten
hyaku
(momo)
hundred
sen
chi~
thousand
jou
ue; a-geru; a-garu; nobo-ru; kami~; uwa~
top;
ka; ge
shita; sa-geru; sa-garu; kuda-ru; kuda-su; kuda-saru; o-rosu; o-riru; shimo~
below
sa
hidari
left
u; yuu
migi
right
chuu; jyuu
naka
inside; middle
dai; tai
oo-kii; oo-ini
large
shou
chii-sai; ko~; o~
small
gatsu; getsu
tsuki
month; moon
nichi; jitsu
hi; ~ka
day, sun; ~ day
nen
toshi
year
sou
haya-i; haya-maru; haya-meru
early
moku; boku
ki; ko
tree
rin
hayashi
woods; (forest)
san
yama
mountain
(sen)
kawa
river
do; to
tsuchi
soil
kuu
sora; a-ku; a-keru; kara
sky; open; open (a schedule time, seats); empty
den
ta
rice paddy
ten
ama
heaven; sky
sei; shou
i-kiru; u-mu; u-mareru; nama; i-kasu; i-keru; ha-yasu; ha-eru;
life
ka
hana
flower
sou
kusa
grass
chuu
mushi
insect
ken
inu
dog
jin; nin
hito
person
mei; myou
na
name
jo; nyo
on’na
female
dan; nan
otoko
male
shi; su
ko
child
moku
me
eye
ji
mimi
ear
kou
kuchi
mouth
shu
te
hand
soku
ashi
foot; leg
ken
mi-ru
see
on
ne; oto
sound
riki; ryoku
chikara
power
ki; ke
spirit
en
maru
circle; yen
nyuu
hai-ru; i-ru
enter
shutsu
de-ru
exit
ritsu
ta-tsu
stand up
kyuu
yasu-mu
rest
sen
saki
previous
seki
yuu
evening
hon
moto
book
bun; mon
fumi
writing
ji
aza
character
gaku
mana-bu
study
kou
school
son
mura
village
chou
machi
town
shin
mori
forest
sei
tada-shii
correct
sui
mizu
water
ka
hi
fire
gyoku
tama
gem
ou
king
seki
ishi
stone
chiku
take
bamboo
shi
ito
thread
kai
shellfish
sha
kuruma
wheeled vehicle
kin
kane
gold
u
ame
rain
seki
aka
red
sei
ao
blue
haku
shiro
white

Grade 2

2 刀 3 万 丸 工 弓 才 4 今 元 公 内 切 分 午 友 太 少 引 心 戸 方 止 毛 父 牛 5 兄 冬 北 半 古 台 外 市 広 母 用 矢 6 交 会 光 合 同 回 地 多 寺 当 毎 池 米 羽 考 肉 自 色 行 西 7 何 作 体 図 声 売 弟 形 来 汽 社 角 言 谷 走 近 里 麦 8 京 国 夜 姉 妹 岩 店 明 東 歩 画 直 知 長 門 9 前 南 室 後 思 春 星 昼 海 活 点 科 秋 茶 計 風 食 首 10 帰 原 夏 家 弱 時 書 紙 記 通 馬 高 11 強 教 理 細 組 船 週 野 雪 魚 鳥 黄 黒 12 場 晴 朝 番 答 絵 買 道 間 雲 13 園 数 新 楽 話 遠 電 14 鳴 歌 算 語 読 聞 15 線 16 親 頭 18 曜 顔

Second Grade Kanji List (160 kanji)

Kanji
Onyomi
Kunyomi
English
suu
kazu
number
ta
oo-i
many; much
shou
suku-nai; suko-shi
a few; a little
man
yorozu
ten thousand
han
naka-ba
half
kei; gyou
katachi
shape
ta
futo-i
great
sai
hoso-i
thin
kou
hiro-i
wide
chou
naga-i
long
ten
bochi △
point
gan
maru
circle
kou
maji-waru
mix
kou
hikari; hika-ru
light
kaku
kado; tsuno; sumi
angle; corner
kei
haka-ru
measure
choku; jiki
tada-chi; nao-su
straight; correct
sen
line
shi
ya
arrow
jaku
yowa-i
weak
kyou
tsuyo-i
strong
kou
taka-i
tall or high
dou
ona-ji
same
shin
oya
parent
bo
haha; kaa
mother
fu
chichi; tou
father
shi
ane
older sister
(kei); kyou
ani
older brother
(tei); dai
otouto
younger brother
mai
imouto
younger sister
ji; shi
mizuka-ra
oneself
yuu
tomo
friend
tai
karada
body
mou
ke
hair
tou
atama
head
gan
kao
face
shu
kubi
neck
shin
kokoro
heart
ji
toki
time
you
weekday
chou
asa
morning
chuu
hiru
daytime
ya
yoru
night
fun; bun; bu
wa-karu; wa-keru; wa-kareru; wa-katsu
minute; understand
shuu
week
shun
haru
spring
ka
natsu
summer
shuu
aki
autumn
tou
fuyu
winter
kon
ima
now
shin
atara-shii
new
ko
furu-i
old
kan; ken
ma; aida
interval
hou
kata
direction
hoku
kita
north
nan
minami
south
tou
higashi; azuma
east
西
sei; sai
nishi
west
en
too-i
far
kin
chika-i
near
zen
mae
in front
go; kou
nochi; ushi-ro; ato
behind
nai
uchi
inside
gai; ge
soto; hoka; hazu-su
outside
jou
ba
place
chi; ji
ground
koku
kuni
country
en
sono
garden
koku
tani
valley
ya
no
field
gen
hara
field; origin
ri
sato
village
shi
ichi
city
kyou; (kei)
(miyako)
capital
fuu
kaze
wind
setsu
yuki
snow
un
kumo
cloud
chi
ike
pond
kai
umi
sea
gan
iwa
rock
sei
hoshi
star
shitsu
muro
room
ko
to; be
door
ka; ke
ie
house
ji
tera
Buddhist temple
tsuu
too-ru
pass through
mon
kado
gates
dou
michi
road
wa
hanashi; hana-su
talk
gen; gon
i-u; koto
say
kota-eru; kota-e
answer
sei
koe
voice
bun; mon
ki-ku
hear
go
kata-ru
language
doku
yo-mu
read
sho
ka-ku
write
ki
shiru-su
write down
shi
kami
paper
ga; kaku
 –
picture
kai
e
picture
zu; to
(haka-ru)
drawing
kou; ku
 –
craft
kyou
oshi-eru
teach
sei
hare
clear
shi
omo-u
think
kou
kanga-eru
think about
chi
shi-ru
know
sai; zai
wazukani; zae
ability
ri
kotowari
reason
san
 –
calculate
saku
tsuku-ru
make
gen; gan
moto
origin
shoku
ta-beru; ku-u
eat; meal
niku
 –
meat
ba
uma; ma
horse
gyuu
ushi
cow
gyo
uo; sakana
fish
chou
tori
bird
u
ha; hane
feather
mei
na-ku
chirp
baku
mugi
wheat
bei; mai
kome
rice
cha; sa
 –
tea
shoku
iro
colour
ou
ki
yellow
koku
kuro
black
rai
ku-ru
come
kou; gyou
i-ku; yu-ku; okona-u
go
ki
kae-ru
return home
ho
aru-ku; ayu-mu
walk
sou
hashi-ru
run
shi
to-maru
stop
katsu
iki-ru; ika-su
active; alive
ten
mise
store
bai
ka-u
buy
bai
u-ru
sell
go
uma
noon
ki
steam
kyuu
yumi
bow
kai
 –
-times; to revolve
kai; e
a-u
association
so
kumi
association; team
sen
fune
ship
mei
aka-rui
bright
sha
yashiro
company
setsu
ki-ru
cut
den
 –
electricity
mai
 –
every
a-u
fit
a-taru
hit
dai; tai
 –
base
raku
tano-shii
pleasure
kou
ōyake
public
in
hi-ku
pull
ka
 –
section
ka
uta
song
tou
katana
sword
ban
 –
number
you
mochi-iru
use
ka
nani; nan
what

Grade 3

24 予 化 区 反 5 世 主 仕 他 代 写 去 号 央 平 打 氷 申 由 皮 皿 礼 6 両 州 全 列 向 安 守 式 曲 有 次 死 羊 血 7 住 助 医 君 坂 対 局 役 投 決 究 豆 身 返 8 事 使 具 取 受 味 命 和 委 始 実 定 岸 幸 所 放 昔 服 板 泳 注 波 油 物 者 育 苦 表 9 乗 係 品 客 屋 度 待 急 指 持 拾 昭 柱 洋 炭 界 畑 発 県 相 研 神 秒 級 美 負 送 追 重 面 10 倍 勉 員 宮 島 庫 庭 息 旅 根 酒 消 流 病 真 荷 起 速 配 院 11 動 商 問 宿 帳 悪 族 深 球 祭 章 第 笛 終 習 転 進 都 部 12 勝 寒 悲 暑 期 植 温 湖 港 湯 登 短 童 等 筆 着 葉 落 軽 運 遊 開 階 陽 集 飲 歯 13 意 感 想 暗 業 漢 福 詩 路 農 鉄 14 様 緑 練 銀 駅 鼻 15 横 箱 談 調 16 整 橋 薬 館 18

Third Grade Kanji List (200 kanji)

Kanji
Onyomi
Kunyomi
English
chō
 –
pair
sei; se
yo
world
ryō
 –
both
shu
nushi; omo-ni; omo-na
master
no-ru
ride
yo
 –
in advance
ji
koto
abstract thing
shi
tsuka-eru
serve
ta
hoka
other
dai; tai
ka-waru; yo
substitute
su-mu
dwell
使
shi
tsuka-u
use
kei
kakari; kaka-ru
person in charge
bai
 –
double
zen
matta-ku
whole
gu
 –
tool
sha
utsu-su; utsu-ru
copy
retsu
 –
row
jo
tasu-keru
help
ben
tsuto-meru
diligence
ugo-ku
move
shō
ka-tsu
win
ka
ba-keru; ba-kasu
disguise; -ification
ku
 –
ward
i
 –
doctor
kyo or ko
sa-ru
leave
han
so-ru
anti-
shu
to-ru
take
ju
u-keru; u-karu
receive
 –
number
mu-kau; mu-ku; mu-kou
face (v.)
kun
kimi
you
mi
aji; aji-wau
flavor
mei
inochi
life
wa
 –
peace; sum
hin
shina
article
in
 –
member
shō
 –
commerce
mon
to-i; to-u; ton
question
 –
saka
slope
ō
 –
center
shi
haji-meru; haji-maru
begin
i
yuda-neru
committee
shu
mamo-ru
protect
an
yasu-i
cheap
tei; jō
sada-meru; sada-maru
fix
jitsu
mi; mino-ru
fruit; content
kyaku
 –
guest
kyū
miya
Shinto shrine; prince (princess)
宿
shuku
yado; yado-ru
inn
kan
samu-i
cold
tai
 –
opposite
kyoku
 –
office
oku
ya
premise
gan
kishi
shore
shima
island
shū
 –
state
chō
 –
account book
hei; byō
tai-ra; hira
flat
saiwa-i; shiawa-se
happiness
do
 –
degrees; occurrences
ko
 –
warehouse
tei
niwa
garden
shiki
 –
style
yaku
 –
role
tai
ma-tsu
wait
kyū
iso-gu
hurry
soku
iki
breath
aku
waru-i
bad
hi
kana-shii
sad
 –
thought
i
 –
idea
kan
 –
feel
sho
tokoro
place
da
u-tsu
hit
na-geru
throw
 –
hiro-u
pick up
ji
mo-tsu
hold
shi
yubi; sa-su
finger
hana-su; hana-tsu; hana-reru
release
sei
totono-eru; totono-u
put in order
ryo
tabi
trip
zoku
 –
tribe
 –
mukashi
long ago
shō
 –
clear
sho
atsu-i
hot
an
kura-i
dark
kyoku
ma-garu; ma-geru
sheet music; crooked
a-ru
be; possession
fuku
 –
clothes
ki
 –
period of time
han or ban
ita
board
chū
hashira
pillar
kon
ne
root
shoku
u-eru
plant
gyō
 –
business
sama
appearance or Mr (Mrs, Ms)
ō
yoko
side
kyō
hashi
bridge
ji
tsugi; tsu-gu
next
shi
ha
tooth
shi
shi-nu
death
hyō
kōri
ice
ketsu
ki-meru; ki-maru
decide
yu
abura
oil
ha
nami
wave
chū
soso-gu
pour
ei
oyo-gu
swim
 –
ocean; western
ryū
naga-reru
stream
shō
ki-eru; ke-su
extinguish
shin
fuka-i
deep
on
atata-kai; atata-ka; atata-maru; atata-meru
warm
minato
harbor
ko
mizūmi
lake
yu
hot water
kan
 –
China
tan
sumi
charcoal
butsu; motsu
mono
thing
kyū
tama
ball
yū or yu
yoshi
reason
mō-su
say
kai
world
hata; hatake
agricultural field
byō
yamai
sick
hatsu
 –
departure
tō; to
nobo-ru
climb
hi
kawa
skin
sara
dish
ai
mutual
ken
 –
prefecture
shin
ma
true
chaku
ki-ru; tsu-ku
wear; arrive
tan
mijika-i
short
ken
to-gu
sharpen
rei
 –
thanks
shin; jin
kami
god(s)
sai
matsu-ri; matsu-ru
festival
fuku
 –
luck
byō
 –
second
kyū
 –
research
shō
 –
chapter
 –
juvenile
teki
fue
whistle
dai
ordinal number prefix
hitsu
fude
writing brush
hito-shii
class
hako
box
kyū
 –
rank
shū
o-waru; o-eru
end
ryoku
midori
green
ren
ne-ru
practice
hitsuji
sheep
bi
utsuku-shii
beauty
shū
nara-u
learn
sha
mono
someone
iku
soda-tsu; soda-teru; haguku-mu
nurture
ku
kuru-shii; kuru-shimu; kuru-shimeru; niga-i; niga-ru
suffer
ka
ni
luggage
raku
o-chiru; otosu
fall
ha
leaf
yaku
kusuri
medicine
ketsu
chi
blood
hyō
omote; arawa-su; arawa-reru
list or surface
shi
 –
poem
調
chō
shira-beru
investigate
dan
 –
discuss
tō; zu
mame
beans
fu
ma-keru; o-u
lose
ki
o-kiru; o-kosu; o-koru
wake up
ro
ji
road
shin
mi
body
ten
koro-bu
revolve
kei
karu-i
light
 –
farming
hen
kae-su; kae-ru
return
tsui
o-u
follow
oku-ru
send
soku
haya-i; haya-maru; haya-meru
fast
shin
susu-mu
advance
aso-bu
play
un
hako-bu
carry
bu
 –
part
to; tsu
miyako
metropolis
hai
kuba-ru
distribute
shu
sake; saka
rice wine
jū; chō
omo-i; kasa-neru
heavy
tetsu
 –
iron
gin
 –
silver
kai
hira-ku; a-ku; hira-keru; a-keru
open
in
 –
institution
 –
sunshine
kai
 –
floor of a building
shū
atsu-maru; atsu-meru
collect
men
omo-te; tsura
face
dai
 –
topic
in
no-mu
drink
kan
yakata
public building
eki
 –
station
bi
hana
nose

Grade 4

34 不 夫 欠 氏 5 以 付 令 加 功 包 司 史 失 必 札 末 未 民 辺 6 仲 伝 兆 共 印 各 好 成 灯 争 老 衣 7 位 低 児 兵 冷 初 別 利 努 労 告 囲 完 改 希 折 材 束 求 臣 良 芸 8 例 典 刷 協 卒 参 周 固 季 官 底 府 径 念 果 松 毒 泣 治 法 牧 的 英 芽 9 信 便 勇 単 型 変 建 昨 栄 浅 省 祝 紀 約 胃 要 軍 飛 10 候 借 倉 孫 害 差 席 帯 徒 挙 料 案 梅 残 殺 浴 特 笑 粉 脈 航 訓 連 郡 11 健 側 停 副 唱 堂 康 得 救 敗 望 械 巣 清 産 票 菜 貨 陸 12 博 喜 順 散 景 最 満 焼 然 無 給 結 街 覚 象 貯 費 達 量 隊 飯 13 働 塩 愛 戦 極 照 節 続 置 腸 試 辞 14 察 旗 歴 漁 種 管 説 関 静 15 億 器 標 熱 課 賞 輪 選 養 16 機 積 録 18 観 類 験 19 鏡 願 20 競 議

Fourth Grade Kanji List (200 kanji)

Kanji
On
Kun
English
fu; bu
 –
not
araso-u
conflict
fu
tsu-ku
attach
rei
 –
orders
i
 –
since
chū
naka
go-between
den
tsuta-eru
transmit
i
kurai
rank
tei
hiku-i
low
rei
tato-eru
example
便
ben; bin
tayo-ri
convenience
shin
 –
trust
kura
storage
 –
climate
shaku
ka-riru
borrow
tei
 –
halt
ken
 –
healthy
soku
kawa
side
hatara-ku
work
oku
 –
hundred million
chō
kiza-shi
portent; trillion
ji; ni
 –
child
kyō
tomo
together
hei; hyō
tsuwamono
soldier
ten
 –
code
rei
tsume-tai; hi-eru; sa-meru
cool
sho
hatsu; haji-me
first
betsu
waka-reru
separate
ri
 –
profit
satsu
su-ru
printing
fuku
 –
vice-
 –
achievement
ka
kuwa-eru
add
do
tsuto-meru
toil
negira-u
labor
isa-mu
courage
tsutsu-mu
wrap
sotsu
 –
graduate
kyō
 –
cooperation
tan
 –
simple
haku
 –
Dr.
in
shirushi
mark
san
mai-ru
participate
shi
 –
history
shi
 –
director
kaku
ono-ono
each
koku
tsu-geru
tell
shū
mawa-ri
circumference
shō
tona-eru
chant
ki
yoroko-bu
rejoice
ki
utsuwa
container
i
kako-u
surround
ko
kata-maru
harden
kei
kata
model
 –
public chamber
en
shio
salt
shi
 –
gentleman
hen
ka-waru
change
fu fuu bu
otto
husband
shitsu
ushina-u
lose
su-ku; kono-mu
like
ki
 –
seasons
son
mago
grandchild
kan
 –
perfect
kan
 –
government official
gai
 –
harm
satsu
 –
guess
su
nest
sa
 –
distinction
ki
mare
hope
seki
 –
seat
tai
obi
sash
tei
soko
bottom
fu
 –
urban prefecture
 –
ease
ken
ta-teru
build
kei
 –
diameter
to
 –
junior
toku
e-ru
acquire
hitsu
kanara-zu
without fail
nen
 –
thought
ai
 –
love
sei
na-ru
become
sen
ikusa; tataka-u
war
setsu
o-ru
fold
kyo
a-geru
raise
kai
arata-meru
reformation
kyū
suku-u
salvation
hai
yabu-reru
failure
san
chi-ru
scatter
ryō
 –
fee
ki
hata
national flag
saku
 –
previous
kei
 –
scenery
sai
mo; motto-mo
most
nozo-mu
hope
mi
ima-da
un-
matsu
sue
end
satsu
fuda
tag
zai
 –
lumber
soku
taba; tsuka
bundle
shō
matsu
pine
ka
ha-tasu
fruit; accomplish
ei
saka-eru
prosperity
an
 –
plan
bai
ume
apricot
kai
 –
contraption
kyoku
kiwa-meru
poles
hyō
 –
signpost
ki
hata
machine
ketsu
ka-keru
lack
reki
 –
curriculum
zan
noko-ru
remainder
satsu
koro-su
kill
doku
 –
poison
shi
uji
family name
min
tami
people
kyū
moto-mu
request
chi or ji
osa-meru; nao-ru
govern
 –
method
kyū
na-ku
cry
sen
asa-i
shallow
yoku
abi-ru
bathe
sei or shō
kiyo-raka
pure
man
mi-chiru
full
ryō or gyō
asa-ru
fishing
hi
lamp
mu or bu
na-i
nothing
zen or nen
shika-shi
so
shō
ya-ku
bake
shō
te-rasu
illuminate
netsu
atsu-i
heat
boku
maki
breed
toku
 –
special
san
u-mu
give birth
teki
mato
target
sho or sei
habu-ku
government ministry
shuku
iwa-u
celebrate
hyō
 –
ballot
shu
tane
kind or seed
seki
tsu-mu
accumulate
kyō
kiso-u
emulate
shō
wara-u
laugh
kan
kuda
pipe
setsu
fushi
node
fun
ko; kona
flour
ki
 –
chronicle
yaku
 –
promise
ketsu
musu-bu; yu-u
tie
kyū
tama-u
salary
zoku
tsudu-ku
continue
chi
o-ku
put
o-iru
old man
i
 –
stomach
myaku
 –
vein
chō
 –
intestines
shin
 –
retainer
 –
cruise
ryō
yo-i
good
gei
 –
art
ga
me
bud
ei
 –
England
sai
na
vegetable
gai
machi
city
i
koromo
clothes
i-ru
need
kaku
obo-eru; sa-meru
memorize
kan
mi-ru
observe
kun
 –
instruction
shi
kokoromi-ru; tame-su
test
setsu
to-ku
theory
ka
 –
section
gi
 –
deliberation
zō or shō
 –
elephant
ka
 –
freight
cho
ta-meru
savings
hi
tsui-yasu
expense
shō
 –
prize
gun
 –
army
rin
wa
wheel
ji
ya-meru
resign
hen
ata-ri
environs
ren
tsu-reru; tsura-neru
take along
 –
tachi
attain
sen
era-bu
choose
gun
 –
county
ryō
 –
quantity
roku
 –
record
kyō
kagami
mirror
kan
seki
related
riku
 –
land
tai
 –
group
sei
shizu-ka
quiet
jun
 –
obey
gan
nega-u
request
rui
 –
sort
hi
to-bu
fly
han
meshi
meal
yashina-u
foster
ken
 –
test

Grade 5

34 仏 支 比 5 刊 可 句 圧 布 弁 旧 永 犯 示 6 再 仮 件 任 因 団 在 舌 7 似 余 判 均 序 応 快 志 技 条 災 状 防 8 価 舎 券 制 効 妻 居 往 性 承 招 易 枝 武 河 版 肥 述 非 9 保 則 厚 故 政 査 独 祖 逆 退 迷 限 10 個 修 俵 容 師 恩 格 桜 留 益 破 素 耕 能 財 造 11 務 基 婦 寄 常 張 情 採 授 接 断 液 混 率 現 略 眼 移 経 術 規 許 設 責 貧 険 12 備 報 富 営 属 復 提 検 減 測 税 程 絶 統 証 評 賀 貸 貿 過 13 勢 墓 夢 幹 損 準 禁 罪 義 群 解 豊 資 鉱 預 飼 14 像 境 増 徳 慣 態 構 演 精 総 綿 製 複 適 酸 銭 銅 際 雑 領 15 導 敵 暴 潔 確 編 賛 質 16 燃 築 興 衛 輸 17 績 講 謝 18 織 職 額 1920

Fifth Grade Kanji List (185 kanji)

Kanji
On
Kun
English
kyū
hisa
long time
hutsu; butsu
hotoke
Buddha
ka; ke
kari
sham
ken
affair
nin
maka-seru
responsibility
ji
ni-ru
becoming
yo
ama-ru
too much
ka
atai
value
ho
tamo-tsu
preserve
shū
osa-meru
discipline
hyō
tawara
straw bag
ko
individual
bi
sona-eru
provide
statue
sai; sa
futata-bi
again
kan
publish
han
waka-ru
judge
sei
control
ken
ticket
soku
notto-ru
rule
ki-ku
effect
mu
tsuto-meru
duty
sei
ikio-i
power
atsu-i
thick
ku
phrase
ka
possible
ei
itona-mu
manage
in
yo-ru
cause
dan; ton
group
atsu
pressure
zai
a-ru
exist
kin
level
ki
moto-duku
foundation
muku-iru
report
kyō
sakai
boundary
bo
haka
grave
ma-su; fu-eru
increase
mu
yume
dream
sai
tsuma
wife
fu
lady
contain
ki
yo-ru
approach
fu
tomi
rich
michibi-ku
guide
kyo
i-ru
reside
zoku
belong
fu
nuno
linen
shi
expert
tsune
normal
kan
miki
tree-trunk
jo
preface
ben
valve
chō
ha-ru
stretch
ō
journey
fuku
repeating
toku
virtue
shi
kokorozashi
intention
ō
respond
kai
kokoroyo-i
cheerful
sei shō
saga
gender
on
grace
nasa-ke
feelings
tai
condition
kan
na-reru
accustomed
shō
uketamawa-ru
acquiesce
gi
waza
skill
shō
mane-ku
beckon
ju
sazu-keru
instruct
sai
to-ru
pick
setsu
ses-suru; tsu-gu
contact
tei
sa-geru
present
son
soko-neru
loss
shi
sasa-eru
branch
sei
matsurigoto
politics
ko
yue
circumstances
teki
kataki
enemy
dan
ta-tsu; kotowa-ru
cut off
kyū
old times
eki
yasa-shii
easy
aba-ku
outburst
clause
shi
eda
branch
sa
investigate
kaku
status
ō
sakura
cherry
ken
examine
kama-eru
construct
bu; mu
military
hi
kura-beru
compare
ei
naga-i
eternity
ka
kawa
river
eki
fluid
kon
ma-zaru
mix
gen
he-ru
decrease
soku
haka-ru
fathom
jun
standard
en
perform
ketsu
isagiyo-i
undefiled
sai
wazawa-i
disaster
nen
mo-eru
burn
han
printing block
han
oka-su
crime
form
doku
hito-ri
alone
ritsu; sotsu
hiki-iru
rate
gen
arawa-reru
appear
ryū ru
todo-maru
detain
ryaku
abbreviation
eki
benefit
gan
me
eyeball
ha
yabu-ru
rend
kaku
tashi-ka
certain
shi
shime-su
indicate
so
ancestor
kin
prohibition
i
utsu-ru
shift
tei
hodo
extent
zei
tax
chiku
kizu-ku
fabricate
sei
refined
su or so
moto
elementary
kei; kyō
he-ru
manage
su-beru
unite
zetsu
ta-tsu
discontinue
綿
men
wata
cotton
whole
hen
a-mu
compile
seki
exploits
shiki
o-ru
weave
zai
tsumi
guilt
gun
mu-reru
flock
gi
righteousness
tagaya-su
till
shoku
employment
hi
ko-yasu
fertilizer
ability
kyō
oko-su
entertain
zetsu
shita
tongue
sha
cottage
jutsu
sube
art
ei
defense
sei
manufacture
fuku
duplicate
ki
rule
ge; kai
to-ku
untie
setsu
mouke-ru
establish
kyo
yuru-su
permit
shō
akashi
evidence
hyō
evaluate
lecture
sha
ayama-ru
apologize
shiki
discriminating
go
mamo-ru
safeguard
yuta-ka
bountiful
zai
wealth
hin
mazushi-i
poor
seki
se-meru
blame
tai
ka-su
lend
貿
trade
ga
congratulations
shi
resources
san
approve
shitsu
quality
yu
transport
jutsu
no-beru
mention
mei
mayo-u
astray
退
tai
shirizo-ku
retreat
gyaku
sakara-u
inverted
tsuku-ru
create
ka
ayama-chi
go beyond
teki
suitable
san
acid
mineral
copper
sen
zeni
coin
fuse-gu
prevent
gen
kagi-ru
limit
ken
kewa-shii
precipitous
sai
kiwa
occasion
zatsu
miscellaneous
hi
ara-zu
negative
yo
azu-keru
deposit
ryō
territory
gaku
hitai
amount
shi
ka-u
domesticate

Grade 6

3 亡 寸 己 干 4 仁 収 尺 片 5 冊 処 幼 庁 穴 6 危 吸 后 存 宇 宅 机 灰 至 7 乱 卵 否 困 孝 忘 我 批 私 系 8 並 乳 供 刻 呼 垂 宗 宙 宝 届 延 忠 拡 担 拝 枚 沿 若 9 城 奏 姿 宣 専 巻 律 映 染 段 泉 洗 派 皇 看 砂 紅 背 肺 革 10 値 俳 党 射 将 展 座 従 朗 株 班 秘 純 納 胸 蚕 討 針 降 除 陛 骨 11 域 密 捨 推 探 欲 済 異 盛 窓 翌 脳 著 視 訪 訳 郷 郵 閉 頂 12 割 創 勤 善 尊 就 揮 敬 晩 棒 痛 筋 策 衆 裁 装 補 詞 貴 13 傷 幕 暖 源 盟 絹 署 聖 腹 蒸 裏 誠 賃 14 疑 層 暮 模 磁 穀 誤 誌 認 閣 障 15 劇 権 潮 熟 蔵 諸 誕 論 遺 16 奮 憲 操 樹 激 糖 縦 鋼 17 優 厳 縮 覧 18 簡 臨 難 19 臓 警

Sixth Grade Kanji List (181 kanji)

Kanji
On
Kun
English
hei
nami; nara-bu
row
ran
mida-reru
riot
nyū
chichi
milk
na-kunaru
deceased
jin
kindness
kyō; ku
tomo
offer
hai
actor
chi
atai
value
shō
kizu
wound
yasa-shii
superior
political party
satsu
counter for books
sho
dispose
koku
kiza-mu
engrave
katsu
wa-ru
divide
tsuku-ru
create
geki
drama
kin
tsuto-meru
diligence
ki
aya-ui
dangerous
ran
tamago
egg
gen
kibi-shii
strict
shū
osa-meru
take in
kisaki
queen
hi
ina; iya
negate
kyū
su-u
suck
ko
yo-bu
call
zen
yo-i
good
kon
koma-ru
become distressed
sui
ta-reru
droop
shiro
castle
iki
range
kana-deru
play music
hun
huru-u
stirred up
姿
shi
sugata
shape
son
suppose
filial piety
taku
ie
home
u
eaves
shū
religion
chū
mid-air
takara
treasure
sen
notama-u
proclaim
mitsu
secrecy
sun
measurement
sen
moppa-ra
specialty
sha
i-ru
shoot
shō
leader
son
touto-bu
revered
shū
tsu-ku
concerning
shaku
measure of length
todo-ku
deliver
ten
expand
stratum
ko
onore
self
kan
ma-ku
scroll
maku; baku
curtain
kan
ho-su
dry
osana-i
infancy
chō
government office
za
suwa-ru
sit
en
no-basu
prolong
ritsu
rhythm
shitaga-u
obey
wasu-reru
forget
chū
loyalty
ken
constitution
ga
ware
ego
hi
criticism
tan
nina-u
shouldering
hai
oga-mu
worship
kaku
hiro-geru
broaden
sha
su-teru
throw away
tan
saga-su
grope
sui
infer
ki
command
ayatsu-ru
maneuver
kei
uyama-u
respect
ei
utsu-ru
reflect
ban
nightfall
dan
atata-kai
warmth
bo
ku-rasu
livelihood
hoga-raka
melodious
ki
tsukue
desk
mai
sheet of…
sen
so-meru
dye
kabu
stocks
rod
mo; bo
imitation
ken
rights
ju
ki
trees
yoku
ho-shii
longing
dan
steps
沿
en
so-u
run alongside
sen
izumi
fountain
sen
ara-u
wash
ha
sect
sai
su-mu
settle
gen
minamoto
origin
chō
shio
tide
geki
hage-shii
violent
kai
hai
ashes
juku
u-reru
ripen
hen
kata
one-sided
han
group
i
koto-naru
uncommon
gi
utaga-u
doubt
tsū
ita-i
pain
ō
emperor
sei
mo-ru
prosper
mei
alliance
kan
watch over
sa
sha; suna
sand
ji
magnet
shi
watakushi; watashi
me
hi
secret
koku
cereal
ketsu
ana
hole
mado
window
kin
suji
muscle
saku
scheme
kan
simplicity
sugar
kei
lineage
beni; kurenai
deep red
osa-meru
settlement
jun
genuine
ken
kinu
silk
ju
tate
vertical
shuku
chidi-mu
shrink
sho
government office
yoku
the following
sei
holy
hai
lung
hai
se
back
kyō
mune
bosom
brain
fuku
hara
abdomen
entrails
rin
nozo-mu
lookover
shi
ita-ru
climax
jaku
waka-i
young
cho
arawa-su; ichijiru-shii
renowned
mu-su
steam
kura
warehouse
san
kaiko
silkworm
shū
masses
sai
saba-ku
judge
sō; shō
yosoo-u
attire
ri
ura
back
ho
ogina-u
supplement
shi
mi-ru
look at
ran
perusal
u-tsu
chastise
otozu-reru
visit
yaku
wake
translate
shi
kotoba
poetry
shi
document
nin
mito-meru
recognize
tan
born
sei
makoto
sincerity
go
ayama-ru
mistake
ron
theory
sho
moro
everything
kei
guard against
ki
precious
chin
fare
i
bequeath
mail
kyou
gou
home town
shin
hari
needle
kou
hagane
steel
hei
shi-meru
closed
kaku
tall
kou
o-riru
descend
hei
majesty
jo; ji
nozo-ku
exclude
shou
sawa-ru
hurt
nan
muzuka-shii
difficult
kaku
kawa
leather
chou
itada-ku
place on the head
kotsu
hone
bone

Now that you have studied the characters watch this video to check if you really know them.Testimonial:


I was accepted into an overseas medical student program in the USA!! I owe my success to Glen. Thank you very much!


Shota


4 Comments:

 1. Hayden W. より:
  Paragraph writing is also a fun, if you’re familiar with the words afterward and you can write them otherwise it is complicated to remember.
 2. Thank you for the messages everyone. ^^
 3. รับถ่ายวีดีโอ より:
  Thanks for the informative site. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal approach. I have a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info.
 4. Rosalie より:
  I like the helpful info you supply to your articles.
  I will bookmark your website and check again here frequently :-)
2019-04-22nd
🌜 Hello, hope you have been having a good night.
Was this page useful? We would love to hear from you.

コメントを書く

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen