Sapporo Language School AGREATDREAM - Eikaiwa

Notice: This school will be closed from October 27th (Thu) to November 10th (Thu) for remodeling.
Please email us if you have any question or telephone us after November 11th (Fri). Thank you.

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year (O, K, E)

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year: 1st Grade to 6th Grade.

(Onyomi, Kunyomi, English)

Kyouiku kanji – Jouyou kanji

* Kyouiku is sometimes written as kyoiku.

Change the Order of the Kanji Columns
(English, Onyomi, Kunyomi)

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year - Kyouiku kanji - Jouyou kanji (Onyomi, Kunyomi, English) - kyoiku kanji

Grade 1

12 七 九 二 人 入 八 力 十 3 下 三 上 千 口 土 夕 大 女 子 小 山 川 4 中 五 六 円 天 手 文 日 月 木 水 火 犬 王 5 出 右 四 左 本 正 玉 生 田 白 目 石 立 6 休 先 名 字 年 早 気 百 竹 糸 耳 虫 7 村 男 町 花 見 貝 赤 足 車 8 学 林 空 金 雨 青 9 草 音 1012

First Grade Kanji List (80 kanji)

Kanji Onyomi Kunyomi English
ichi; itsu hito-tsu; hito~ one (things); one (connects to other words)
ni; (ji) futa-tsu; futa~ two; two (connects to other words)
san mit-tsu; mi~ three; three (connects to other words)
shi yot-tsu; yon; yo~ four (things); four; four (connects to other words)
go itsu-tsu; itsu~ five (things); five (connects to other words)
roku mut-tsu; mutsu; mu; mui~ six
shichi nana-tsu; nana; nano~ seven
hachi; you yat-tsu; yatsu; ya~ eight
ku; kyuu kokono-tsu; kokono~ nine
juu; ji- (じっ=jixtsu) too; to ten
hyaku (momo) hundred
sen chi~ thousand
jou ue; a-geru; a-garu; nobo-ru; kami~; uwa~ top;
ka; ge shita; sa-geru; sa-garu; kuda-ru; kuda-su; kuda-saru; o-rosu; o-riru; shimo~ below
sa hidari left
u; yuu migi right
chuu; jyuu naka inside; middle
dai; tai oo-kii; oo-ini large
shou chii-sai; ko~; o~ small
gatsu; getsu tsuki month; moon
nichi; jitsu hi; ~ka day, sun; ~ day
nen toshi year
sou haya-i; haya-maru; haya-meru early
moku; boku ki; ko tree
rin hayashi woods; (forest)
san yama mountain
(sen) kawa river
do; to tsuchi soil
kuu sora; a-ku; a-keru; kara sky; open; open (a schedule time, seats); empty
den ta rice paddy
ten ama heaven; sky
sei; shou i-kiru; u-mu; u-mareru; nama; i-kasu; i-keru; ha-yasu; ha-eru; life
ka hana flower
sou kusa grass
chuu mushi insect
ken inu dog
jin; nin hito person
mei; myou na name
jo; nyo on’na female
dan; nan otoko male
shi; su ko child
moku me eye
ji mimi ear
kou kuchi mouth
shu te hand
soku ashi foot; leg
ken mi-ru see
on ne; oto sound
riki; ryoku chikara power
ki; ke spirit
en maru circle; yen
nyuu hai-ru; i-ru enter
shutsu de-ru exit
ritsu ta-tsu stand up
kyuu yasu-mu rest
sen saki previous
seki yuu evening
hon moto book
bun; mon fumi writing
ji aza character
gaku mana-bu study
kou school
son mura village
chou machi town
shin mori forest
sei tada-shii correct
sui mizu water
ka hi fire
gyoku tama gem
ou king
seki ishi stone
chiku take bamboo
shi ito thread
kai shellfish
sha kuruma wheeled vehicle
kin kane gold
u ame rain
seki aka red
sei ao blue
haku shiro white

Grade 2

2 刀 3 万 丸 工 弓 才 4 今 元 公 内 切 分 午 友 太 少 引 心 戸 方 止 毛 父 牛 5 兄 冬 北 半 古 台 外 市 広 母 用 矢 6 交 会 光 合 同 回 地 多 寺 当 毎 池 米 羽 考 肉 自 色 行 西 7 何 作 体 図 声 売 弟 形 来 汽 社 角 言 谷 走 近 里 麦 8 京 国 夜 姉 妹 岩 店 明 東 歩 画 直 知 長 門 9 前 南 室 後 思 春 星 昼 海 活 点 科 秋 茶 計 風 食 首 10 帰 原 夏 家 弱 時 書 紙 記 通 馬 高 11 強 教 理 細 組 船 週 野 雪 魚 鳥 黄 黒 12 場 晴 朝 番 答 絵 買 道 間 雲 13 園 数 新 楽 話 遠 電 14 鳴 歌 算 語 読 聞 15 線 16 親 頭 18 曜 顔

Second Grade Kanji List (160 kanji)

Kanji Onyomi Kunyomi English
suu kazu number
ta oo-i many; much
shou suku-nai; suko-shi a few; a little
man yorozu ten thousand
han naka-ba half
kei; gyou katachi shape
ta futo-i great
sai hoso-i thin
kou hiro-i wide
chou naga-i long
ten bochi △ point
gan maru circle
kou maji-waru mix
kou hikari; hika-ru light
kaku kado; tsuno; sumi angle; corner
kei haka-ru measure
choku; jiki tada-chi; nao-su straight; correct
sen line
shi ya arrow
jaku yowa-i weak
kyou tsuyo-i strong
kou taka-i tall or high
dou ona-ji same
shin oya parent
bo haha; kaa mother
fu chichi; tou father
shi ane older sister
(kei); kyou ani older brother
(tei); dai otouto younger brother
mai imouto younger sister
ji; shi mizuka-ra oneself
yuu tomo friend
tai karada body
mou ke hair
tou atama head
gan kao face
shu kubi neck
shin kokoro heart
ji toki time
you weekday
chou asa morning
chuu hiru daytime
ya yoru night
fun; bun; bu wa-karu; wa-keru; wa-kareru; wa-katsu minute; understand
shuu week
shun haru spring
ka natsu summer
shuu aki autumn
tou fuyu winter
kon ima now
shin atara-shii new
ko furu-i old
kan; ken ma; aida interval
hou kata direction
hoku kita north
nan minami south
tou higashi; azuma east
西 sei; sai nishi west
en too-i far
kin chika-i near
zen mae in front
go; kou nochi; ushi-ro; ato behind
nai uchi inside
gai; ge soto; hoka; hazu-su outside
jou ba place
chi; ji ground
koku kuni country
en sono garden
koku tani valley
ya no field
gen hara field; origin
ri sato village
shi ichi city
kyou; (kei) (miyako) capital
fuu kaze wind
setsu yuki snow
un kumo cloud
chi ike pond
kai umi sea
gan iwa rock
sei hoshi star
shitsu muro room
ko to; be door
ka; ke ie house
ji tera Buddhist temple
tsuu too-ru pass through
mon kado gates
dou michi road
wa hanashi; hana-su talk
gen; gon i-u; koto say
kota-eru; kota-e answer
sei koe voice
bun; mon ki-ku hear
go kata-ru language
doku yo-mu read
sho ka-ku write
ki shiru-su write down
shi kami paper
ga; kaku  – picture
kai e picture
zu; to (haka-ru) drawing
kou; ku  – craft
kyou oshi-eru teach
sei hare clear
shi omo-u think
kou kanga-eru think about
chi shi-ru know
sai; zai wazukani; zae ability
ri kotowari reason
san  – calculate
saku tsuku-ru make
gen; gan moto origin
shoku ta-beru; ku-u eat; meal
niku  – meat
ba uma; ma horse
gyuu ushi cow
gyo uo; sakana fish
chou tori bird
u ha; hane feather
mei na-ku chirp
baku mugi wheat
bei; mai kome rice
cha; sa  – tea
shoku iro colour
ou ki yellow
koku kuro black
rai ku-ru come
kou; gyou i-ku; yu-ku; okona-u go
ki kae-ru return home
ho aru-ku; ayu-mu walk
sou hashi-ru run
shi to-maru stop
katsu iki-ru; ika-su active; alive
ten mise store
bai ka-u buy
bai u-ru sell
go uma noon
ki steam
kyuu yumi bow
kai  – -times; to revolve
kai; e a-u association
so kumi association; team
sen fune ship
mei aka-rui bright
sha yashiro company
setsu ki-ru cut
den  – electricity
mai  – every
a-u fit
a-taru hit
dai; tai  – base
raku tano-shii pleasure
kou ōyake public
in hi-ku pull
ka  – section
ka uta song
tou katana sword
ban  – number
you mochi-iru use
ka nani; nan what

Grade 3

24 予 化 区 反 5 世 主 仕 他 代 写 去 号 央 平 打 氷 申 由 皮 皿 礼 6 両 州 全 列 向 安 守 式 曲 有 次 死 羊 血 7 住 助 医 君 坂 対 局 役 投 決 究 豆 身 返 8 事 使 具 取 受 味 命 和 委 始 実 定 岸 幸 所 放 昔 服 板 泳 注 波 油 物 者 育 苦 表 9 乗 係 品 客 屋 度 待 急 指 持 拾 昭 柱 洋 炭 界 畑 発 県 相 研 神 秒 級 美 負 送 追 重 面 10 倍 勉 員 宮 島 庫 庭 息 旅 根 酒 消 流 病 真 荷 起 速 配 院 11 動 商 問 宿 帳 悪 族 深 球 祭 章 第 笛 終 習 転 進 都 部 12 勝 寒 悲 暑 期 植 温 湖 港 湯 登 短 童 等 筆 着 葉 落 軽 運 遊 開 階 陽 集 飲 歯 13 意 感 想 暗 業 漢 福 詩 路 農 鉄 14 様 緑 練 銀 駅 鼻 15 横 箱 談 調 16 整 橋 薬 館 18

Third Grade Kanji List (200 kanji)

Kanji Onyomi Kunyomi English
chō  – pair
sei; se yo world
ryō  – both
shu nushi; omo-ni; omo-na master
no-ru ride
yo  – in advance
ji koto abstract thing
shi tsuka-eru serve
ta hoka other
dai; tai ka-waru; yo substitute
su-mu dwell
使 shi tsuka-u use
kei kakari; kaka-ru person in charge
bai  – double
zen matta-ku whole
gu  – tool
sha utsu-su; utsu-ru copy
retsu  – row
jo tasu-keru help
ben tsuto-meru diligence
ugo-ku move
shō ka-tsu win
ka ba-keru; ba-kasu disguise; -ification
ku  – ward
i  – doctor
kyo or ko sa-ru leave
han so-ru anti-
shu to-ru take
ju u-keru; u-karu receive
 – number
mu-kau; mu-ku; mu-kou face (v.)
kun kimi you
mi aji; aji-wau flavor
mei inochi life
wa  – peace; sum
hin shina article
in  – member
shō  – commerce
mon to-i; to-u; ton question
 – saka slope
ō  – center
shi haji-meru; haji-maru begin
i yuda-neru committee
shu mamo-ru protect
an yasu-i cheap
tei; jō sada-meru; sada-maru fix
jitsu mi; mino-ru fruit; content
kyaku  – guest
kyū miya Shinto shrine; prince (princess)
宿 shuku yado; yado-ru inn
kan samu-i cold
tai  – opposite
kyoku  – office
oku ya premise
gan kishi shore
shima island
shū  – state
chō  – account book
hei; byō tai-ra; hira flat
saiwa-i; shiawa-se happiness
do  – degrees; occurrences
ko  – warehouse
tei niwa garden
shiki  – style
yaku  – role
tai ma-tsu wait
kyū iso-gu hurry
soku iki breath
aku waru-i bad
hi kana-shii sad
 – thought
i  – idea
kan  – feel
sho tokoro place
da u-tsu hit
na-geru throw
 – hiro-u pick up
ji mo-tsu hold
shi yubi; sa-su finger
hana-su; hana-tsu; hana-reru release
sei totono-eru; totono-u put in order
ryo tabi trip
zoku  – tribe
 – mukashi long ago
shō  – clear
sho atsu-i hot
an kura-i dark
kyoku ma-garu; ma-geru sheet music; crooked
a-ru be; possession
fuku  – clothes
ki  – period of time
han or ban ita board
chū hashira pillar
kon ne root
shoku u-eru plant
gyō  – business
sama appearance or Mr (Mrs, Ms)
ō yoko side
kyō hashi bridge
ji tsugi; tsu-gu next
shi ha tooth
shi shi-nu death
hyō kōri ice
ketsu ki-meru; ki-maru decide
yu abura oil
ha nami wave
chū soso-gu pour
ei oyo-gu swim
 – ocean; western
ryū naga-reru stream
shō ki-eru; ke-su extinguish
shin fuka-i deep
on atata-kai; atata-ka; atata-maru; atata-meru warm
minato harbor
ko mizūmi lake
yu hot water
kan  – China
tan sumi charcoal
butsu; motsu mono thing
kyū tama ball
yū or yu yoshi reason
mō-su say
kai world
hata; hatake agricultural field
byō yamai sick
hatsu  – departure
tō; to nobo-ru climb
hi kawa skin
sara dish
ai mutual
ken  – prefecture
shin ma true
chaku ki-ru; tsu-ku wear; arrive
tan mijika-i short
ken to-gu sharpen
rei  – thanks
shin; jin kami god(s)
sai matsu-ri; matsu-ru festival
fuku  – luck
byō  – second
kyū  – research
shō  – chapter
 – juvenile
teki fue whistle
dai ordinal number prefix
hitsu fude writing brush
hito-shii class
hako box
kyū  – rank
shū o-waru; o-eru end
ryoku midori green
ren ne-ru practice
hitsuji sheep
bi utsuku-shii beauty
shū nara-u learn
sha mono someone
iku soda-tsu; soda-teru; haguku-mu nurture
ku kuru-shii; kuru-shimu; kuru-shimeru; niga-i; niga-ru suffer
ka ni luggage
raku o-chiru; otosu fall
ha leaf
yaku kusuri medicine
ketsu chi blood
hyō omote; arawa-su; arawa-reru list or surface
shi  – poem
調 chō shira-beru investigate
dan  – discuss
tō; zu mame beans
fu ma-keru; o-u lose
ki o-kiru; o-kosu; o-koru wake up
ro ji road
shin mi body
ten koro-bu revolve
kei karu-i light
 – farming
hen kae-su; kae-ru return
tsui o-u follow
oku-ru send
soku haya-i; haya-maru; haya-meru fast
shin susu-mu advance
aso-bu play
un hako-bu carry
bu  – part
to; tsu miyako metropolis
hai kuba-ru distribute
shu sake; saka rice wine
jū; chō omo-i; kasa-neru heavy
tetsu  – iron
gin  – silver
kai hira-ku; a-ku; hira-keru; a-keru open
in  – institution
 – sunshine
kai  – floor of a building
shū atsu-maru; atsu-meru collect
men omo-te; tsura face
dai  – topic
in no-mu drink
kan yakata public building
eki  – station
bi hana nose

Grade 4

34 不 夫 欠 氏 5 以 付 令 加 功 包 司 史 失 必 札 末 未 民 辺 6 仲 伝 兆 共 印 各 好 成 灯 争 老 衣 7 位 低 児 兵 冷 初 別 利 努 労 告 囲 完 改 希 折 材 束 求 臣 良 芸 8 例 典 刷 協 卒 参 周 固 季 官 底 府 径 念 果 松 毒 泣 治 法 牧 的 英 芽 9 信 便 勇 単 型 変 建 昨 栄 浅 省 祝 紀 約 胃 要 軍 飛 10 候 借 倉 孫 害 差 席 帯 徒 挙 料 案 梅 残 殺 浴 特 笑 粉 脈 航 訓 連 郡 11 健 側 停 副 唱 堂 康 得 救 敗 望 械 巣 清 産 票 菜 貨 陸 12 博 喜 順 散 景 最 満 焼 然 無 給 結 街 覚 象 貯 費 達 量 隊 飯 13 働 塩 愛 戦 極 照 節 続 置 腸 試 辞 14 察 旗 歴 漁 種 管 説 関 静 15 億 器 標 熱 課 賞 輪 選 養 16 機 積 録 18 観 類 験 19 鏡 願 20 競 議

Fourth Grade Kanji List (200 kanji)

Kanji On Kun English
fu; bu  – not
araso-u conflict
fu tsu-ku attach
rei  – orders
i  – since
chū naka go-between
den tsuta-eru transmit
i kurai rank
tei hiku-i low
rei tato-eru example
便 ben; bin tayo-ri convenience
shin  – trust
kura storage
 – climate
shaku ka-riru borrow
tei  – halt
ken  – healthy
soku kawa side
hatara-ku work
oku  – hundred million
chō kiza-shi portent; trillion
ji; ni  – child
kyō tomo together
hei; hyō tsuwamono soldier
ten  – code
rei tsume-tai; hi-eru; sa-meru cool
sho hatsu; haji-me first
betsu waka-reru separate
ri  – profit
satsu su-ru printing
fuku  – vice-
 – achievement
ka kuwa-eru add
do tsuto-meru toil
negira-u labor
isa-mu courage
tsutsu-mu wrap
sotsu  – graduate
kyō  – cooperation
tan  – simple
haku  – Dr.
in shirushi mark
san mai-ru participate
shi  – history
shi  – director
kaku ono-ono each
koku tsu-geru tell
shū mawa-ri circumference
shō tona-eru chant
ki yoroko-bu rejoice
ki utsuwa container
i kako-u surround
ko kata-maru harden
kei kata model
 – public chamber
en shio salt
shi  – gentleman
hen ka-waru change
fu fuu bu otto husband
shitsu ushina-u lose
su-ku; kono-mu like
ki  – seasons
son mago grandchild
kan  – perfect
kan  – government official
gai  – harm
satsu  – guess
su nest
sa  – distinction
ki mare hope
seki  – seat
tai obi sash
tei soko bottom
fu  – urban prefecture
 – ease
ken ta-teru build
kei  – diameter
to  – junior
toku e-ru acquire
hitsu kanara-zu without fail
nen  – thought
ai  – love
sei na-ru become
sen ikusa; tataka-u war
setsu o-ru fold
kyo a-geru raise
kai arata-meru reformation
kyū suku-u salvation
hai yabu-reru failure
san chi-ru scatter
ryō  – fee
ki hata national flag
saku  – previous
kei  – scenery
sai mo; motto-mo most
nozo-mu hope
mi ima-da un-
matsu sue end
satsu fuda tag
zai  – lumber
soku taba; tsuka bundle
shō matsu pine
ka ha-tasu fruit; accomplish
ei saka-eru prosperity
an  – plan
bai ume apricot
kai  – contraption
kyoku kiwa-meru poles
hyō  – signpost
ki hata machine
ketsu ka-keru lack
reki  – curriculum
zan noko-ru remainder
satsu koro-su kill
doku  – poison
shi uji family name
min tami people
kyū moto-mu request
chi or ji osa-meru; nao-ru govern
 – method
kyū na-ku cry
sen asa-i shallow
yoku abi-ru bathe
sei or shō kiyo-raka pure
man mi-chiru full
ryō or gyō asa-ru fishing
hi lamp
mu or bu na-i nothing
zen or nen shika-shi so
shō ya-ku bake
shō te-rasu illuminate
netsu atsu-i heat
boku maki breed
toku  – special
san u-mu give birth
teki mato target
sho or sei habu-ku government ministry
shuku iwa-u celebrate
hyō  – ballot
shu tane kind or seed
seki tsu-mu accumulate
kyō kiso-u emulate
shō wara-u laugh
kan kuda pipe
setsu fushi node
fun ko; kona flour
ki  – chronicle
yaku  – promise
ketsu musu-bu; yu-u tie
kyū tama-u salary
zoku tsudu-ku continue
chi o-ku put
o-iru old man
i  – stomach
myaku  – vein
chō  – intestines
shin  – retainer
 – cruise
ryō yo-i good
gei  – art
ga me bud
ei  – England
sai na vegetable
gai machi city
i koromo clothes
i-ru need
kaku obo-eru; sa-meru memorize
kan mi-ru observe
kun  – instruction
shi kokoromi-ru; tame-su test
setsu to-ku theory
ka  – section
gi  – deliberation
zō or shō  – elephant
ka  – freight
cho ta-meru savings
hi tsui-yasu expense
shō  – prize
gun  – army
rin wa wheel
ji ya-meru resign
hen ata-ri environs
ren tsu-reru; tsura-neru take along
 – tachi attain
sen era-bu choose
gun  – county
ryō  – quantity
roku  – record
kyō kagami mirror
kan seki related
riku  – land
tai  – group
sei shizu-ka quiet
jun  – obey
gan nega-u request
rui  – sort
hi to-bu fly
han meshi meal
yashina-u foster
ken  – test

Grade 5

34 仏 支 比 5 刊 可 句 圧 布 弁 旧 永 犯 示 6 再 仮 件 任 因 団 在 舌 7 似 余 判 均 序 応 快 志 技 条 災 状 防 8 価 舎 券 制 効 妻 居 往 性 承 招 易 枝 武 河 版 肥 述 非 9 保 則 厚 故 政 査 独 祖 逆 退 迷 限 10 個 修 俵 容 師 恩 格 桜 留 益 破 素 耕 能 財 造 11 務 基 婦 寄 常 張 情 採 授 接 断 液 混 率 現 略 眼 移 経 術 規 許 設 責 貧 険 12 備 報 富 営 属 復 提 検 減 測 税 程 絶 統 証 評 賀 貸 貿 過 13 勢 墓 夢 幹 損 準 禁 罪 義 群 解 豊 資 鉱 預 飼 14 像 境 増 徳 慣 態 構 演 精 総 綿 製 複 適 酸 銭 銅 際 雑 領 15 導 敵 暴 潔 確 編 賛 質 16 燃 築 興 衛 輸 17 績 講 謝 18 織 職 額 1920

Fifth Grade Kanji List (185 kanji)

Kanji On Kun English
kyū hisa long time
hutsu; butsu hotoke Buddha
ka; ke kari sham
ken affair
nin maka-seru responsibility
ji ni-ru becoming
yo ama-ru too much
ka atai value
ho tamo-tsu preserve
shū osa-meru discipline
hyō tawara straw bag
ko individual
bi sona-eru provide
statue
sai; sa futata-bi again
kan publish
han waka-ru judge
sei control
ken ticket
soku notto-ru rule
ki-ku effect
mu tsuto-meru duty
sei ikio-i power
atsu-i thick
ku phrase
ka possible
ei itona-mu manage
in yo-ru cause
dan; ton group
atsu pressure
zai a-ru exist
kin level
ki moto-duku foundation
muku-iru report
kyō sakai boundary
bo haka grave
ma-su; fu-eru increase
mu yume dream
sai tsuma wife
fu lady
contain
ki yo-ru approach
fu tomi rich
michibi-ku guide
kyo i-ru reside
zoku belong
fu nuno linen
shi expert
tsune normal
kan miki tree-trunk
jo preface
ben valve
chō ha-ru stretch
ō journey
fuku repeating
toku virtue
shi kokorozashi intention
ō respond
kai kokoroyo-i cheerful
sei shō saga gender
on grace
nasa-ke feelings
tai condition
kan na-reru accustomed
shō uketamawa-ru acquiesce
gi waza skill
shō mane-ku beckon
ju sazu-keru instruct
sai to-ru pick
setsu ses-suru; tsu-gu contact
tei sa-geru present
son soko-neru loss
shi sasa-eru branch
sei matsurigoto politics
ko yue circumstances
teki kataki enemy
dan ta-tsu; kotowa-ru cut off
kyū old times
eki yasa-shii easy
aba-ku outburst
clause
shi eda branch
sa investigate
kaku status
ō sakura cherry
ken examine
kama-eru construct
bu; mu military
hi kura-beru compare
ei naga-i eternity
ka kawa river
eki fluid
kon ma-zaru mix
gen he-ru decrease
soku haka-ru fathom
jun standard
en perform
ketsu isagiyo-i undefiled
sai wazawa-i disaster
nen mo-eru burn
han printing block
han oka-su crime
form
doku hito-ri alone
ritsu; sotsu hiki-iru rate
gen arawa-reru appear
ryū ru todo-maru detain
ryaku abbreviation
eki benefit
gan me eyeball
ha yabu-ru rend
kaku tashi-ka certain
shi shime-su indicate
so ancestor
kin prohibition
i utsu-ru shift
tei hodo extent
zei tax
chiku kizu-ku fabricate
sei refined
su or so moto elementary
kei; kyō he-ru manage
su-beru unite
zetsu ta-tsu discontinue
綿 men wata cotton
whole
hen a-mu compile
seki exploits
shiki o-ru weave
zai tsumi guilt
gun mu-reru flock
gi righteousness
tagaya-su till
shoku employment
hi ko-yasu fertilizer
ability
kyō oko-su entertain
zetsu shita tongue
sha cottage
jutsu sube art
ei defense
sei manufacture
fuku duplicate
ki rule
ge; kai to-ku untie
setsu mouke-ru establish
kyo yuru-su permit
shō akashi evidence
hyō evaluate
lecture
sha ayama-ru apologize
shiki discriminating
go mamo-ru safeguard
yuta-ka bountiful
zai wealth
hin mazushi-i poor
seki se-meru blame
tai ka-su lend
貿 trade
ga congratulations
shi resources
san approve
shitsu quality
yu transport
jutsu no-beru mention
mei mayo-u astray
退 tai shirizo-ku retreat
gyaku sakara-u inverted
tsuku-ru create
ka ayama-chi go beyond
teki suitable
san acid
mineral
copper
sen zeni coin
fuse-gu prevent
gen kagi-ru limit
ken kewa-shii precipitous
sai kiwa occasion
zatsu miscellaneous
hi ara-zu negative
yo azu-keru deposit
ryō territory
gaku hitai amount
shi ka-u domesticate

Grade 6

3 亡 寸 己 干 4 仁 収 尺 片 5 冊 処 幼 庁 穴 6 危 吸 后 存 宇 宅 机 灰 至 7 乱 卵 否 困 孝 忘 我 批 私 系 8 並 乳 供 刻 呼 垂 宗 宙 宝 届 延 忠 拡 担 拝 枚 沿 若 9 城 奏 姿 宣 専 巻 律 映 染 段 泉 洗 派 皇 看 砂 紅 背 肺 革 10 値 俳 党 射 将 展 座 従 朗 株 班 秘 純 納 胸 蚕 討 針 降 除 陛 骨 11 域 密 捨 推 探 欲 済 異 盛 窓 翌 脳 著 視 訪 訳 郷 郵 閉 頂 12 割 創 勤 善 尊 就 揮 敬 晩 棒 痛 筋 策 衆 裁 装 補 詞 貴 13 傷 幕 暖 源 盟 絹 署 聖 腹 蒸 裏 誠 賃 14 疑 層 暮 模 磁 穀 誤 誌 認 閣 障 15 劇 権 潮 熟 蔵 諸 誕 論 遺 16 奮 憲 操 樹 激 糖 縦 鋼 17 優 厳 縮 覧 18 簡 臨 難 19 臓 警

Sixth Grade Kanji List (181 kanji)

Kanji On Kun English
hei nami; nara-bu row
ran mida-reru riot
nyū chichi milk
na-kunaru deceased
jin kindness
kyō; ku tomo offer
hai actor
chi atai value
shō kizu wound
yasa-shii superior
political party
satsu counter for books
sho dispose
koku kiza-mu engrave
katsu wa-ru divide
tsuku-ru create
geki drama
kin tsuto-meru diligence
ki aya-ui dangerous
ran tamago egg
gen kibi-shii strict
shū osa-meru take in
kisaki queen
hi ina; iya negate
kyū su-u suck
ko yo-bu call
zen yo-i good
kon koma-ru become distressed
sui ta-reru droop
shiro castle
iki range
kana-deru play music
hun huru-u stirred up
姿 shi sugata shape
son suppose
filial piety
taku ie home
u eaves
shū religion
chū mid-air
takara treasure
sen notama-u proclaim
mitsu secrecy
sun measurement
sen moppa-ra specialty
sha i-ru shoot
shō leader
son touto-bu revered
shū tsu-ku concerning
shaku measure of length
todo-ku deliver
ten expand
stratum
ko onore self
kan ma-ku scroll
maku; baku curtain
kan ho-su dry
osana-i infancy
chō government office
za suwa-ru sit
en no-basu prolong
ritsu rhythm
shitaga-u obey
wasu-reru forget
chū loyalty
ken constitution
ga ware ego
hi criticism
tan nina-u shouldering
hai oga-mu worship
kaku hiro-geru broaden
sha su-teru throw away
tan saga-su grope
sui infer
ki command
ayatsu-ru maneuver
kei uyama-u respect
ei utsu-ru reflect
ban nightfall
dan atata-kai warmth
bo ku-rasu livelihood
hoga-raka melodious
ki tsukue desk
mai sheet of…
sen so-meru dye
kabu stocks
rod
mo; bo imitation
ken rights
ju ki trees
yoku ho-shii longing
dan steps
沿 en so-u run alongside
sen izumi fountain
sen ara-u wash
ha sect
sai su-mu settle
gen minamoto origin
chō shio tide
geki hage-shii violent
kai hai ashes
juku u-reru ripen
hen kata one-sided
han group
i koto-naru uncommon
gi utaga-u doubt
tsū ita-i pain
ō emperor
sei mo-ru prosper
mei alliance
kan watch over
sa sha; suna sand
ji magnet
shi watakushi; watashi me
hi secret
koku cereal
ketsu ana hole
mado window
kin suji muscle
saku scheme
kan simplicity
sugar
kei lineage
beni; kurenai deep red
osa-meru settlement
jun genuine
ken kinu silk
ju tate vertical
shuku chidi-mu shrink
sho government office
yoku the following
sei holy
hai lung
hai se back
kyō mune bosom
brain
fuku hara abdomen
entrails
rin nozo-mu lookover
shi ita-ru climax
jaku waka-i young
cho arawa-su; ichijiru-shii renowned
mu-su steam
kura warehouse
san kaiko silkworm
shū masses
sai saba-ku judge
sō; shō yosoo-u attire
ri ura back
ho ogina-u supplement
shi mi-ru look at
ran perusal
u-tsu chastise
otozu-reru visit
yaku wake translate
shi kotoba poetry
shi document
nin mito-meru recognize
tan born
sei makoto sincerity
go ayama-ru mistake
ron theory
sho moro everything
kei guard against
ki precious
chin fare
i bequeath
mail
kyou gou home town
shin hari needle
kou hagane steel
hei shi-meru closed
kaku tall
kou o-riru descend
hei majesty
jo; ji nozo-ku exclude
shou sawa-ru hurt
nan muzuka-shii difficult
kaku kawa leather
chou itada-ku place on the head
kotsu hone bone

Now that you have studied the characters watch this video to check if you really know them.Testimonial:


I was accepted into an overseas medical student program in the USA!! I owe my success to Glen. Thank you very much!


Shota


4 Comments:

 1. Hayden W. より:
  Paragraph writing is also a fun, if you’re familiar with the words afterward and you can write them otherwise it is complicated to remember.
 2. Thank you for the messages everyone. ^^
 3. รับถ่ายวีดีโอ より:
  Thanks for the informative site. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal approach. I have a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info.
 4. Rosalie より:
  I like the helpful info you supply to your articles.
  I will bookmark your website and check again here frequently :-)
2020-02-17th
🌄 Good morning.
Was this page useful? We would love to hear from you.

コメントを書く

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen