札幌 英会話 スクール AGREATDREAM 札幌駅前校

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校2年レベルの単語一覧

高校2年レベルの単語一覧

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM
☆高校2年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。
品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences.
PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
abandon …を捨て去る ___ (w)o sutesaru
absorb …を吸収する ___ (w)o kyuushuu suru
 absorb …を没頭させる ___ (w)o bottou saseru
accomplish …を成し遂げる ___ (w)o nashitogeru
accompany …に付き添う ___ ni tsukisou
accuse …を非難[告発]する ___ (w)o hinan [kokuhatsu] suru
adapt …を適合[適応]させる ___ (w)o tekigou [tekiou] saseru
admire …をすばらしいと思う
…を賞賛する (polite)
___ (w)o subarashii to omou
___ (w)o shousan suru
admit …を認める ___ (w)o mitomeru
adopt …を自分のものにする ___ (w)o jibun no mono ni suru
advertise …を宣伝する
…を[広告]する
___ (w)o senden suru
___ (w)o koukoku suru
afford …の余裕がある ___ no yoyuu ga aru
aim ねらいをつける
目的
nerai (w)o tsukeru
mokuteki
alter …を変える ___ (w)o kaeru
annoy …をいらだたせる ___ (w)o iradataseru
appeal 訴える uttaeru
arise 起こる okoru
arise 生じる shoujiru
arrange (…を)計画する
(…を)準備する
___ (w)o keikaku suru
___ (w)o junbi suru
associate …を結びつけて考える ___ (w)o musubi tsukete kangaeru
attach …を貼り付ける
…を取り付ける
___ (w)o haritsukeru
___ (w)o toritsukeru
attend …に出席する ___ ni shuseki suru
attract …を引きつける ___ (w)o hikitsukeru
behave 振る舞う furumau
bind …を縛りつける ___ (w)o shibari tsukeru
block …を妨げる ___ (w)o samatageru
blow (…を)吹く/打撃 (___ (w)o) fuku / dageki
borrow …を借りる ___ (w)o kariru
breathe 呼吸をする kokyuu (w)o suru
collect …を集める
…を徴収する
___ (w)o atsumeru
___ (w)o choushuu suru
combine …を結合させる ___ (w)o ketsugou saseru
command …に[を]命じる/行使する力 …ni [(w)o] meijiru / koushi suru chikara
compete 競争する kyousou suru
complain 不満を言う fuman (w)o iu
compose …を構成する
<曲や詩>を作る
___ (w)o kousei suru
<kyoku ya shi> (w)o tsukuru
concentrate 集中する shuuchuu suru
conclude 締めくくる
…という結論を下す
shime kukuru
…toiu ketsuron (w)o kudasu
confuse …を混乱させる ___ (w)o konran saseru
connect …をつなげる ___ (w)o tsunageru
considerable かなりの kanari no
consist 成り立つ
存在する
naritatsu
sonzai suru
construct …を組み立てる
…を建造する
___ (w)o kumitateru
___ (w)o kenzou suru
contribute 寄付する
貢献する
kifu suru
kouken suru
convey …を伝える,…を運ぶ ___ (w)o tsutaeru
___ (w)o hakobu
convince …に納得させる …ni nattoku saseru
cope 対処する taisho suru
criticize …を批判する ___ (w)o hihan suru
decision 決定
決心
kettei
kesshin
declare …を宣言する ___ (w)o sengen suru
decrease 減少する/減少 genshou suru / genshou
defeat …を負かす ___ (w)o makasu
defend …を守る ___ (w)o mamoru
deny …を否定する ___ (w)o hitei suru
derive …を引き出す ___ (w)o hikidasu
devote <時間・努力>を注ぐ <jikan, doryoku> (w)o sosogu
disappoint …をがっかりさせる ___ (w)o gakkarisaseru
discuss …について議論する …ni tsuite giron suru
dislike …を嫌がる/嫌悪 ___ (w)o  iyagaru / keno
display …を展示する/展示 ___ (w)o tenji suru / tenji
distinguish …を区別する ___ (w)o kubetsu suru
disturb …の平穏を妨げる …no heion (w)o samatageru
divide …を分割する ___ (w)o bunkatsu suru
educate …を教育する ___ (w)o kyouiku suru
emerge 現れる arawareru
emphasize …を強調する ___ (w)o kyouchou suru
employ …を雇う ___ (w)o yatou
enable …に可能にさせる …ni kanou ni saseru
encounter …に遭遇する …ni sougu suru
entertain …を楽しませる ___ (w)o tanoshimaseru
estimate …を推定する
…を見積もる/推定
___ (w)o suitei suru
___ (w)o mitsumoru / suitei
examine …を検査する,…を調べる ___ (w)o kensa suru
___ (w)o shiraberu
expand …を拡大する ___ (w)o kakudai suru
explore …を探索[探検]する ___ (w)o tansaku [tanken] suru
export …を輸出する/輸出 ___ (w)o yushutsu suru / yushutsu
expose …を明らかにする
…をさらす
___ (w)o akiraka ni suru
___ (w)o sarasu
extend 延びる
…を拡張する
nobiru
___ (w)o kakuchou suru
fix …を固定する
…を修理する
___ (w)o kotei suru
___ (w)o shuuri suru
frighten …をおびえさせる
…を怖がらせる
___ (w)o obie saseru
___ (w)o kowagaraseru
govern …を統治する ___ (w)o touchi suru
graduate 卒業する sotsugyou suru
greet …にあいさつをする …ni aisatsu (w)o suru
handle …を手で扱う
…にうまく対処する
___ (w)o te de atsukau
…ni umaku taisho suru
hang …をつるす
…を絞首刑にする
___ (w)o tsurusu
___ (w)o koushukei ni suru
hate …をひどく嫌う ___ (w)o hidoku kirau
hesitate ためらう tamerau
hire …を雇う ___ (w)o yatou
identify …を見分ける ___ (w)o miwakeru
ignore …を無視する ___ (w)o mushi suru
imply …をほのめかす ___ (w)o honomekasu
import …を輸入する/輸入 ___ (w)o yunyuu suru
impress …に感銘を与える …ni kanmei (w)o ataeru
inform …に知らせる …ni shiraseru
intend 意図する
つもりである
ito suru
tsumori de aru
interpret …を解釈する
通訳する
___ (w)o kaishaku suru
tsuuyaku suru
isolate …を孤立させる ___ (w)o koritsu saseru
judge …を判断する/
審判員
裁判官
___ (w)o handan suru / shinpanin
saibankan
notice …に気づく/
注意
掲示
…ni kizuku /
chuui
keiji
obtain …を手に入れる ___ (w)o te ni ireru
occupy …を占める,…を占領する ___ (w)o shimeru
___ (w)o senryou suru
oppose …に反対する …ni hantai suru
organize …を組織する ___ (w)o soshiki suru
overcome …を克服する ___ (w)o kokufuku suru
participate 参加する sanka suru
pause 話[行動]を中断する/
間(ま)
小休止
hanashi [koudou] (w)o chuudan suru /
ma
shoukyuushi
perceive …を知覚する ___ (w)o chikaku suru
permit …を許可する ___ (w)o kyoka suru
persuade 説得する settoku suru
possess …を所有する ___ (w)o shoyuu suru
praise …をほめる ___ (w)o homeru
predict …を予想する,…を予測する ___ (w)o yosou suru
___ (w)o yosoku suru
preserve …を保存[保護]する ___ (w)o hozon [hogo] suru
pretend …のふりをする …no furi (w)o suru
promote …を促進する ___ (w)o sokushin suru
propose …を提案する ___ (w)o teian suru
punish …を罰する ___ (w)o bassuru
purchase …を購入する/購入 ___ (w)o kounyuu suru / kounyuu
pursue …を追い求める ___ (w)o oi motomeru
quit (…を)やめる (___ (w)o) yameru
react 反応する hanou suru
recommend …を薦める ___ (w)o susumeru
recover 回復する kaifuku suru
reject …を拒絶する ___ (w)o kyozetsu suru
release …を解き放つ ___ (w)o tokihanatsu
rely 頼る
信頼する
taiyoru
shinrai suru
remind …に思い出させる …ni omoi dasaseru
remove …を取り除く ___ (w)o torinozoku
repair …を修理する ___ (w)o shuuri suru
replace …に取って代わる …ni totte kawaru
reserve …を取っておく
…を予約する
___ (w)o totte oku
___ (w)o youyaku suru
respond 反応する
返答する
hannou suru
hentou suru
retire 退職する
引退する
taishoku suru
intai suru
roll 転がる korogaru
rush 突進する
ダッシュする
tosshin suru
dasshu suru
select …を選び出す ___ (w)o erabidasu
settle …を決着させる
落ち着く
___ (w)o kecchaku saseru
ochitsuku
sink 沈む shizumu
smell …な臭いがする
…の臭いをかぐ
…na niyoi ga suru
…no nioi (w)o kagu
stare …をじっと見つめる ___ (w)o jitto mitsumeru
stimulate …を刺激する ___ (w)o shigeki suru
stretch 広がる/
広がり
hirogaru /
hirogari
suit …に適合する/
訴訟
…ni tekigou suru /
soshou
surround …を取り囲む ___ (w)o torikakomu
suspect …を疑う
…ではないかと思う/
容疑者
___ (w)o utagau
…dewa nai ka to omou /
yougisha
tear …を引き裂く/
___ (w)o hikisaku /
namida
threaten …を脅かす ___ (w)o odokasu
transfer …を移す ___ (w)o utsusu
transform …を変える ___ (w)o kaeru
translate …を翻訳する ___ (w)o honyaku suru
transport …を輸送する/
輸送
___ (w)o yusou suru /
yusou
vote 投票する/
投票
touhyou suru /
tohyou
warn …に警告する …ni keikoku suru

 

名詞(Noun) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
account 説明
口座/
説明する
占める
setsumei
kouza/
setsumei suru
shimeru
addition 付加
追加
fuka
tsuika
address 住所
演説/
…の前で演説をする
jyuusho
enzetsu
…no mae de enzetsu (w)o suru
advice 助言 jyogen
affair 事柄
出来事
kotogara
dekigoto
agent 代理人
代理店
dairi nin
dairi ten
agreement 同意
一致
doui
icchi
agriculture 農業 nougyou
alternative 代替となるもの/
代替の
daitai to naru mono
daitai no
ancestor 祖先 sosen
anger 怒り ikari
anxiety 心配
不安
shinpai
fuan
appearance 出現
外見
shutsugen
gaiken
assumption 想定
思いこみ
soutei
omoi komi
association 協会
組合
kyoukai
kumiai
author 著者
作家
chosha
sakka
authority 権威 keni (けんい)
automobile 自動車 jidousha
background 背景
経歴
haikei
keireki
capacity 最大容量[積載量・稼働力]
能力
saidai youryou [sekisai, kadouryoku]
nouryoku
capital 資本
資本金
首都/
大文字の
shihon
shihonkin
shuto/
oomiji no
career (生涯にわたる)職業 (shougai ni wataru) shokugyou
characteristic 特徴 tokuchou
charge 非難
料金
管理/
…に請求する
hinan
ryoukin
kanri /
…ni seikyuu suru
circumstance (周囲の)状況 (shuui no) jyoukyou
citizen 市民 shimin
climate 気候 kikou
conclusion 結論 ketsuron
condition 状態
条件
jyoutai
jyouken
conduct 行為/
…を行う
koui/
___ (w)o okonau
conference 会議 kaigi
confidence 自信
信頼
jishin
shinrai
conflict 対立
争い
tairitsu
arasoi
consequence 結果 kekka
consumption 消費 shouhi
continent 大陸 tairiku
contrast 対照 taishou
contribution 寄付
貢献
kifu
kouken
conversation 会話 kaiwa
cooperation 協力 kyouryoku
copy (本・雑誌などの)一冊/
…をまねる
(hon, zasshi nado no) issatsu
___ (w)o maneru
creation 創造
創造物
souzou
souzoubutsu
crime 犯罪 hanzai
crisis 危機 kiki
criticism 批判 hihan
crop 収穫物 shuukakubutsu
curiosity 好奇心 koukishin
custom (社会的な)習慣
慣習
(shakai teki na) shuukan
kanshuu
debate 討論 touron
debt 借金
負債
shakkin
fusai
decade 10年 juu nen
definition 定義 teigi
delight 喜び yorokobi
democracy 民主主義 minshushugi
desert 砂漠/
…を立ち去る
sabaku /
___ (w)o tachisaru
destruction 破壊 hakai
device 装置
仕掛け
souchi
shikake
diet (日常の)食事
ダイエット
(nichijyou no) shokuji
daietto
disaster 災害 saigai
discipline しつけ
規律
shitsuke
kiritsu
discussion 議論 giron
distinction 区別
違い
kubetsu
chigai
district 地域
地区
chiiki
chiku
drug 麻薬
mayaku
kusuri
element 要素 youso
employee 従業員 jyuugyouin
enemy teki
entertainment 娯楽 goraku
error ミス
間違い
misu
machigai
evolution 進化
進展
shinka
shinten
excuse 言い訳/
…勘弁する
iiwake /
…kanben suru
expert 専門家 senmonka
explanation 説明 setsumei
extent 程度 teido
faith 信頼
信仰
shinrai
shinkou
fate 運命 unmei
fault 欠点
過失
せい
ketten
kashitsu
sei
favor 親切な行為 shinsetsu na koui
flight 飛行
(飛行機の)便
hikou (hikouki no) bin
focus 焦点/
…を集中する
shouten /
___ (w)o shuuchuu suru
fuel 燃料 nenryou
function 機能/
機能する
kinou /
kinou suru
genius 天才 tensai
goal 目標
目的
mokuhyou
mokuteki
grammar 文法 bunpou
grant 給付金/
…を与える
kyuufukin /
___ (w)o ataeru
guide 案内人
案内書/
…を案内する
annai nin
annai sho /
___ (w)o annai suru
harm 害/
…を害する
gai /
___ (w)o gai suru
height 高さ takasa
household (一つ屋根の下で暮らす)家族家 (hitotsu yane no shita de kurasu) kazoku
ie
humanity 人間
人間性
ningen
ningensei
ideal 理想/
理想の
risou /
risou no
imagination 想像 souzou
immigrant 移民 imin
impact 影響
衝撃
eikyou
shougeki
impression 印象 inshou
income 所得 shotoku
independence 独立
自立
dokuritsu
jiritsu
instruction 指示
指導
shiji
shidou
intelligence 知能
諜報
chinou
chouhou
item 項目 koumoku
journey tabi
joy 喜び yorokobi
judgement 判断 handan
laboratory 実験室 jikkenshitsu
landscape 風景 fuukei
laughter 笑い warai
leisure 余暇 yoka
lesson 授業
教訓
jugyou
kyoukun
luck
幸運
un
kouun
manager 部長
支配人
監督
buchou
shihai nin
kantoku
manner やり方
方法
yari kata
houhou
master 主人
達人/
…を習得する
shujin
tatsujin /
…(w)o shuutoku suru
match 試合/
…と調和する
shiai /
…to chouwa suru
matter 事柄/
重要である
kotogara /
juuyou de aru
merchant 商人 shounin
murder (故意の)殺人/
…を(故意に)殺す
(koi no) satsujin /
…(w)o (koi ni) korosu
necessity 必要
必要なもの
hitsuyou
hitsuyou na mono
neighborhood 近所 kinjyo
notion 考え
考え方
kangae
kangae kata
novel 小説/
新奇な △(Not really used)
shousetsu /
shinki na
observation 観察 kansatsu
occasion (特定の)時
場合
(tokutei no) toki
baai
occupation 職業 shokugyou
operation 操作
運転
手術
sousa
unten
shujutsu
organization 組織
団体
soshiki
dantai
origin 起源 kigen
pain 痛み itami
passage (文章の)一節
通路
(bunshou no) issetsu
tsuuro
passenger 乗客 jyoukyaku
personality 人格
性格
(芸能界などの)有名人
jinkaku
seikaku
(gainoukai nado no) yuumeijin
phenomenon 現象 genshou
philosopher 哲学者 tetsugakusha
philosophy 哲学 tetsugaku
physics 物理学 butsurigaku
plenty たくさん takusan
politician 政治家 seijika
politics 政治 seiji
popularity 人気 ninki
presence 存在 sonzai
profit 利益 rieki
project 計画
事業
keikaku
jigyou
proof 証拠 shouko
property 財産
所有地
zaisan
shoyuuchi
proportion 比率
割合
hiritsu
wariai
proverb ことわざ kotowaza
psychologist 心理学者 shinrigakusha
quantity ryou
reaction 反応 hannou
region 地域,地方 chiiki, chihou
religion 宗教 shuukyou
remark ことば
感想/
…だと述べる
kotoba
kansou /
…da to noberu
reputation 評判 hyouban
revolution 革命 kakumei
reward 褒美
報償/
…に褒美[報償]を与える
houbi
houshou /
…ni houbi [houshou] (w)o ataeru
row 列/
…をこぐ
retsu /
… (w)o kogu
security 安心
安全
治安
anshin
anzen
chian
self 自己
自我
jiko
jiga
shift 変化/
…を変える
henka /
… (w)o kaeru
shortage 不足 fusoku
sight 見ること
視力
miru koto
shiryoku
significance 重要性
意義
juuyousei
igi
skin 皮膚
皮膜
hifu
himaku
soil
土壌
tsuchi
dojyou
soldier 兵士 heishi
solution 解決(法) kaiketsu (hou)
statement
陳述
声明
hanashi
chinjyutsu
seimei
status 社会的地位 shakai teki chii
stock
在庫/
…を在庫に持つ
kabu
zaiko /
… (w)o zaiko ni motsu
strength
強さ
chikara
tsuyosa
substance 物質 busshitsu
sum 金額
合計
kingaku
goukei
survey 調査 chousa
survival 生存 seizon
talent 才能 sainou
theme テーマ te-ma
thought 考えること
考え
kangaeru koto
kangae
threat 脅威 kyoui
tongue 言葉
kotoba
shita
tradition 伝統 dentou
treatment 扱い
処置
治療
atsukai
shochi
chiryou
tribe 部族 buzoku
trust 信頼
信用/
…を信頼[信用]する
shinrai
shinyou /
… (w)o shinrai [shinyou] suru
union 統合 tougou
vehicle 乗り物
伝達手段
norimono
dentatsu shudan
victim 犠牲者 giseisha
violence 暴力 bouryoku
virus ウイルス uirusu
vision 未来像
ビジョン
miraizou
bijon
vocabulary 語い goi
wealth
財産
tomi
zaisan
wisdom 知恵 chie
witness 目撃者
証人/
…を目撃する
mokugeki sha
shounin /
… (w)o mokugeki suru
youth 若さ
青年期
青少年
waka sa
seinenki
seishounen

 

形容詞(Adjective) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
accurate 正確な seikaku na
actual 現実の
実際の
genjitsu no
jissai no
alike よく似た yoku nita
anxious 心配して
切望する
shinpai shite
setsubou suru
appropriate 適当な
適切な
tekitou na
tekisetsu na
asleep 眠っている nemutte iru
attractive 魅力的な miryoku teki na
awake 目を覚ましている me (w)o samashite iru
biological 生物学上の seibutsugakujyou no
bored 退屈した taikutsu shita
brief 短い mijikai
capable 可能性がある
しかねない
有能な
kanousei ga aru
shikanenai
yuunou na
chemical 化学の/
化学製品
kagaku no /
kagaku seihin
civilized 発達した文明をもつ hattatsu shita bunmei (w)o motsu
comfortable 心地の良い kokochi no yoi
complicated 複雑な fukuzatsu na
conscious 意識して
気づいて
ishiki shite
kizuite
constant 絶え間ない taemanai
contemporary 現在の
現代の
同時代の
genzai no
gendai no
doujidai no
contrary 反対の hantai no
convenient 都合がよい tsugou ga yoi
creative 創造的な souzou teki na
critical 極めて重要な
非常に深刻な
kiwamete jyuuyou na
hijyou ni shinkoku na
curious 好奇心が強い koukishin ga tsuyoi
current 現在の
目下の/
流れ
genzai no
mokka no /
nagare
dependent 依存している izon shite iru
distant 遠く離れた tooku hanareta
domestic 国内の
家庭内の
kokunai no
kateinai no
dramatic 劇的な gekiteki na
dull 面白みのない
鈍い
omoshiromi no nai
nibui
eager 強く望んでいる tsuyoku nozonde iru
educational 教育の
教育的な
kyouiku no
kyouiku teki na
effective 効果的な kouka teki na
efficient 効率[能率]の良い kouritsu [nouritsu] no yoi
elderly (失礼な場合olderの形容詞を使う) 年配の nenpai no
emotional 感情の
感情的な
kanjyou no
kanjyouteki na
empty 何も入っていない
空の
nanimo haitte inai
kara no
engaged 従事している
婚約している
jyuuji shite iru
konyaku shite iru
enormous 非常に大きい hijyou ni ookii
entire 全体の
…全体
zentai no
…zentai
evil 邪悪な
悪の
jaaku na
aku no
extra 余分の youbun no
extraordinary 普通でない
並はずれた
fuutsu denai
nami hazureta
extreme 極端な kyokutan na
fair 公平な
かなりの
kouhei na
kanari no
FALSE 誤った
偽りの
ayamatta
itsuwari no
fat 太った/
脂肪
futotta /
shibou
favorite 一番好きな
一番好きなもの
ichiban suki na
ichiban suki na mono
female
女性 (for women)
雌 (for plants & animals)
雌の
女性の/

女性
mesu no
jyosei no /
mesu
jyosei
financial 財政の
金融の
zaisei no
kinyuu no
firm しっかりした
堅い/
会社
shikkarishita
kattai
kaisha
former 前の/
前者
mae no /
zensha
friendly 友好的な yuukou teki na
fundamental 基本的な
根本的な
kihonteki na
konpon teki na
gentle 穏やかな
やさしい
odayaka na
yasashii
global 地球の
世界の
chikyuu no
sekkai no
harmful 有害な yuugai na
historical 歴史(上)の rekishi (jyou) no
honest 正直な shoujiki na
immediate 即座の sokuza no
independent 独立した
自立した
dokuritsu shita
jiritsu shita
intellectual 知的な
知性の
chiteki na
chisei no
intelligent 知能の高い chinou no takai
internal 内部の naibu no
junior ポストが下の
下級の/
年下の人
posuto ga shita no
kakyuu no /
toshishita no hito
latter 後者の yakusha no
literary 文学の bungaku no
medium 中間の chuukan no
military 軍隊の
軍事の
guntai no
gunji no
mysterious 不可解な fukakai na
narrow 幅が狭い haba ga semai
nearby 近くの chikaku no
negative 否定の
否定的[悲観的]な
hitei no
hitei teki [hikan teki] na
nervous あがっている
神経質な
agatteiru
shinkeishitsu na
nuclear 核の kaku no
opposite 反対の/
…と反対側の
hantai no /
…to hantai gawa no
patient 我慢強い/
患者
gaman zuyoi /
kanja
pleasant 楽しい
気持ちのよい
tanoshii
kimochi no yoi
polite 礼儀正しい reigi tadashii
positive 自信のある
肯定的な
jishin no aru
kouteiteki na
potential 潜在的な senzaiteki na
previous 前の mae no
primary 最初の
主要な
最優先の
saisho no
shuyou no
saiyuusen no
primitive 原始的な genshiteki na
proper 適切な tekisetsu na
proud 自慢に思って jiman ni omotte
rare まれな mare na
reasonable 理性のある
理にかなった
risei no aru
ri ni kanatta
remarkable 目立った
顕著な
medatta
kencho na
responsible 責任がある sekinin ga aru
rough ごつごつした
粗い
大雑把な
gotsugotsu shita
arai
oozappa na
rural 田舎の inaka no
senior ポストが上の
上級の/
年上の人
posoto ga ue no
jyoukyuu no /
toshi ue no hito
sensitive 敏感な
神経質な
binkan na
shinkeishitsu na
severe 厳しい kibishii
significant 重要な jyuuyou na
silly 馬鹿な baka na
slight かすかな kasukana
smart 頭の良い atama no yoi
solid 固い/
固体
katai /
kotai
specific 具体的な
特定の
gutai teki na
tokutei no
stupid 馬鹿な baka na
sudden 突然の totsuzen no
suitable 適した tekishita
superior より優れた yori sugureta
technical 技術上の
専門的な
gijutsujyou no
senmon teki na
terrible ひどい
不快な
hidoi
fukai na
tiny ごく小さい goku chiisai
tough 頑強な gankyou na
typical 典型的な tenkei teki na
unique 他に類のない
特別な
hoka ni rui no nai
tokubetsu na
universal 普遍的な
万国[万人]共通の
fuhenteki na
bankoku [bannin] kyoutsuu no
unknown 未知の
無名の
michi no
mumei no
unusual めずらしい
普通でない
mezurashii
futsuu de naii
upset 気持ちが動揺した/
…の心をかき乱す
kimochi ga douyou shita
…no kokoro (w)o kakimidasu
urban 都会の
都市の
tokai no
toshi no
useless 役に立たない yakuni tatanai
valuable 貴重な kichou na
visible 目に見える me ni mieru
vital 極めて重要な
必要不可欠な
kiwamete juuyou na
hitsuyou fukaketsu na
wealthy 裕福な yuufuku na
welcome 歓迎される/
…を歓迎する
kangei sareru /
…(w)o kangei suru
well-known よく知られた yoku shirareta
willing いとわない
やぶさかでない
itowanai
yabusakadenai

 

副詞(Adverb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
absolutely 絶対に zettai ni
alive 生きている ikiteiru
apart 離れて hanarete
closely 綿密に
密接に
menmitsu ni
missetsu ni
constantly 常に tsune ni
directly 直接(的)に chokusetsu (teki) ni
entirely 完全に
全く
kanzen ni
mattaku
fairly かなり
公平に
kanari
kouhei ni
forever 永遠に eien ni
fully 十分に
完全に
juubun ni
kanzen ni
gradually 次第に shidai ni
largely 主として shu toshite
necessarily 必然的に hitsuzen tekini
nevertheless にもかかわらず nimo kakawarazu
normally 通常は
正常に
tsuujyou wa
seijyou ni
obviously 明らかに akiraka ni
occasionally 時折 tokiori
possibly ひょっとすると hyotto suru to
properly 適切に tekisetsu ni
rapidly 素早く subayaku
seldom めったに…しない metta ni …shinai
slightly わずかに wazukani
somehow どうにか dou ni ka
somewhat いくぶん ikubun
surely 確かに tashika ni
totally 完全に kanzen ni
unfortunately 残念なことに zannen na koto ni
virtually 実質的に jisshitsuteki ni
widely 広範囲に kouhani ni (こうはんい に)

 

接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
wherever …する所はどこでも …suru tokoro wa dokodemo
despite …にもかかわらず …nimokakawarazu
unlike …とは違って …towa chigatte

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)