札幌 英会話 スクール AGREATDREAM

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校2年レベルの単語一覧

高校2年レベルの単語一覧

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM
☆高校2年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。
品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences.
PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
abandon
…を捨て去る
___ (w)o sutesaru
absorb
…を吸収する
___ (w)o kyuushuu suru
 absorb
…を没頭させる
___ (w)o bottou saseru
accomplish
…を成し遂げる
___ (w)o nashitogeru
accompany
…に付き添う
___ ni tsukisou
accuse
…を非難[告発]する
___ (w)o hinan [kokuhatsu] suru
adapt
…を適合[適応]させる
___ (w)o tekigou [tekiou] saseru
admire
…をすばらしいと思う
…を賞賛する (polite)
___ (w)o subarashii to omou
___ (w)o shousan suru
admit
…を認める
___ (w)o mitomeru
adopt
…を自分のものにする
___ (w)o jibun no mono ni suru
advertise
…を宣伝する
…を[広告]する
___ (w)o senden suru
___ (w)o koukoku suru
afford
…の余裕がある
___ no yoyuu ga aru
aim
ねらいをつける
目的
nerai (w)o tsukeru
mokuteki
alter
…を変える
___ (w)o kaeru
annoy
…をいらだたせる
___ (w)o iradataseru
appeal
訴える
uttaeru
arise
起こる
okoru
arise
生じる
shoujiru
arrange
(…を)計画する
(…を)準備する
___ (w)o keikaku suru
___ (w)o junbi suru
associate
…を結びつけて考える
___ (w)o musubi tsukete kangaeru
attach
…を貼り付ける
…を取り付ける
___ (w)o haritsukeru
___ (w)o toritsukeru
attend
…に出席する
___ ni shuseki suru
attract
…を引きつける
___ (w)o hikitsukeru
behave
振る舞う
furumau
bind
…を縛りつける
___ (w)o shibari tsukeru
block
…を妨げる
___ (w)o samatageru
blow
(…を)吹く/打撃
(___ (w)o) fuku / dageki
borrow
…を借りる
___ (w)o kariru
breathe
呼吸をする
kokyuu (w)o suru
collect
…を集める
…を徴収する
___ (w)o atsumeru
___ (w)o choushuu suru
combine
…を結合させる
___ (w)o ketsugou saseru
command
…に[を]命じる/行使する力
…ni [(w)o] meijiru / koushi suru chikara
compete
競争する
kyousou suru
complain
不満を言う
fuman (w)o iu
compose
…を構成する
<曲や詩>を作る
___ (w)o kousei suru
<kyoku ya shi> (w)o tsukuru
concentrate
集中する
shuuchuu suru
conclude
締めくくる
…という結論を下す
shime kukuru
…toiu ketsuron (w)o kudasu
confuse
…を混乱させる
___ (w)o konran saseru
connect
…をつなげる
___ (w)o tsunageru
considerable
かなりの
kanari no
consist
成り立つ
存在する
naritatsu
sonzai suru
construct
…を組み立てる
…を建造する
___ (w)o kumitateru
___ (w)o kenzou suru
contribute
寄付する
貢献する
kifu suru
kouken suru
convey
…を伝える,…を運ぶ
___ (w)o tsutaeru
___ (w)o hakobu
convince
…に納得させる
…ni nattoku saseru
cope
対処する
taisho suru
criticize
…を批判する
___ (w)o hihan suru
decision
決定
決心
kettei
kesshin
declare
…を宣言する
___ (w)o sengen suru
decrease
減少する/減少
genshou suru / genshou
defeat
…を負かす
___ (w)o makasu
defend
…を守る
___ (w)o mamoru
deny
…を否定する
___ (w)o hitei suru
derive
…を引き出す
___ (w)o hikidasu
devote
<時間・努力>を注ぐ
<jikan, doryoku> (w)o sosogu
disappoint
…をがっかりさせる
___ (w)o gakkarisaseru
discuss
…について議論する
…ni tsuite giron suru
dislike
…を嫌がる/嫌悪
___ (w)o  iyagaru / keno
display
…を展示する/展示
___ (w)o tenji suru / tenji
distinguish
…を区別する
___ (w)o kubetsu suru
disturb
…の平穏を妨げる
…no heion (w)o samatageru
divide
…を分割する
___ (w)o bunkatsu suru
educate
…を教育する
___ (w)o kyouiku suru
emerge
現れる
arawareru
emphasize
…を強調する
___ (w)o kyouchou suru
employ
…を雇う
___ (w)o yatou
enable
…に可能にさせる
…ni kanou ni saseru
encounter
…に遭遇する
…ni sougu suru
entertain
…を楽しませる
___ (w)o tanoshimaseru
estimate
…を推定する
…を見積もる/推定
___ (w)o suitei suru
___ (w)o mitsumoru / suitei
examine
…を検査する,…を調べる
___ (w)o kensa suru
___ (w)o shiraberu
expand
…を拡大する
___ (w)o kakudai suru
explore
…を探索[探検]する
___ (w)o tansaku [tanken] suru
export
…を輸出する/輸出
___ (w)o yushutsu suru / yushutsu
expose
…を明らかにする
…をさらす
___ (w)o akiraka ni suru
___ (w)o sarasu
extend
延びる
…を拡張する
nobiru
___ (w)o kakuchou suru
fix
…を固定する
…を修理する
___ (w)o kotei suru
___ (w)o shuuri suru
frighten
…をおびえさせる
…を怖がらせる
___ (w)o obie saseru
___ (w)o kowagaraseru
govern
…を統治する
___ (w)o touchi suru
graduate
卒業する
sotsugyou suru
greet
…にあいさつをする
…ni aisatsu (w)o suru
handle
…を手で扱う
…にうまく対処する
___ (w)o te de atsukau
…ni umaku taisho suru
hang
…をつるす
…を絞首刑にする
___ (w)o tsurusu
___ (w)o koushukei ni suru
hate
…をひどく嫌う
___ (w)o hidoku kirau
hesitate
ためらう
tamerau
hire
…を雇う
___ (w)o yatou
identify
…を見分ける
___ (w)o miwakeru
ignore
…を無視する
___ (w)o mushi suru
imply
…をほのめかす
___ (w)o honomekasu
import
…を輸入する/輸入
___ (w)o yunyuu suru
impress
…に感銘を与える
…ni kanmei (w)o ataeru
inform
…に知らせる
…ni shiraseru
intend
意図する
つもりである
ito suru
tsumori de aru
interpret
…を解釈する
通訳する
___ (w)o kaishaku suru
tsuuyaku suru
isolate
…を孤立させる
___ (w)o koritsu saseru
judge
…を判断する/
審判員
裁判官
___ (w)o handan suru / shinpanin
saibankan
notice
…に気づく/
注意
掲示
…ni kizuku /
chuui
keiji
obtain
…を手に入れる
___ (w)o te ni ireru
occupy
…を占める,…を占領する
___ (w)o shimeru
___ (w)o senryou suru
oppose
…に反対する
…ni hantai suru
organize
…を組織する
___ (w)o soshiki suru
overcome
…を克服する
___ (w)o kokufuku suru
participate
参加する
sanka suru
pause
話[行動]を中断する/
間(ま)
小休止
hanashi [koudou] (w)o chuudan suru /
ma
shoukyuushi
perceive
…を知覚する
___ (w)o chikaku suru
permit
…を許可する
___ (w)o kyoka suru
persuade
説得する
settoku suru
possess
…を所有する
___ (w)o shoyuu suru
praise
…をほめる
___ (w)o homeru
predict
…を予想する,…を予測する
___ (w)o yosou suru
___ (w)o yosoku suru
preserve
…を保存[保護]する
___ (w)o hozon [hogo] suru
pretend
…のふりをする
…no furi (w)o suru
promote
…を促進する
___ (w)o sokushin suru
propose
…を提案する
___ (w)o teian suru
punish
…を罰する
___ (w)o bassuru
purchase
…を購入する/購入
___ (w)o kounyuu suru / kounyuu
pursue
…を追い求める
___ (w)o oi motomeru
quit
(…を)やめる
(___ (w)o) yameru
react
反応する
hanou suru
recommend
…を薦める
___ (w)o susumeru
recover
回復する
kaifuku suru
reject
…を拒絶する
___ (w)o kyozetsu suru
release
…を解き放つ
___ (w)o tokihanatsu
rely
頼る
信頼する
taiyoru
shinrai suru
remind
…に思い出させる
…ni omoi dasaseru
remove
…を取り除く
___ (w)o torinozoku
repair
…を修理する
___ (w)o shuuri suru
replace
…に取って代わる
…ni totte kawaru
reserve
…を取っておく
…を予約する
___ (w)o totte oku
___ (w)o youyaku suru
respond
反応する
返答する
hannou suru
hentou suru
retire
退職する
引退する
taishoku suru
intai suru
roll
転がる
korogaru
rush
突進する
ダッシュする
tosshin suru
dasshu suru
select
…を選び出す
___ (w)o erabidasu
settle
…を決着させる
落ち着く
___ (w)o kecchaku saseru
ochitsuku
sink
沈む
shizumu
smell
…な臭いがする
…の臭いをかぐ
…na niyoi ga suru
…no nioi (w)o kagu
stare
…をじっと見つめる
___ (w)o jitto mitsumeru
stimulate
…を刺激する
___ (w)o shigeki suru
stretch
広がる/
広がり
hirogaru /
hirogari
suit
…に適合する/
訴訟
…ni tekigou suru /
soshou
surround
…を取り囲む
___ (w)o torikakomu
suspect
…を疑う
…ではないかと思う/
容疑者
___ (w)o utagau
…dewa nai ka to omou /
yougisha
tear
…を引き裂く/
___ (w)o hikisaku /
namida
threaten
…を脅かす
___ (w)o odokasu
transfer
…を移す
___ (w)o utsusu
transform
…を変える
___ (w)o kaeru
translate
…を翻訳する
___ (w)o honyaku suru
transport
…を輸送する/
輸送
___ (w)o yusou suru /
yusou
vote
投票する/
投票
touhyou suru /
tohyou
warn
…に警告する
…ni keikoku suru

 

名詞(Noun)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
account
説明
口座/
説明する
占める
setsumei
kouza/
setsumei suru
shimeru
addition
付加
追加
fuka
tsuika
address
住所
演説/
…の前で演説をする
jyuusho
enzetsu
…no mae de enzetsu (w)o suru
advice
助言
jyogen
affair
事柄
出来事
kotogara
dekigoto
agent
代理人
代理店
dairi nin
dairi ten
agreement
同意
一致
doui
icchi
agriculture
農業
nougyou
alternative
代替となるもの/
代替の
daitai to naru mono
daitai no
ancestor
祖先
sosen
anger
怒り
ikari
anxiety
心配
不安
shinpai
fuan
appearance
出現
外見
shutsugen
gaiken
assumption
想定
思いこみ
soutei
omoi komi
association
協会
組合
kyoukai
kumiai
author
著者
作家
chosha
sakka
authority
権威
keni (けんい)
automobile
自動車
jidousha
background
背景
経歴
haikei
keireki
capacity
最大容量[積載量・稼働力]
能力
saidai youryou [sekisai, kadouryoku]
nouryoku
capital
資本
資本金
首都/
大文字の
shihon
shihonkin
shuto/
oomiji no
career
(生涯にわたる)職業
(shougai ni wataru) shokugyou
characteristic
特徴
tokuchou
charge
非難
料金
管理/
…に請求する
hinan
ryoukin
kanri /
…ni seikyuu suru
circumstance
(周囲の)状況
(shuui no) jyoukyou
citizen
市民
shimin
climate
気候
kikou
conclusion
結論
ketsuron
condition
状態
条件
jyoutai
jyouken
conduct
行為/
…を行う
koui/
___ (w)o okonau
conference
会議
kaigi
confidence
自信
信頼
jishin
shinrai
conflict
対立
争い
tairitsu
arasoi
consequence
結果
kekka
consumption
消費
shouhi
continent
大陸
tairiku
contrast
対照
taishou
contribution
寄付
貢献
kifu
kouken
conversation
会話
kaiwa
cooperation
協力
kyouryoku
copy
(本・雑誌などの)一冊/
…をまねる
(hon, zasshi nado no) issatsu
___ (w)o maneru
creation
創造
創造物
souzou
souzoubutsu
crime
犯罪
hanzai
crisis
危機
kiki
criticism
批判
hihan
crop
収穫物
shuukakubutsu
curiosity
好奇心
koukishin
custom
(社会的な)習慣
慣習
(shakai teki na) shuukan
kanshuu
debate
討論
touron
debt
借金
負債
shakkin
fusai
decade
10年
juu nen
definition
定義
teigi
delight
喜び
yorokobi
democracy
民主主義
minshushugi
desert
砂漠/
…を立ち去る
sabaku /
___ (w)o tachisaru
destruction
破壊
hakai
device
装置
仕掛け
souchi
shikake
diet
(日常の)食事
ダイエット
(nichijyou no) shokuji
daietto
disaster
災害
saigai
discipline
しつけ
規律
shitsuke
kiritsu
discussion
議論
giron
distinction
区別
違い
kubetsu
chigai
district
地域
地区
chiiki
chiku
drug
麻薬
mayaku
kusuri
element
要素
youso
employee
従業員
jyuugyouin
enemy
teki
entertainment
娯楽
goraku
error
ミス
間違い
misu
machigai
evolution
進化
進展
shinka
shinten
excuse
言い訳/
…勘弁する
iiwake /
…kanben suru
expert
専門家
senmonka
explanation
説明
setsumei
extent
程度
teido
faith
信頼
信仰
shinrai
shinkou
fate
運命
unmei
fault
欠点
過失
せい
ketten
kashitsu
sei
favor
親切な行為
shinsetsu na koui
flight
飛行
(飛行機の)便
hikou (hikouki no) bin
focus
焦点/
…を集中する
shouten /
___ (w)o shuuchuu suru
fuel
燃料
nenryou
function
機能/
機能する
kinou /
kinou suru
genius
天才
tensai
goal
目標
目的
mokuhyou
mokuteki
grammar
文法
bunpou
grant
給付金/
…を与える
kyuufukin /
___ (w)o ataeru
guide
案内人
案内書/
…を案内する
annai nin
annai sho /
___ (w)o annai suru
harm
害/
…を害する
gai /
___ (w)o gai suru
height
高さ
takasa
household
(一つ屋根の下で暮らす)家族家
(hitotsu yane no shita de kurasu) kazoku
ie
humanity
人間
人間性
ningen
ningensei
ideal
理想/
理想の
risou /
risou no
imagination
想像
souzou
immigrant
移民
imin
impact
影響
衝撃
eikyou
shougeki
impression
印象
inshou
income
所得
shotoku
independence
独立
自立
dokuritsu
jiritsu
instruction
指示
指導
shiji
shidou
intelligence
知能
諜報
chinou
chouhou
item
項目
koumoku
journey
tabi
joy
喜び
yorokobi
judgement
判断
handan
laboratory
実験室
jikkenshitsu
landscape
風景
fuukei
laughter
笑い
warai
leisure
余暇
yoka
lesson
授業
教訓
jugyou
kyoukun
luck

幸運
un
kouun
manager
部長
支配人
監督
buchou
shihai nin
kantoku
manner
やり方
方法
yari kata
houhou
master
主人
達人/
…を習得する
shujin
tatsujin /
…(w)o shuutoku suru
match
試合/
…と調和する
shiai /
…to chouwa suru
matter
事柄/
重要である
kotogara /
juuyou de aru
merchant
商人
shounin
murder
(故意の)殺人/
…を(故意に)殺す
(koi no) satsujin /
…(w)o (koi ni) korosu
necessity
必要
必要なもの
hitsuyou
hitsuyou na mono
neighborhood
近所
kinjyo
notion
考え
考え方
kangae
kangae kata
novel
小説/
新奇な △(Not really used)
shousetsu /
shinki na
observation
観察
kansatsu
occasion
(特定の)時
場合
(tokutei no) toki
baai
occupation
職業
shokugyou
operation
操作
運転
手術
sousa
unten
shujutsu
organization
組織
団体
soshiki
dantai
origin
起源
kigen
pain
痛み
itami
passage
(文章の)一節
通路
(bunshou no) issetsu
tsuuro
passenger
乗客
jyoukyaku
personality
人格
性格
(芸能界などの)有名人
jinkaku
seikaku
(gainoukai nado no) yuumeijin
phenomenon
現象
genshou
philosopher
哲学者
tetsugakusha
philosophy
哲学
tetsugaku
physics
物理学
butsurigaku
plenty
たくさん
takusan
politician
政治家
seijika
politics
政治
seiji
popularity
人気
ninki
presence
存在
sonzai
profit
利益
rieki
project
計画
事業
keikaku
jigyou
proof
証拠
shouko
property
財産
所有地
zaisan
shoyuuchi
proportion
比率
割合
hiritsu
wariai
proverb
ことわざ
kotowaza
psychologist
心理学者
shinrigakusha
quantity
ryou
reaction
反応
hannou
region
地域,地方
chiiki, chihou
religion
宗教
shuukyou
remark
ことば
感想/
…だと述べる
kotoba
kansou /
…da to noberu
reputation
評判
hyouban
revolution
革命
kakumei
reward
褒美
報償/
…に褒美[報償]を与える
houbi
houshou /
…ni houbi [houshou] (w)o ataeru
row
列/
…をこぐ
retsu /
… (w)o kogu
security
安心
安全
治安
anshin
anzen
chian
self
自己
自我
jiko
jiga
shift
変化/
…を変える
henka /
… (w)o kaeru
shortage
不足
fusoku
sight
見ること
視力
miru koto
shiryoku
significance
重要性
意義
juuyousei
igi
skin
皮膚
皮膜
hifu
himaku
soil

土壌
tsuchi
dojyou
soldier
兵士
heishi
solution
解決(法)
kaiketsu (hou)
statement

陳述
声明
hanashi
chinjyutsu
seimei
status
社会的地位
shakai teki chii
stock

在庫/
…を在庫に持つ
kabu
zaiko /
… (w)o zaiko ni motsu
strength

強さ
chikara
tsuyosa
substance
物質
busshitsu
sum
金額
合計
kingaku
goukei
survey
調査
chousa
survival
生存
seizon
talent
才能
sainou
theme
テーマ
te-ma
thought
考えること
考え
kangaeru koto
kangae
threat
脅威
kyoui
tongue
言葉
kotoba
shita
tradition
伝統
dentou
treatment
扱い
処置
治療
atsukai
shochi
chiryou
tribe
部族
buzoku
trust
信頼
信用/
…を信頼[信用]する
shinrai
shinyou /
… (w)o shinrai [shinyou] suru
union
統合
tougou
vehicle
乗り物
伝達手段
norimono
dentatsu shudan
victim
犠牲者
giseisha
violence
暴力
bouryoku
virus
ウイルス
uirusu
vision
未来像
ビジョン
miraizou
bijon
vocabulary
語い
goi
wealth

財産
tomi
zaisan
wisdom
知恵
chie
witness
目撃者
証人/
…を目撃する
mokugeki sha
shounin /
… (w)o mokugeki suru
youth
若さ
青年期
青少年
waka sa
seinenki
seishounen

 

形容詞(Adjective)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
accurate
正確な
seikaku na
actual
現実の
実際の
genjitsu no
jissai no
alike
よく似た
yoku nita
anxious
心配して
切望する
shinpai shite
setsubou suru
appropriate
適当な
適切な
tekitou na
tekisetsu na
asleep
眠っている
nemutte iru
attractive
魅力的な
miryoku teki na
awake
目を覚ましている
me (w)o samashite iru
biological
生物学上の
seibutsugakujyou no
bored
退屈した
taikutsu shita
brief
短い
mijikai
capable
可能性がある
しかねない
有能な
kanousei ga aru
shikanenai
yuunou na
chemical
化学の/
化学製品
kagaku no /
kagaku seihin
civilized
発達した文明をもつ
hattatsu shita bunmei (w)o motsu
comfortable
心地の良い
kokochi no yoi
complicated
複雑な
fukuzatsu na
conscious
意識して
気づいて
ishiki shite
kizuite
constant
絶え間ない
taemanai
contemporary
現在の
現代の
同時代の
genzai no
gendai no
doujidai no
contrary
反対の
hantai no
convenient
都合がよい
tsugou ga yoi
creative
創造的な
souzou teki na
critical
極めて重要な
非常に深刻な
kiwamete jyuuyou na
hijyou ni shinkoku na
curious
好奇心が強い
koukishin ga tsuyoi
current
現在の
目下の/
流れ
genzai no
mokka no /
nagare
dependent
依存している
izon shite iru
distant
遠く離れた
tooku hanareta
domestic
国内の
家庭内の
kokunai no
kateinai no
dramatic
劇的な
gekiteki na
dull
面白みのない
鈍い
omoshiromi no nai
nibui
eager
強く望んでいる
tsuyoku nozonde iru
educational
教育の
教育的な
kyouiku no
kyouiku teki na
effective
効果的な
kouka teki na
efficient
効率[能率]の良い
kouritsu [nouritsu] no yoi
elderly (失礼な場合olderの形容詞を使う)
年配の
nenpai no
emotional
感情の
感情的な
kanjyou no
kanjyouteki na
empty
何も入っていない
空の
nanimo haitte inai
kara no
engaged
従事している
婚約している
jyuuji shite iru
konyaku shite iru
enormous
非常に大きい
hijyou ni ookii
entire
全体の
…全体
zentai no
…zentai
evil
邪悪な
悪の
jaaku na
aku no
extra
余分の
youbun no
extraordinary
普通でない
並はずれた
fuutsu denai
nami hazureta
extreme
極端な
kyokutan na
fair
公平な
かなりの
kouhei na
kanari no
FALSE
誤った
偽りの
ayamatta
itsuwari no
fat
太った/
脂肪
futotta /
shibou
favorite
一番好きな
一番好きなもの
ichiban suki na
ichiban suki na mono
female
女性 (for women)
雌 (for plants & animals)
雌の
女性の/

女性
mesu no
jyosei no /
mesu
jyosei
financial
財政の
金融の
zaisei no
kinyuu no
firm
しっかりした
堅い/
会社
shikkarishita
kattai
kaisha
former
前の/
前者
mae no /
zensha
friendly
友好的な
yuukou teki na
fundamental
基本的な
根本的な
kihonteki na
konpon teki na
gentle
穏やかな
やさしい
odayaka na
yasashii
global
地球の
世界の
chikyuu no
sekkai no
harmful
有害な
yuugai na
historical
歴史(上)の
rekishi (jyou) no
honest
正直な
shoujiki na
immediate
即座の
sokuza no
independent
独立した
自立した
dokuritsu shita
jiritsu shita
intellectual
知的な
知性の
chiteki na
chisei no
intelligent
知能の高い
chinou no takai
internal
内部の
naibu no
junior
ポストが下の
下級の/
年下の人
posuto ga shita no
kakyuu no /
toshishita no hito
latter
後者の
yakusha no
literary
文学の
bungaku no
medium
中間の
chuukan no
military
軍隊の
軍事の
guntai no
gunji no
mysterious
不可解な
fukakai na
narrow
幅が狭い
haba ga semai
nearby
近くの
chikaku no
negative
否定の
否定的[悲観的]な
hitei no
hitei teki [hikan teki] na
nervous
あがっている
神経質な
agatteiru
shinkeishitsu na
nuclear
核の
kaku no
opposite
反対の/
…と反対側の
hantai no /
…to hantai gawa no
patient
我慢強い/
患者
gaman zuyoi /
kanja
pleasant
楽しい
気持ちのよい
tanoshii
kimochi no yoi
polite
礼儀正しい
reigi tadashii
positive
自信のある
肯定的な
jishin no aru
kouteiteki na
potential
潜在的な
senzaiteki na
previous
前の
mae no
primary
最初の
主要な
最優先の
saisho no
shuyou no
saiyuusen no
primitive
原始的な
genshiteki na
proper
適切な
tekisetsu na
proud
自慢に思って
jiman ni omotte
rare
まれな
mare na
reasonable
理性のある
理にかなった
risei no aru
ri ni kanatta
remarkable
目立った
顕著な
medatta
kencho na
responsible
責任がある
sekinin ga aru
rough
ごつごつした
粗い
大雑把な
gotsugotsu shita
arai
oozappa na
rural
田舎の
inaka no
senior
ポストが上の
上級の/
年上の人
posoto ga ue no
jyoukyuu no /
toshi ue no hito
sensitive
敏感な
神経質な
binkan na
shinkeishitsu na
severe
厳しい
kibishii
significant
重要な
jyuuyou na
silly
馬鹿な
baka na
slight
かすかな
kasukana
smart
頭の良い
atama no yoi
solid
固い/
固体
katai /
kotai
specific
具体的な
特定の
gutai teki na
tokutei no
stupid
馬鹿な
baka na
sudden
突然の
totsuzen no
suitable
適した
tekishita
superior
より優れた
yori sugureta
technical
技術上の
専門的な
gijutsujyou no
senmon teki na
terrible
ひどい
不快な
hidoi
fukai na
tiny
ごく小さい
goku chiisai
tough
頑強な
gankyou na
typical
典型的な
tenkei teki na
unique
他に類のない
特別な
hoka ni rui no nai
tokubetsu na
universal
普遍的な
万国[万人]共通の
fuhenteki na
bankoku [bannin] kyoutsuu no
unknown
未知の
無名の
michi no
mumei no
unusual
めずらしい
普通でない
mezurashii
futsuu de naii
upset
気持ちが動揺した/
…の心をかき乱す
kimochi ga douyou shita
…no kokoro (w)o kakimidasu
urban
都会の
都市の
tokai no
toshi no
useless
役に立たない
yakuni tatanai
valuable
貴重な
kichou na
visible
目に見える
me ni mieru
vital
極めて重要な
必要不可欠な
kiwamete juuyou na
hitsuyou fukaketsu na
wealthy
裕福な
yuufuku na
welcome
歓迎される/
…を歓迎する
kangei sareru /
…(w)o kangei suru
well-known
よく知られた
yoku shirareta
willing
いとわない
やぶさかでない
itowanai
yabusakadenai

 

副詞(Adverb)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
absolutely
絶対に
zettai ni
alive
生きている
ikiteiru
apart
離れて
hanarete
closely
綿密に
密接に
menmitsu ni
missetsu ni
constantly
常に
tsune ni
directly
直接(的)に
chokusetsu (teki) ni
entirely
完全に
全く
kanzen ni
mattaku
fairly
かなり
公平に
kanari
kouhei ni
forever
永遠に
eien ni
fully
十分に
完全に
juubun ni
kanzen ni
gradually
次第に
shidai ni
largely
主として
shu toshite
necessarily
必然的に
hitsuzen tekini
nevertheless
にもかかわらず
nimo kakawarazu
normally
通常は
正常に
tsuujyou wa
seijyou ni
obviously
明らかに
akiraka ni
occasionally
時折
tokiori
possibly
ひょっとすると
hyotto suru to
properly
適切に
tekisetsu ni
rapidly
素早く
subayaku
seldom
めったに…しない
metta ni …shinai
slightly
わずかに
wazukani
somehow
どうにか
dou ni ka
somewhat
いくぶん
ikubun
surely
確かに
tashika ni
totally
完全に
kanzen ni
unfortunately
残念なことに
zannen na koto ni
virtually
実質的に
jisshitsuteki ni
widely
広範囲に
kouhani ni (こうはんい に)

 

接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition)
日本語(Japanese)
ローマ字(Romaji)
wherever
…する所はどこでも
…suru tokoro wa dokodemo
despite
…にもかかわらず
…nimokakawarazu
unlike
…とは違って
…towa chigatte

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)