Sapporo Language School AGREATDREAM - Eikaiwa

Notice: This school will be closed from October 27th (Thu) to November 10th (Thu) for remodeling.
Please email us if you have any question or telephone us after November 11th (Fri). Thank you.

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year (E, O, K)

The Japanese Ministry of Education’s Kanji List by School Year

(English, Onyomi, Kunyomi)

Kyouiku kanji – Jouyou kanji

Change the Order of the Kanji Columns
(Onyomi, Kunyomi, Meaning)

The Japanese Ministry of Education's Kanji List by School Year - Kyouiku kanji - Jouyou kanji (E, O, K) - kyoiku kanji

Grade 1

1 一 2 七 九 二 人 入 八 力 十 3 下 三 上 千 口 土 夕 大 女 子 小 山 川 4 中 五 六 円 天 手 文 日 月 木 水 火 犬 王 5 出 右 四 左 本 正 玉 生 田 白 目 石 立 6 休 先 名 字 年 早 気 百 竹 糸 耳 虫 7 村 男 町 花 見 貝 赤 足 車 8 学 林 空 金 雨 青 9 草 音 10 校 12 森

First Grade Kanji List (80 kanji)

KanjiMeaningOnyomiKunyomi
oneichi; itsuhito-tsu; hito
twoni; jifuta-tsu; futa
threesanmit-tsu; mitsu; mi
fourshiyot-tsu; yotsu; yon; yo
fivegoitsu-tsu; itsu
sixrokumut-tsu; mutsu; mu; mui
sevenshichinana-tsu; nana; nano
eighthachiyat-tsu; yatsu; ya; you
nineku; kyuukokono-tsu; kokono
tenjuu; ji- (じっ = jixtsu)too; to
hundredhyaku(momo)
thousandsenchi
topjouue; a-geru; a-garu; nobo-ru; kami; uwa
belowka; geshita; shimo; sa-geru; sa-garu; kuda-ru; kuda-su; kuda-saru; o-rosu; o-riru
leftsahidari
rightu; yuumigi
inside; middlechuu; juunaka
largedai; taioo-kii; oo-ini
smallshouchii-sai; ko; o
month; moongatsu; getsutsuki
day; sunnichi; jitsuhi; ka
yearnentoshi
earlysouhaya-i; haya-meru; haya-maru
treemoku; bokuki; ko
woodsrinhayashi
mountainsanyama
river(sen)kawa
soildo; totsuchi
skykuusora; a-ku a-keru; kara
rice paddydenta
heaven; skytenama
lifesei; shoui-kiru; u-mu; u-mareru; nama; i-kasu; i-keru; ha-yasu; ha-eru
flowerkahana
grasssoukusa
insectchuumushi
dogkeninu
personjin or ninhito
namemei or myouna
femalejo or nyoon’na
maledan or nanotoko
childshi or suko
eyemokume
earjimimi
mouthkoukuchi
handshute
foot or legsokuashi
seekenmi-ru
soundonne or oto
powerriki or ryokuchikara
spiritki or ke
circle; yenenmaru
enternyuuhai-ru or i-ru
exitshutsude-ru
stand upritsuta-tsu
restkyuuyasu-mu
previoussensaki
eveningsekiyuu
bookhonmoto
writingbun or monfumi
characterjiaza
studygakumana-bu
schoolkou
villagesonmura
townchoumachi
forestshinmori
correctseitada-shii
watersuimizu
firekahi
gemgyokutama
kingou
stonesekiishi
bamboochikutake
threadshiito
shellfishkai
wheeled vehicleshakuruma
goldkinkane
rainuame
redsekiaka
blueseiao
whitehakushiro

Grade 2

2 刀 3 万 丸 工 弓 才 4 今 元 公 内 切 分 午 友 太 少 引 心 戸 方 止 毛 父 牛 5 兄 冬 北 半 古 台 外 市 広 母 用 矢 6 交 会 光 合 同 回 地 多 寺 当 毎 池 米 羽 考 肉 自 色 行 西 7 何 作 体 図 声 売 弟 形 来 汽 社 角 言 谷 走 近 里 麦 8 京 国 夜 姉 妹 岩 店 明 東 歩 画 直 知 長 門 9 前 南 室 後 思 春 星 昼 海 活 点 科 秋 茶 計 風 食 首 10 帰 原 夏 家 弱 時 書 紙 記 通 馬 高 11 強 教 理 細 組 船 週 野 雪 魚 鳥 黄 黒 12 場 晴 朝 番 答 絵 買 道 間 雲 13 園 数 新 楽 話 遠 電 14 鳴 歌 算 語 読 聞 15 線 16 親 頭 18 曜 顔

Second Grade Kanji List (160 kanji)

KanjiMeaningOnyomiKunyomi
numbersuukazu
many, muchtaoo-i
a few, a littleshousuku-nai; suko-shi
ten thousandmanyorozu
halfhannaka-ba
shapekei; gyoukatachi
greattafuto-i
thinsaihoso-i
widekouhiro-i
longchounaga-i
pointtenbochi △
circleganmaru
mixkoumaji-waru
lightkouhikari; hika-ru
angle, cornerkakukado, tsuno, sumi
measurekeihaka-ru
straight, correctchoku; jikitada-chi; nao-su
linesen
arrowshiya
weakjakuyowa-i
strongkyoutsuyo-i
tall or highkoutaka-i
samedouona-ji
parentshinoya
motherbohaha; kaa
fatherfuchichi; tou
older sistershiane
older brother(kei); kyouani
younger brother(tei); daiotouto
younger sistermaiimouto
oneselfji; shimizuka-ra
friendyuutomo
bodytaikarada
hairmouke
headtouatama
facegankao
neckshukubi
heartshinkokoro
timejitoki
weekdayyou
morningchouasa
daytimechuuhiru
nightyayoru
minute; understandfun; bun; buwa-karu; wa-keru; wa-kereru; wa-katsu
weekshuu
springshunharu
summerkanatsu
autumnshuuaki
wintertoufuyu
nowkonima
newshinatara-shii
oldkofuru-i
intervalkan; kenma,aida
directionhoukata
northhokukita
southnanminami
easttouhigashi,azuma
西westsei; sainishi
farentoo-i
nearkinchika-i
in frontzenmae
behindgo; kounochi,ushi-ro,ato
insidenaiuchi
outsidegai; gesoto,hoka,hazu-su
placejouba
groundchi; ji
countrykokukuni
gardenensono
valleykokutani
fieldyano
field, origingenhara
villagerisato
cityshiichi
capitalkyou; (kei)miyako
windfuukaze
snowsetsuyuki
cloudunkumo
pondchiike
seakaiumi
rockganiwa
starseihoshi
roomshitsumuro
doorkoto or be
houseka or keie
Buddhist templejitera
pass throughtsuutoo-ru
gatesmonkado
roaddoumichi
talkwahanashi, hana-su
saygen,goni-u,koto
answertoukota-eru; kota-e
voiceseikoe
hearbun or monki-ku
languagegokata-ru
readdokuyo-mu
writeshoka-ku
write downkishiru-su
papershikami
picturega; kaku
picturekaie
drawingzu; to(haka-ru)
craftkou; ku
teachkyouoshi-eru
clearseihare
thinkshiomo-u
think aboutkoukanga-eru
knowchishi-ru
abilitysai; zai(wazukani); (zae)
reasonrikotowari
calculatesan
makesakutsuku-ru
origingen; ganmoto
eat,mealshokuta-beru; ku-u
meatniku
horsebauma; ma
cowgyuuushi
fishgyouo; sakana
birdchoutori
featheruha or hane
chirpmeina-ku
wheatbakumugi
ricebei; maikome
teacha; sa
colourshokuiro
yellowouki
blackkokukuro
comeraiku-ru
gokou; gyoui-ku; yu-ku; okona-u
return homekikae-ru
walkhoaru-ku; ayu-mu
runsouhashi-ru
stopshito-maru
active, alivekatsuiki-ru; ika-su
storetenmise
buybaika-u
sellbaiu-ru
noongouma
steamki
bowkyuuyumi
-times, to revolvekai
associationkai; ea-u
association, teamsokumi
shipsenfune
brightmeiaka-rui
companyshayashiro
cutsetsuki-ru
electricityden
everymai
fitgoua-u
hittoua-taru
basedai or tai
pleasurerakutano-shii
publickououyake
pullinhi-ku
sectionka
songkauta
swordtoukatana
numberban
useyoumochi-iru
whatkanani or nan

Grade 3

2 丁 4 予 化 区 反 5 世 主 仕 他 代 写 去 号 央 平 打 氷 申 由 皮 皿 礼 6 両 州 全 列 向 安 守 式 曲 有 次 死 羊 血 7 住 助 医 君 坂 対 局 役 投 決 究 豆 身 返 8 事 使 具 取 受 味 命 和 委 始 実 定 岸 幸 所 放 昔 服 板 泳 注 波 油 物 者 育 苦 表 9 乗 係 品 客 屋 度 待 急 指 持 拾 昭 柱 洋 炭 界 畑 発 県 相 研 神 秒 級 美 負 送 追 重 面 10 倍 勉 員 宮 島 庫 庭 息 旅 根 酒 消 流 病 真 荷 起 速 配 院 11 動 商 問 宿 帳 悪 族 深 球 祭 章 第 笛 終 習 転 進 都 部 12 勝 寒 悲 暑 期 植 温 湖 港 湯 登 短 童 等 筆 着 葉 落 軽 運 遊 開 階 陽 集 飲 歯 13 意 感 想 暗 業 漢 福 詩 路 農 鉄 14 様 緑 練 銀 駅 鼻 15 横 箱 談 調 16 整 橋 薬 館 18 題

Third Grade Kanji List (200 kanji)

KanjiMeaningOnyomiKunyomi
pairchou
worldsei; seyo
bothryou
mastershunushi; omo-na; omo-ni
ridejouno-ru
in advanceyo
abstract thingjikoto
serveshitsuka-eru
othertahoka
substitutedai; taika-waru; yo
dwelljuusu-mu
使useshitsuka-u
person in chargekeikakari; kaka-ru
doublebai
wholezenmatta-ku
toolgu
copyshautsu-su; utsu-ru
rowretsu
helpjotasu-keru
diligencebentsuto-meru
movedouugo-ku
winshouka-tsu
disguise, -ificationkaba-keru; ba-kasu
wardku
doctori
leavekyo; kosa-ru
anti-hanso-ru
takeshuto-ru
receivejuu-keru; u-karu
numbergou
face(v.)koumu-kau; mu-keru; mu-ku; mu-kou
youkunkimi
flavormiaji; aji-wau
lifemeiinochi
peace, sumwa
articlehinshina
memberin
commerceshou
questionmonto-i, to-u; ton
slopesaka
centerou
beginshihaji-meru; haji-maru
committeeiyuda-neru
protectshumamo-ru
cheapanyasu-i
fixtei; jousada-meru; sada-maru
fruit or contentjitsumi; mino-ru
guestkyaku
Shinto shrine or prince (princess)kyuumiya
宿innshukuyado; yado-ru
coldkansamu-i
oppositetai
officekyoku
premiseokuya
shoregankishi
islandtoushima
stateshuu
account bookchou
flathei; byoutai-ra; hira
happinesskousaiwa-i; shiawa-se
degrees, occurrencesdo
warehouseko
gardenteiniwa
styleshiki
roleyaku
waittaima-tsu
hurrykyuuiso-gu
breathsokuiki
badakuwaru-i
sadhikana-shii
thoughtsou
ideai
feelkan
placeshotokoro
hitdau-tsu
throwtouna-geru
pick uphiro-u
holdjimo-tsu
fingershiyubi; sa-su
releasehouhana-su; hana-reru; hana-tsu; hou-ru
put in orderseitotono-eru
tripryotabi
tribezoku
long agomukashi
clearshou
hotshoatsu-i
darkankura-i
sheet music / crookedkyokuma-garu; ma-geru
be, possessionyuua-ru
clothesfuku
period of timeki
boardhan; banita
pillarchuuhashira
rootkonne
plantshokuu-eru
businessgyou
appearance or Mr (Mrs,Ms)yousama
sideouyoko
bridgekyouhashi
nextjitsugi; tsu-gu
toothshiha
deathshishi-nu
icehyoukouri
decideketsuki-meru; ki-maru
oilyuabura
wavehanami
pourchuusoso-gu
swimeioyo-gu
ocean, westernyou
streamryuunaga-reru
extinguishshouki-eru; ke-su
deepshinfuka-i
warmonatata-kai; atata-ka; atata-maru; atata-meru
harborkouminato
lakekomizuumi
hot watertouyu
Chinakan
charcoaltansumi
thingbutsu; motsumono
ballkyuutama
reasonyuu; yuyoshi
saymou-su
worldkai
agricultural fieldhata; hatake
sickbyouyamai
departurehatsu
climbtou; tonobo-ru
skinhikawa
dishsara
mutualsouai
prefectureken
trueshinma
wear or arrivechakuki-ru; tsu-ku
shorttanmijika-i
sharpenkento-gu
thanksrei
god(s)shin; jinkami
festivalsaimatsu-ri; matsu-ru
luckfuku
secondbyou
researchkyuu
chaptershou
juveniledou
whistletekifue
ordinal number prefixdai
writing brushhitsufude
classtouhito-shii
boxhako
rankkyuu
endshuuo-waru; o-eru
greenryokumidori
practicerenne-ru
sheepyouhitsuji
beautybiutsuku-shii
learnshuunara-u
someoneshamono
nurtureikusoda-tsu
sufferkukuru-shii; niga-i
luggagekani
fallrakuo-chiru; o-tosu
leafyouha
medicineyakukusuri
bloodketsuchi
list or surfacehyouomote; arawa-su; arawa-reru
poemshi
調investigatechoushira-beru
discussdan
beanstou or zumame
losefuma-keru; o-u
wake upkio-kiru; o-koru; o-kosu
roadroji
bodyshinmi
revolvetenkoro-bu
lightkeikaru-i
farmingnou
returnhenkae-su; kae-ru
followtsuio-u
sendsouoku-ru
fastsokuhaya-i; haya-maru; haya-meru
advanceshinsusu-mu
playyuuaso-bu
carryunhako-bu
partbu
metropolisto; tsumiyako
distributehaikuba-ru
rice wineshusake; saka
heavyjuu; chouomo-i; kasa-neru
irontetsu
silvergin
openkaihira-ku; a-ku; hira-keru; a-keru
institutionin
sunshineyou
floor of a buildingkai
collectshuuatsu-maru; atsu-meru
facemenomo-te; tsura
topicdai
drinkinno-mu
public buildingkanyakata
stationeki
nosebihana

Grade 4

3 士 4 不 夫 欠 氏 5 以 付 令 加 功 包 司 史 失 必 札 末 未 民 辺 6 仲 伝 兆 共 印 各 好 成 灯 争 老 衣 7 位 低 児 兵 冷 初 別 利 努 労 告 囲 完 改 希 折 材 束 求 臣 良 芸 8 例 典 刷 協 卒 参 周 固 季 官 底 府 径 念 果 松 毒 泣 治 法 牧 的 英 芽 9 信 便 勇 単 型 変 建 昨 栄 浅 省 祝 紀 約 胃 要 軍 飛 10 候 借 倉 孫 害 差 席 帯 徒 挙 料 案 梅 残 殺 浴 特 笑 粉 脈 航 訓 連 郡 11 健 側 停 副 唱 堂 康 得 救 敗 望 械 巣 清 産 票 菜 貨 陸 12 博 喜 順 散 景 最 満 焼 然 無 給 結 街 覚 象 貯 費 達 量 隊 飯 13 働 塩 愛 戦 極 照 節 続 置 腸 試 辞 14 察 旗 歴 漁 種 管 説 関 静 15 億 器 標 熱 課 賞 輪 選 養 16 機 積 録 18 観 類 験 19 鏡 願 20 競 議

Fourth Grade Kanji List (200 kanji)

KanjiMeaningOnKun
notfu or bu
conflictsouaraso-u
attachfutsu-ku
ordersrei
sincei
go-betweenchuunaka
transmitdentsuta-eru
rankikurai
lowteihiku-i
examplereitato-eru
便convenienceben or bintayo-ri
trustshin
storagesoukura
climatekou
borrowshakuka-riru
halttei
healthyken
sidesokukawa
workdouhatara-ku
hundred millionoku
portent or trillionchoukiza-shi
childji or ni
togetherkyoutomo
soldierhei or hyoutsuwamono
codeten
coolreitsume-tai or hi-eru or sa-meru
firstshohatsu or haji-me
separatebetsuwaka-reru
profitri
printingsatsusu-ru
vice-fuku
achievementkou
addkakuwa-eru
toildotsuto-meru
laborrounegira-u
courageyuuisa-mu
wraphoutsutsu-mu
graduatesotsu
cooperationkyou
simpletan
Dr.haku
markinshirushi
participatesanmai-ru
historyshi
directorshi
eachkakuono-ono
tellkokutsu-geru
circumferenceshuumawa-ri
chantshoutona-eru
rejoicekiyoroko-bu
containerkiutsuwa
surroundikako-u
hardenkokata-maru
modelkeikata
public chamberdou
saltenshio
gentlemanshi
changehenka-waru
husbandfu fuu buotto
loseshitsuushina-u
likekousu-ku or kono-mu
seasonski
grandchildsonmago
perfectkan
government officialkan
harmgai
guesssatsu
nestsousu
distinctionsa
hopekimare
seatseki
sashtaiobi
bottomteisoko
urban prefecturefu
easekou
buildkenta-teru
diameterkei
juniorto
acquiretokue-ru
without failhitsukanara-zu
thoughtnen
loveai
becomeseina-ru
warsenikusa or tataka-u
foldsetsuo-ru
raisekyoa-geru
reformationkaiarata-meru
salvationkyuusuku-u
failurehaiyabu-reru
scattersanchi-ru
feeryou
national flagkihata
previoussaku
scenerykei
mostsaimo or motto-mo
hopebounozo-mu
un-miima-da
endmatsusue
tagsatsufuda
lumberzai
bundlesokutaba or tsuka
pineshoumatsu
fruit, accomplishkaha-tasu
prosperityeisaka-eru
planan
apricotbaiume
contraptionkai
poleskyokukiwa-meru
signposthyou
machinekihata
lackketsuka-keru
curriculumreki
remainderzannoko-ru
killsatsukoro-su
poisondoku
family nameshiuji
peoplemintami
requestkyuumoto-mu
governchi or jiosa-meru or nao-ru
methodhou
crykyuuna-ku
shallowsenasa-i
batheyokuabi-ru
puresei or shoukiyo-raka
fullmanmi-chiru
fishingryou or gyouasa-ru
lamptouhi
nothingmu or buna-i
sozen or nenshika-shi
bakeshouya-ku
illuminateshoute-rasu
heatnetsuatsu-i
breedbokumaki
specialtoku
give birthsanu-mu
targettekimato
government ministrysho or seihabu-ku
celebrateshukuiwa-u
ballothyou
kind or seedshutane
accumulatesekitsu-mu
emulatekyoukiso-u
laughshouwara-u
pipekankuda
nodesetsufushi
flourfunko or kona
chronicleki
promiseyaku
tieketsumusu-bu or yu-u
salarykyuutama-u
continuezokutsudu-ku
putchio-ku
old manrouo-iru
stomachi
veinmyaku
intestineschou
retainershin
cruisekou
goodryouyo-i
artgei
budgame
Englandei
vegetablesaina
citygaimachi
clothesikoromo
needyoui-ru
memorizekakuobo-eru or sa-meru
observekanmi-ru
instructionkun
testshikokoromi-ru or tame-su
theorysetsuto-ku
sectionka
deliberationgi
elephantzou or shou
freightka
savingschota-meru
expensehitsui-yasu
prizeshou
armygun
wheelrinwa
resignjiya-meru
environshenata-ri
take alongrentsu-reru or tsura-neru
attaintachi
choosesenera-bu
countygun
quantityryou
recordroku
mirrorkyoukagami
relatedkanseki
landriku
grouptai
quietseishizu-ka
obeyjun
requestgannega-u
sortrui
flyhito-bu
mealhanmeshi
fosteryouyashina-u
testken

Grade 5

3 久 4 仏 支 比 5 刊 可 句 圧 布 弁 旧 永 犯 示 6 再 仮 件 任 因 団 在 舌 7 似 余 判 均 序 応 快 志 技 条 災 状 防 8 価 舎 券 制 効 妻 居 往 性 承 招 易 枝 武 河 版 肥 述 非 9 保 則 厚 故 政 査 独 祖 逆 退 迷 限 10 個 修 俵 容 師 恩 格 桜 留 益 破 素 耕 能 財 造 11 務 基 婦 寄 常 張 情 採 授 接 断 液 混 率 現 略 眼 移 経 術 規 許 設 責 貧 険 12 備 報 富 営 属 復 提 検 減 測 税 程 絶 統 証 評 賀 貸 貿 過 13 勢 墓 夢 幹 損 準 禁 罪 義 群 解 豊 資 鉱 預 飼 14 像 境 増 徳 慣 態 構 演 精 総 綿 製 複 適 酸 銭 銅 際 雑 領 15 導 敵 暴 潔 確 編 賛 質 16 燃 築 興 衛 輸 17 績 講 謝 18 織 職 額 19 識 20 護

Fifth Grade Kanji List (185 kanji)

KanjiMeaningOnKun
long timekyuuhisa
Buddhahutsu or butsuhotoke
shamka or kekari
affairken
responsibilityninmaka-seru
becomingjini-ru
too muchyoama-ru
valuekaatai
preservehotamo-tsu
disciplineshuuosa-meru
straw baghyoutawara
individualko
providebisona-eru
statuezou
againsai or safutata-bi
publishkan
judgehanwaka-ru
controlsei
ticketken
rulesokunotto-ru
effectkouki-ku
dutymutsuto-meru
powerseiikio-i
thickkouatsu-i
phraseku
possibleka
manageeiitona-mu
causeinyo-ru
groupdan or ton
pressureatsu
existzaia-ru
levelkin
foundationkimoto-duku
reporthoumuku-iru
boundarykyousakai
gravebohaka
increasezouma-su or fu-eru
dreammuyume
wifesaitsuma
ladyfu
containyou
approachkiyo-ru
richfutomi
guidedoumichibi-ku
residekyoi-ru
belongzoku
linenfununo
expertshi
normaljoutsune
tree-trunkkanmiki
prefacejo
valveben
stretchchouha-ru
journeyou
repeatingfuku
virtuetoku
intentionshikokorozashi
respondou
cheerfulkaikokoroyo-i
gendersei or shousaga
graceon
feelingsjounasa-ke
conditiontai
accustomedkanna-reru
acquiesceshouuketamawa-ru
skillgiwaza
beckonshoumane-ku
instructjusazu-keru
picksaito-ru
contactsetsuses-suru or tsu-gu
presentteisa-geru
losssonsoko-neru
branchshisasa-eru
politicsseimatsurigoto
circumstanceskoyue
enemytekikataki
cut offdanta-tsu or kotowa-ru
old timeskyuu
easyekiyasa-shii
outburstbouaba-ku
clausejou
branchshieda
investigatesa
statuskaku
cherryousakura
examineken
constructkoukama-eru
militarybu or mu
comparehikura-beru
eternityeinaga-i
riverkakawa
fluideki
mixkonma-zaru
decreasegenhe-ru
fathomsokuhaka-ru
standardjun
performen
undefiledketsuisagiyo-i
disastersaiwazawa-i
burnnenmo-eru
printing blockhan
crimehanoka-su
formjou
alonedokuhito-ri
rateritsu or sotsuhiki-iru
appeargenarawa-reru
detainryuu rutodo-maru
abbreviationryaku
benefiteki
eyeballganme
rendhayabu-ru
certainkakutashi-ka
indicateshishime-su
ancestorso
prohibitionkin
shiftiutsu-ru
extentteihodo
taxzei
fabricatechikukizu-ku
refinedsei
elementarysu or somoto
managekei or kyouhe-ru
unitetousu-beru
discontinuezetsuta-tsu
綿cottonmenwata
wholesou
compilehena-mu
exploitsseki
weaveshikio-ru
guiltzaitsumi
flockgunmu-reru
righteousnessgi
tillkoutagaya-su
employmentshoku
fertilizerhiko-yasu
abilitynou
entertainkyouoko-su
tonguezetsushita
cottagesha
artjutsusube
defenseei
manufacturesei
duplicatefuku
ruleki
untiege or kaito-ku
establishsetsumouke-ru
permitkyoyuru-su
evidenceshouakashi
evaluatehyou
lecturekou
apologizeshaayama-ru
discriminatingshiki
safeguardgomamo-ru
bountifulhouyuta-ka
wealthzai
poorhinmazushi-i
blamesekise-meru
lendtaika-su
貿tradebou
congratulationsga
resourcesshi
approvesan
qualityshitsu
transportyu
mentionjutsuno-beru
astraymeimayo-u
退retreattaishirizo-ku
invertedgyakusakara-u
createzoutsuku-ru
go beyondkaayama-chi
suitableteki
acidsan
mineralkou
copperdou
coinsenzeni
preventboufuse-gu
limitgenkagi-ru
precipitouskenkewa-shii
occasionsaikiwa
miscellaneouszatsu
negativehiara-zu
deposityoazu-keru
territoryryou
amountgakuhitai
domesticateshika-u

Grade 6

3 亡 寸 己 干 4 仁 収 尺 片 5 冊 処 幼 庁 穴 6 危 吸 后 存 宇 宅 机 灰 至 7 乱 卵 否 困 孝 忘 我 批 私 系 8 並 乳 供 刻 呼 垂 宗 宙 宝 届 延 忠 拡 担 拝 枚 沿 若 9 城 奏 姿 宣 専 巻 律 映 染 段 泉 洗 派 皇 看 砂 紅 背 肺 革 10 値 俳 党 射 将 展 座 従 朗 株 班 秘 純 納 胸 蚕 討 針 降 除 陛 骨 11 域 密 捨 推 探 欲 済 異 盛 窓 翌 脳 著 視 訪 訳 郷 郵 閉 頂 12 割 創 勤 善 尊 就 揮 敬 晩 棒 痛 筋 策 衆 裁 装 補 詞 貴 13 傷 幕 暖 源 盟 絹 署 聖 腹 蒸 裏 誠 賃 14 疑 層 暮 模 磁 穀 誤 誌 認 閣 障 15 劇 権 潮 熟 蔵 諸 誕 論 遺 16 奮 憲 操 樹 激 糖 縦 鋼 17 優 厳 縮 覧 18 簡 臨 難 19 臓 警

Sixth Grade Kanji List (181 kanji)

KanjiMeaningOnKun
rowheinami or nara-bu
riotranmida-reru
milknyuuchichi
deceasedbouna-kunaru
kindnessjin
offerkyou or kutomo
actorhai
valuechiatai
woundshoukizu
superioryuuyasa-shii
political partytou
counter for bookssatsu
disposesho
engravekokukiza-mu
dividekatsuwa-ru
createsoutsuku-ru
dramageki
diligencekintsuto-meru
dangerouskiaya-ui
eggrantamago
strictgenkibi-shii
take inshuuosa-meru
queengoukisaki
negatehiina or iya
suckkyuusu-u
callkoyo-bu
goodzenyo-i
become distressedkonkoma-ru
droopsuita-reru
castlejoushiro
rangeiki
play musicsoukana-deru
stirred uphunhuru-u
姿shapeshisugata
supposeson
filial pietykou
hometakuie
eavesu
religionshuusou
mid-airchuu
treasurehoutakara
proclaimsennotama-u
secrecymitsu
measurementsun
specialtysenmoppa-ra
shootshai-ru
leadershou
reveredsontouto-bu
concerningshuutsu-ku
measure of lengthshaku
delivertodo-ku
expandten
stratumsou
selfkoonore
scrollkanma-ku
curtainmaku or baku
drykanho-su
infancyyouosana-i
government officechou
sitzasuwa-ru
prolongenno-basu
rhythmritsu
obeyjuushitaga-u
forgetbouwasu-reru
loyaltychuu
constitutionken
egogaware
criticismhi
shoulderingtannina-u
worshiphaioga-mu
broadenkakuhiro-geru
throw awayshasu-teru
gropetansaga-su
infersui
commandki
maneuversouayatsu-ru
respectkeiuyama-u
reflecteiutsu-ru
nightfallban
warmthdanatata-kai
livelihoodboku-rasu
melodiousrouhoga-raka
deskkitsukue
sheet of…mai
dyesenso-meru
stockskabu
rodbou
imitationmo or bo
rightsken
treesjuki
longingyokuho-shii
stepsdan
沿run alongsideenso-u
fountainsenizumi
washsenara-u
sectha
settlesaisu-mu
origingenminamoto
tidechoushio
violentgekihage-shii
asheskaihai
ripenjukuu-reru
one-sidedhenkata
grouphan
uncommonikoto-naru
doubtgiutaga-u
paintsuuita-i
emperorkouou
prosperseimo-ru
alliancemei
watch overkan
sandsa or shasuna
magnetji
meshiwatakushi or watashi
secrethi
cerealkoku
holeketsuana
windowsoumado
musclekinsuji
schemesaku
simplicitykan
sugartou
lineagekei
deep redkoubeni or kurenai
settlementnouosa-meru
genuinejun
silkkenkinu
verticaljutate
shrinkshukuchidi-mu
government officesho
the followingyoku
holysei
lunghai
backhaise
bosomkyoumune
brainnou
abdomenfukuhara
entrailszou
lookoverrinnozo-mu
climaxshiita-ru
youngjakuwaka-i
renownedchoarawa-su or ichijiru-shii
steamjoumu-su
warehousezoukura
silkwormsankaiko
massesshuu
judgesaisaba-ku
attiresou or shouyosoo-u
backriura
supplementhoogina-u
look atshimi-ru
perusalran
chastisetouu-tsu
visithouotozu-reru
translateyakuwake
poetryshikotoba
documentshi
recognizeninmito-meru
borntan
sincerityseimakoto
mistakegoayama-ru
theoryron
everythingshomoro
guard againstkei
preciouski
farechin
bequeathi
mailyuu
home townkyougou
needleshinhari
steelkouhagane
closedheishi-meru
tallkaku
descendkouo-riru
majestyhei
excludejo or jinozo-ku
hurtshousawa-ru
difficultnanmuzuka-shii
leatherkakukawa
place on the headchouitada-ku
bonekotsuhone

Now that you have studied the characters above let’s check if you remember them.Testimonial:


I was accepted into an overseas medical student program in the USA!! I owe my success to Glen. Thank you very much!


Shota


コメントを書く

questionrazzsadevilexclaimsmileredfacebiggrinsurprisedeekconfusedcoollolmadtwistedrolleyeswinkideaarrowneutralcrymrgreen