札幌 英会話 スクール AGREATDREAM

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校3年レベルの単語一覧

単語リスト(Word List)

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM
☆高校3年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。
品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences.
PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
acknowledge …の存在[正しさ]を認める ___ no sonzai [tadashisa] (w)o mitomeru
adjust …を調節する ___ (w)o chousetsu suru
順応する jyunnou suru
advise …にアドバイスする[勧める] ___ ni adobaisu suru [susumeru]
amuse …を楽しませる ___ (w)o tanoshimaseru
analyze …を分析する ___ (w)o bunsekisuru
assure …に~だとして安心させる ni ~datoshite anshin saseru
astonish …をびっくりさせる ___ (w)o bikkuri saseru
beg …を乞う ___ (w)o kou
bend …を曲げる ___ (w)o mageru
blink まばたきをする
まばたき
mabataki (w)o suru
mabataki
bow お辞儀をする
お辞儀
ojigi (w)o suru
ojigi
broadcast …を放送する ___ (w)o housou suru
burst 破裂する
…を破裂させる
haretsu suru
___ (w)o haretsu saseru
bury …を埋める ___ (w)o umeru
capture …を捕える ___ (w)o toraeru
cease …をやめる
終わる
___ (w)o yameru
owaru
celebrate …を祝う ___ (w)o iwau
characterize …を特徴づける ___ (w)o tokucho zukeru
cling しがみつく
固執する
shigami tsuku
koshuu suru
commit <罪など>を犯す [tsumi nado] (w)o okosu
confine …を限る
…を閉じこめる
___ (w)o kagiru
___ (w)o tojikomeru
confirm …を確認する ___ (w)o kakunin suru
confront …を直面させる ___ (w)o chokumen saseru
constitute …を構成する ___ (w)o kousei suru
convert …を変える
変わる
___ (w)o kaeru
kawaru
cultivate …を耕作する
…を栽培する
___ (w)o kousaku suru
___ (w)o saibai suru
cure …を治療する ___ (w)o chiryo suru
dare 思い切って…する
生意気にも…する
omoikitte ___ suru
namaikinimo ___ suru
delay …を遅らせる ___ (w)o okuraseru
deliver …を配達する ___ (w)o haitatsu suru
depress …を落胆させる ___ (w)o rakutan saseru
devise …を考え出す ___ (w)o kangaedasu
diminish 減る
…を減らす
heru
___ (w)o herasu
disagree 一致しない icchi shinai
discourage …をがっかりさせる ___ (w)o gakkari saseru
dominate …を支配する ___ (w)o shihai suru
dwell 住む sumu
eliminate …を取り除く ___ (w)o torinozoku
embarrass …を恥ずかしがらせる
…にばつの悪い思いをさせる
___ (w)o hazukashigaraseru
___ ni batsunowaruiomoiwo saseru
endure …に耐える ___ ni taeru
ensure …を確実にする
…を保証する
___ (w)o kakujitsu ni suru
___ (w)o hoshou suru
equip …に備え付ける[身につけさせる] ___ ni sonaetsukeru [minitsukesaseru]
evolve 進化する shinka suru
exhaust …を疲れ果てさせる
…を使い果たす
___ (w)o tsukarehate saseru
___ (w)o tsukaihatasu
exhibit …を表に出す
…を展示する
___ (w)o omote ni dasu
___ (w)o tenji suru
fascinate …を魅了する ___ (w)o miryou suru
float 浮かぶ ukabu
fold …を折りたたむ ___ (w)o oritatamu
found …を設立する ___ (w)o setsuritsu suru
fulfill …を果たす
…をかなえる
___ (w)o hatasu
___ (w)o kanaeru
gaze じっと見つめる jitto mitsumeru
generate …を発生させる ___ (w)o hassei saseru
grasp …をつかむ
…を理解する
___ (w)o tsukamu
___ (w)o rikai suru
guarantee …を保証する ___ (w)o hoshou suru
guard …の警護[監視]をする/
警護者
監視者
___ no keigo [kanshi] (w)o suru
/ keigosha
kanshisha
illustrate …を詳しく説明する ___ (w)o kuwashiku setsumei suru
imitate …を模倣する ___ (w)o mohou suru
impose …を課す ___ (w)o kasu
inclined 傾いている
傾向がある
katamuiteiru
keikou ga aru
industrialize …を産業化[工業化]する ___ (w)o sangyouka [kougyouka] suru
inspire …を鼓舞する ___ (w)o kobu suru
interfere 干渉する
阻害する
kanshou suru
sogai suru
interrupt …の邪魔をする
…を中断させる
___ no jama (w)o suru
___ (w)o chuudan saseru
investigate (…を)調査する ___ (w)o] chousa suru
justify …を正当化する ___ (w)o seitouka suru
leap 跳ぶ tobu
melt 溶ける
…を溶かす
tokeru
___ (w)o tokasu
misunderstand …を誤解する ___ (w)o gokai suru
neglect …の世話を怠る
…を省みない
___ no sewa (w)o okotaru
___ (w)o kokorominai
nod うなずく unazuku
offend …の気分を害する ___ no kibun (w)o gaisuru
originate 起こる
生じる
okoru
shoujiru
overlook …を見落とす
…を見過ごす
___ (w)o miotosu
___ (w)o misugosu
owe …に金を借りている ___ ni kane (w)o kariteiru
pour …を注ぐ ___ (w)o sosogu
pray 祈る inoru
proceed 進む susumu
protest 抗議する
抗議
kougi suru
kougi
rank 階級
地位
kaikyuu
chii
relieve …を和らげる
…から取り除く
___ (w)o yawarageru
___ kara torinozoku
request …を依頼する
依頼
___ (w)o iraisuru
irai
resist …を拒む
…に抵抗する
___ (w)o kobamu
___ ni teikou suru
resolve …を解決する
決心する
___ (w)o kaiketsu suru
kesshin suru
restrict …を制限する ___ (w)o seigen suru
retain …を保持する ___ (w)o hoji suru
review 論評
批評/
…を論評する
…を検討する
ronpyou
hihyou/
___ (w)o ronpyou suru
___ (w)o kentou suru
ruin …を台無しにする ___ (w)o dainashi ni suru
scare …を怯えさせる
…をびっくりさせる
___ (w)o obiesaseru
___ (w)o bikkuri saseru
scatter …をまき散らす ___ (w)o makichirasu
scream 金切り声を上げる kanakirigoe (w)o ageru
secure …を確保する
…を安全にする/
ゆるぎない
___ (w)o kakuho suru
___ (w)o anzen ni suru/
yuruginai
specialize 専門にする
専攻する
senmon ni suru
senkou suru
spoil …を台無しにする ___ (w)o dainashi ni suru
strengthen …を強化する ___ (w)o kyouka suru
substitute …を代わりに使う/
代わり
___ (w)o kawari ni tsukau /
kawari
suppress …を抑える ___(w)o osaeru
swallow …を飲み込む ___ (w)o nomikomu
sweep …を掃く
…を掃くように動かす
___ (w)o haku/
___ (w)o haku you ni ugokasu
trace …の跡[起源]を辿る/

痕跡
___ no ato [kigen] (w)o tadoru
ato
konseki
undergo …を経験する __ (w)o keiken suru
urge …を(強く)促す[要請する]/願望 ___ (w)o [tsuyoku] unagasu [yousei suru]/ganbou
wander ぶらつく
放浪する
buratsuku
hourou suru
weigh …の重さがある ___ no omosa ga aru
whisper ささやく sasayaku
yell 大声を上げる oogoe (w)o ageru

 

名詞(Noun) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
absence 不在
欠如
fuzai
ketsujo
accent (ことばの)なまり
抑揚
(kotoba no) namari
yokuyou
acceptance 受け入れ ukeire
access アクセス
使用[閲覧]する機会[権利]
akusesu
shiou [etsuran] suru kikai [kenri]
acquaintance 知り合い shiriai
affection 愛情 aijyou
aggression 攻撃性 kougekisei
alarm 懸念/
…に懸念を抱かせる
kenen /
…ni kenen (w)o idakaseru
ambition
大望
yume
taibou
appetite 食欲 shokuyoku
application 応用
適用
ouyou
tekiyou
appointment 約束 yakusoku
arrangement 準備
取り決め
junbi
torikime
athlete 運動選手 undou senshu
avenue …通り
大通り
…doori
oodoori
band (音楽の)バンド
一団
(ongaku no) bando
ichidan
border 国境 kokkyou
burden 重荷
負担
omoni
futan
campaign 政治的運動 seiji teki undou
candidate 候補者
志願者
kouhosha
shigansha
cash 現金 genkin
category 部門
部類
bumon
burui
cave ほら穴 horaana
cell 細胞 saibou
charm 魅力/
…を魅了する
miryoku /
…(w)o miryou suru
colleague 同僚 douryou
colony 植民地 shokuminchi
committee 委員会 iinkai
companion 連れ
仲間
tsure
nakama
comparison 比較 hikaku
complaint 不満 fuman
complexity 複雑さ fukuzatsusa
composition 構成
楽曲
kousei
gakkyoku
confusion 混乱 konran
construction 建設
構造
kensetsu
kouzou
contract 契約 keiyaku
convention しきたり
(大規模な)会議
shikitari
(daikibo na) kaigi
courage 勇気 yuuki
crash 衝突/
衝突する
shoutotsu
shoutotsu suru
crew 乗組員
一団
norikumiin
ichidan
critic 批評家
批判者
hihyouka
hihansha
description 説明
描写
setsumei
byousha
dialect 方言
なまり
hougen
namari
dignity 威厳
尊厳
igen
songen
disadvantage 不利
デメリット
furi
demeritto
dispute 争議
口論
sougi
kouron
division 分割
部門
bunkatsu
bumon
divorce 離婚 rikon
document 文書 bunsho
ecology 生態(学) seitai (gaku)
economics 経済学 keizai gaku
editor 編集者 henshuusha
emotion 感情 kanjou
emperor 皇帝
天皇
koutei
tennou
enterprise 会社
事業
kaisha
jigyou
enthusiasm 情熱
熱意
jyounetsu
netsui
equality 平等 byoudou
era 時代 jidai
exception 例外 reigai
executive 幹部
重役
kanbu
jyuuyaku
expense 費用
出費
犠牲
hiyou
shuppi
gisei
explosion 爆発 bakuhatsu
extinction 絶滅 zetsumetsu
facility 施設
設備
shisetsu
setsubi
fairy 妖精 yousei
flame honoo
fortune
財産
un
zaisan
foundation 土台
根拠
設立
dodai
konkyo
setsuritsu
frontier 国境
辺境
kokkyou
henkyou
fund 資金
基金
shikin
kikin
funeral 葬式 soushiki
fur 毛皮 kegawa
furniture 家具
調度品
kagu
choudo hin
garbage (生)ゴミ
くず
(nama) gomi
kuzu
gene 遺伝子 idenshi
globe 地球 chikyuu
grave 墓/
深刻な
haka /
shinkoku na
ground 根拠
理由
konkyo
riyuu
harmony 調和 chouwa
harvest 収穫/
…を収穫する
shuukaku
…(w)o shuukaku suru
honor 名誉
敬意
meiyo
keii
hunger 飢え
空腹
ue
kuufuku
immigration (他国からの)移住 (takoku kara no) ijyuu
impulse 衝動 shoudou
incident 事件 jiken
infant 幼児 youji
inhabitant (ある場所の)居住者
生息動物
(aru basho no) ijyuusha
seisoku doubutsu
injury けが kega
insect 昆虫 konchuu
insight 深く正確な理解
洞察(力)
fukaku seikaku na rikai
dousatsu (ryoku)
instinct 本能 honnou
institution 制度
慣習
(重要な)施設
seido
kanshuu
(jyuuyou na) shisetsu
instrument 道具
器具
dougu
kigu
insurance 保険 hoken
introduction 紹介
導入
shoukai
dounyuu
investment 投資 toushi
liberty 自由 jiyuu
limitation 制限
制約
seigen
seiyaku
load 積み荷/
…を積む
tsumini /
…(w)o tsumu
location 位置
場所
ichi
basho
logic 論理
理屈
ronri
rikutsu
lord 封建君主
…卿
(大文字で)神
houkenkunshu
…kyou
(oomoji de) kami
lung hai
luxury 贅沢
贅沢品
zeitaku
zeitakuhin
mail 郵便/
…を投函する
yuubin /
…(w)o toukan suru
mammal 哺乳動物 honyuu doubutsu
mineral 鉱物 koubutsu
minority 少数派 shousuuha
mood 気分 kibun
motive 動機 douki
myth 神話 shinwa
neighbor 近所の人 kinjyo no hito
nerve 神経 shinkei
obligation 義務 gimu
orbit 軌道 kidou
output 生産量
産出量
seisanryou
sanshutsuryou
owner 所有者 shoyuusha
participant 参加者 sankasha
passion 熱望
強い関心
netsubou
tsuyoi kanshin
patience 辛抱強さ
忍耐
shinbou zuyosa
nintai
perception 洞察(力)
知覚
dousatsu (ryoku)
chikaku
perspective 見地
視座
kenchi
shiza
pile 積み重ね
「山」
tsumikasane
“yama”
pioneer 開拓者
先駆者
kaitakusha
senkusha
poison doku
portion 部分 bubun
possession 所有
所有物
shoyuu
shoyuubutsu
preference 好み konomi
prejudice 先入観
偏見
senyuukan
henken
privilege 特権 tokken
profession 職業 shokugyou
pronunciation 発音 hatsuon
prospect 見通し
見込み
mitooshi
mikomi
punishment batsu
pursuit 追跡
追求
tsuiseki
tsuikyuu
ray 光線 kousen
recognition その人[それ]だとわかること sono hito [sore] dato wakaru koto
reference 言及
参照
genkyuu
shanshou
reflection 反映
反射
hanei
hansha
relief 安堵
軽減
ando
keigen
requirement 要求される事柄
必要なもの
youkyuu sareru kotogara
hitsuyou na mono
resident 居住者 kyojyuusha
ritual 儀式 gishiki
root
根源/
…を根づかせる
ne
kongen /
…(w)o nezukaseru
sacrifice 犠牲/
…を犠牲にする
gisei
…(w)o gisei ni suru
scholar 学者 gakusha
seed 種子 shushi
servant 使用人
お手伝い
shionin
otetsudai
shade 日陰 hikage
shame
不名誉
残念なこと
haji
fumeiyo
zannen na koto
shelter 避難
避難場所
hinan
hinan basho
shore
海岸
kishi
kaigan
similarity 類似(点) ruiji (ten)
site 場所
用地
basho
youchi
specialist 専門家
専門医
senmonka
senmoni
statistics 統計 toukei
steam 蒸気 jyouki
strip 細長い一片[地域]/
…をはぎ取る
hosonagai ippen [chiiki] /
…(w)o hagi toru
stuff モノ mono
suburb 郊外 kougai
tale お話 ohanashi
telescope 望遠鏡 bouenkyou
tension 緊張 kinchou
territory 領土 ryoudo
text 本文
書かれたもの
honbun
kakareta mono
tide
風潮
shio, (ushio)
fuuchou
tip
先端
saki
sentan
tone
音色
(声・ことばの)調子
oto
neiro
(koe, kotoba no) choushi
traffic jam 交通渋滞 koutsuujyuutai
tragedy 悲劇 higeki
trail 通った跡
でこぼこ道
tootta ato
dekoboko michi
trait 特性
特徴
tokusei
tokuchou
transportation 輸送 yusou
trap わな
…をわなにかける
wana
___ (w)o wananikakeru
treasure
財宝
takara
zaihou
trial 裁判
試み
saiban
kokoromi
trick …をだます/
手品
こつ
…(w)o damasu /
tejina
kotsu
unemployment 失業 shitsugyou
version …版
別形式
…ban
betsukeishiki
virtue
美徳
長所
toku
bitoku
chousho
volunteer ボランティア
志願兵
borantia
shiganhei
voyage 航海 koukai
wage 賃金 chingin
weapon 武器 buki
Westerner 西洋人
西部に住む人
seiyoujin
seibu ni sumu hito

 

形容詞(Adjective) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
absolute 絶対的な
完全な
zettai teki na
kanzen na
abstract 抽象的な chuushou teki na
accustomed 慣れている narete iru
additional 追加の tsuika no
adequate 十分な jyuubun na
aggressive 攻撃的な
積極的な
kougekiteki na
sekkyoku teki na
amazing びっくりするような bikkurisuru you na
annual 毎年の maitoshi no
apparent 外見上の
明らかな
gaikenjyou no
akiraka na
artificial 人工的な jinkou teki na
Atlantic 大西洋の taiseiyou no
atomic 原子の
原子力の
genshi no
genshiryoku no
awful ひどい hidoi
based 基づいている motozuite iru
brilliant すばらしい subarashii
calm 穏やかな
落ち着いた
odayaka na
ochitsuita
casual 何気ない nanigenai
civil 公民の
(軍事に対し)民間の
koumin no
(gunji ni taishi) minkan no
classical 古典の
古典的な
koten no
koten teki na
definite 明確な meikaku na
delicate 微妙な bimyou na
democratic 民主主義の
民主的な
minshushugi no
minshu teki na
desirable 望ましい nozomashii
dirty 汚れた yogoreta
distinct はっきり異なる hakkiri kotonaru
elaborate 手の込んだ te no konda
electrical 電気の denki no
elementary 初歩の
基本の
shoho no
kihon no
equivalent 等しい
同等の
hitoshii
doutou no
evident 明らかな akiraka na
exact 正確な seikaku na
excessive 過度の kado no
external 外部の gaibu no
frequent 頻繁な hinpan na
generous 気前のよい kimae no yoi
genuine 本物の
偽りのない
honmono no
itsuwari no nai
grand 壮大な soudai na
guilty 有罪の yuuzai no
identical 全く同じ mattaku onaji
inevitable 避けられない sakerarenai
inferior 劣った ottota
initial 当初の tousho no
inner 内部の naibu no
intimate 親密な shinmitsu na
invisible 見えない mienai
keen 切望した
熱意のある
setsubou shita
netsui no aru
latest 最新の
最近の
saishin no
saikin no
legal 法律の
合法な
houritsu no
gouhou na
liberal (他の思想に)寛大な
自由主義的な
(hoka no shisou ni) kandai na
jiyuushugi teki na
located (ある場所に)位置する (aru basho ni) ichisuru
logical 論理的な ronriteki na
long-term 長期的な choukiteki na
massive 巨大な
大規模な
kyodai na
daikibo na
mature 成熟した seijuku shita
mechanical 機械の
機械的な
kikai no
kikaiteki na
minor 小さな
重要度の低い
chisa na
jyuuyoudo no hikui
mutual 相互の sougo no
numerous 多数の tasuu no
odd 変な
奇数の/
(oddsで)可能性
hen na
kisuu no /
(odds de) kanousei
overwhelming 圧倒的な attouteki na
painful 苦痛な kutsu na
passive 受身の
消極的な
ukemi no
shoukyokuteki na
peculiar 奇妙な kimyou na
permanent 永久の
常設の
eikyuu no
jyousetsu no
plain 簡素な
無地の/高原
kanso na
muji no /
kougen
precious 貴重な kichou na
precise 正確な seikaku na
precisely 正確に seikaku ni
prime 主要な
最重要の
shuyou na
saijuuyou no
principal 第一の
主要な/
校長
学長
dai ichi no
shuyou na /
kouchou
gakuchou
profound 深い
大きな
 fukai
ookina
racial 人種の jinshu no
rational 理性的な risei teki na
raw 生の
原料のままの
nama no
genryou no mama no
relative 相対的[比較的]な soutai teki [hikaku teki] na
reliable 頼りになる taiyori ni naru
remote 遠い tooi
routine いつもの/いつもの手順 itsumono /
itsumono tejun
rude 失礼な shitsurei na
satisfactory 満足のいく manzoku no iku
sensible 分別[判断力]がある funbetsu [handanryoku] ga aru
spare 予備の/<時間・手間>をさく yobi no / <jikan, tema> (w)o saku
spiritual 精神の
精神的な
seishin no
seishin teki na
steady 着実な chakujitsu na
strict 厳しい
厳密な
kibishii
genmitsu na
subtle 微妙な bimyou na
sufficient 十分な jyuubun na
tremendous 非常に大きな hijyou ni ooki na
tropical 熱帯(地方)の nettai (chihou) no
ultimate 究極の kyuukyoku no
uncomfortable 心地の悪い kokochi no warui
unexpected 予期せぬ yokisenu
unlikely 可能性が低い kanousei ga hikui
unpleasant 不愉快な fuyukai na
verbal ことばの
口頭での
kotoba no
koutou deno
visual 視覚の
視覚的な
shikaku no
shikakuteki na
widespread 広範囲に渡る kouhani ni wataru

 

副詞(Adverb) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
aloud 声に出して koe ni dashite
altogether 完全に kanzen ni
barely かろうじて karoujite
commonly 一般に ippan ni
consequently その結果 sono kekka
deliberately 故意に koi ni
effectively 効果的に kouka teki ni
essentially 本質的に honshitsu teki ni
firmly 堅く
堅固に
kataku
kenko ni
increasingly ますます masumasu
literally 文字通りに moji doori ni
practically 実質的に
ほとんど
jisshitsu teki ni
hotonto
primarily 主として shuto shite
readily すぐに sugu ni
regardless かかわらず
関係なく
kakawarazu
kankei naku
regularly 規則的に
定期的に
kisokuteki ni
teiki teki ni
roughly 大雑把に oozappa ni
socially 社会的に shakaiteki ni
steadily 着実に chakujitsu ni
traditionally 伝統的に dentou teki ni
undoubtedly 疑いなく utagai naku

 

接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition) 日本語(Japanese) ローマ字(Romaji)
whereas …である一方で …dearu ippou de
beneath …の下に …no shita ni

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)