札幌 英会話 スクール AGREATDREAM 札幌駅前校

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校3年レベルの単語一覧

単語リスト(Word List)

中学1年 中学2年 中学3年

高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM
☆高校3年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。
品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences.
PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
acknowledge…の存在[正しさ]を認める___ no sonzai [tadashisa] (w)o mitomeru
adjust…を調節する___ (w)o chousetsu suru
順応するjyunnou suru
advise…にアドバイスする[勧める]___ ni adobaisu suru [susumeru]
amuse…を楽しませる___ (w)o tanoshimaseru
analyze…を分析する___ (w)o bunsekisuru
assure…に~だとして安心させるni ~datoshite anshin saseru
astonish…をびっくりさせる___ (w)o bikkuri saseru
beg…を乞う___ (w)o kou
bend…を曲げる___ (w)o mageru
blinkまばたきをする
まばたき
mabataki (w)o suru
mabataki
bowお辞儀をする
お辞儀
ojigi (w)o suru
ojigi
broadcast…を放送する___ (w)o housou suru
burst破裂する
…を破裂させる
haretsu suru
___ (w)o haretsu saseru
bury…を埋める___ (w)o umeru
capture…を捕える___ (w)o toraeru
cease…をやめる
終わる
___ (w)o yameru
owaru
celebrate…を祝う___ (w)o iwau
characterize…を特徴づける___ (w)o tokucho zukeru
clingしがみつく
固執する
shigami tsuku
koshuu suru
commit<罪など>を犯す[tsumi nado] (w)o okosu
confine…を限る
…を閉じこめる
___ (w)o kagiru
___ (w)o tojikomeru
confirm…を確認する___ (w)o kakunin suru
confront…を直面させる___ (w)o chokumen saseru
constitute…を構成する___ (w)o kousei suru
convert…を変える
変わる
___ (w)o kaeru
kawaru
cultivate…を耕作する
…を栽培する
___ (w)o kousaku suru
___ (w)o saibai suru
cure…を治療する___ (w)o chiryo suru
dare思い切って…する
生意気にも…する
omoikitte ___ suru
namaikinimo ___ suru
delay…を遅らせる___ (w)o okuraseru
deliver…を配達する___ (w)o haitatsu suru
depress…を落胆させる___ (w)o rakutan saseru
devise…を考え出す___ (w)o kangaedasu
diminish減る
…を減らす
heru
___ (w)o herasu
disagree一致しないicchi shinai
discourage…をがっかりさせる___ (w)o gakkari saseru
dominate…を支配する___ (w)o shihai suru
dwell住むsumu
eliminate…を取り除く___ (w)o torinozoku
embarrass…を恥ずかしがらせる
…にばつの悪い思いをさせる
___ (w)o hazukashigaraseru
___ ni batsunowaruiomoiwo saseru
endure…に耐える___ ni taeru
ensure…を確実にする
…を保証する
___ (w)o kakujitsu ni suru
___ (w)o hoshou suru
equip…に備え付ける[身につけさせる]___ ni sonaetsukeru [minitsukesaseru]
evolve進化するshinka suru
exhaust…を疲れ果てさせる
…を使い果たす
___ (w)o tsukarehate saseru
___ (w)o tsukaihatasu
exhibit…を表に出す
…を展示する
___ (w)o omote ni dasu
___ (w)o tenji suru
fascinate…を魅了する___ (w)o miryou suru
float浮かぶukabu
fold…を折りたたむ___ (w)o oritatamu
found…を設立する___ (w)o setsuritsu suru
fulfill…を果たす
…をかなえる
___ (w)o hatasu
___ (w)o kanaeru
gazeじっと見つめるjitto mitsumeru
generate…を発生させる___ (w)o hassei saseru
grasp…をつかむ
…を理解する
___ (w)o tsukamu
___ (w)o rikai suru
guarantee…を保証する___ (w)o hoshou suru
guard…の警護[監視]をする/
警護者
監視者
___ no keigo [kanshi] (w)o suru
/ keigosha
kanshisha
illustrate…を詳しく説明する___ (w)o kuwashiku setsumei suru
imitate…を模倣する___ (w)o mohou suru
impose…を課す___ (w)o kasu
inclined傾いている
傾向がある
katamuiteiru
keikou ga aru
industrialize…を産業化[工業化]する___ (w)o sangyouka [kougyouka] suru
inspire…を鼓舞する___ (w)o kobu suru
interfere干渉する
阻害する
kanshou suru
sogai suru
interrupt…の邪魔をする
…を中断させる
___ no jama (w)o suru
___ (w)o chuudan saseru
investigate(…を)調査する___ (w)o] chousa suru
justify…を正当化する___ (w)o seitouka suru
leap跳ぶtobu
melt溶ける
…を溶かす
tokeru
___ (w)o tokasu
misunderstand…を誤解する___ (w)o gokai suru
neglect…の世話を怠る
…を省みない
___ no sewa (w)o okotaru
___ (w)o kokorominai
nodうなずくunazuku
offend…の気分を害する___ no kibun (w)o gaisuru
originate起こる
生じる
okoru
shoujiru
overlook…を見落とす
…を見過ごす
___ (w)o miotosu
___ (w)o misugosu
owe…に金を借りている___ ni kane (w)o kariteiru
pour…を注ぐ___ (w)o sosogu
pray祈るinoru
proceed進むsusumu
protest抗議する
抗議
kougi suru
kougi
rank階級
地位
kaikyuu
chii
relieve…を和らげる
…から取り除く
___ (w)o yawarageru
___ kara torinozoku
request…を依頼する
依頼
___ (w)o iraisuru
irai
resist…を拒む
…に抵抗する
___ (w)o kobamu
___ ni teikou suru
resolve…を解決する
決心する
___ (w)o kaiketsu suru
kesshin suru
restrict…を制限する___ (w)o seigen suru
retain…を保持する___ (w)o hoji suru
review論評
批評/
…を論評する
…を検討する
ronpyou
hihyou/
___ (w)o ronpyou suru
___ (w)o kentou suru
ruin…を台無しにする___ (w)o dainashi ni suru
scare…を怯えさせる
…をびっくりさせる
___ (w)o obiesaseru
___ (w)o bikkuri saseru
scatter…をまき散らす___ (w)o makichirasu
scream金切り声を上げるkanakirigoe (w)o ageru
secure…を確保する
…を安全にする/
ゆるぎない
___ (w)o kakuho suru
___ (w)o anzen ni suru/
yuruginai
specialize専門にする
専攻する
senmon ni suru
senkou suru
spoil…を台無しにする___ (w)o dainashi ni suru
strengthen…を強化する___ (w)o kyouka suru
substitute…を代わりに使う/
代わり
___ (w)o kawari ni tsukau /
kawari
suppress…を抑える___(w)o osaeru
swallow…を飲み込む___ (w)o nomikomu
sweep…を掃く
…を掃くように動かす
___ (w)o haku/
___ (w)o haku you ni ugokasu
trace…の跡[起源]を辿る/

痕跡
___ no ato [kigen] (w)o tadoru
ato
konseki
undergo…を経験する__ (w)o keiken suru
urge…を(強く)促す[要請する]/願望___ (w)o [tsuyoku] unagasu [yousei suru]/ganbou
wanderぶらつく
放浪する
buratsuku
hourou suru
weigh…の重さがある___ no omosa ga aru
whisperささやくsasayaku
yell大声を上げるoogoe (w)o ageru

 

名詞(Noun)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
absence不在
欠如
fuzai
ketsujo
accent(ことばの)なまり
抑揚
(kotoba no) namari
yokuyou
acceptance受け入れukeire
accessアクセス
使用[閲覧]する機会[権利]
akusesu
shiou [etsuran] suru kikai [kenri]
acquaintance知り合いshiriai
affection愛情aijyou
aggression攻撃性kougekisei
alarm懸念/
…に懸念を抱かせる
kenen /
…ni kenen (w)o idakaseru
ambition
大望
yume
taibou
appetite食欲shokuyoku
application応用
適用
ouyou
tekiyou
appointment約束yakusoku
arrangement準備
取り決め
junbi
torikime
athlete運動選手undou senshu
avenue…通り
大通り
…doori
oodoori
band(音楽の)バンド
一団
(ongaku no) bando
ichidan
border国境kokkyou
burden重荷
負担
omoni
futan
campaign政治的運動seiji teki undou
candidate候補者
志願者
kouhosha
shigansha
cash現金genkin
category部門
部類
bumon
burui
caveほら穴horaana
cell細胞saibou
charm魅力/
…を魅了する
miryoku /
…(w)o miryou suru
colleague同僚douryou
colony植民地shokuminchi
committee委員会iinkai
companion連れ
仲間
tsure
nakama
comparison比較hikaku
complaint不満fuman
complexity複雑さfukuzatsusa
composition構成
楽曲
kousei
gakkyoku
confusion混乱konran
construction建設
構造
kensetsu
kouzou
contract契約keiyaku
conventionしきたり
(大規模な)会議
shikitari
(daikibo na) kaigi
courage勇気yuuki
crash衝突/
衝突する
shoutotsu
shoutotsu suru
crew乗組員
一団
norikumiin
ichidan
critic批評家
批判者
hihyouka
hihansha
description説明
描写
setsumei
byousha
dialect方言
なまり
hougen
namari
dignity威厳
尊厳
igen
songen
disadvantage不利
デメリット
furi
demeritto
dispute争議
口論
sougi
kouron
division分割
部門
bunkatsu
bumon
divorce離婚rikon
document文書bunsho
ecology生態(学)seitai (gaku)
economics経済学keizai gaku
editor編集者henshuusha
emotion感情kanjou
emperor皇帝
天皇
koutei
tennou
enterprise会社
事業
kaisha
jigyou
enthusiasm情熱
熱意
jyounetsu
netsui
equality平等byoudou
era時代jidai
exception例外reigai
executive幹部
重役
kanbu
jyuuyaku
expense費用
出費
犠牲
hiyou
shuppi
gisei
explosion爆発bakuhatsu
extinction絶滅zetsumetsu
facility施設
設備
shisetsu
setsubi
fairy妖精yousei
flamehonoo
fortune
財産
un
zaisan
foundation土台
根拠
設立
dodai
konkyo
setsuritsu
frontier国境
辺境
kokkyou
henkyou
fund資金
基金
shikin
kikin
funeral葬式soushiki
fur毛皮kegawa
furniture家具
調度品
kagu
choudo hin
garbage(生)ゴミ
くず
(nama) gomi
kuzu
gene遺伝子idenshi
globe地球chikyuu
grave墓/
深刻な
haka /
shinkoku na
ground根拠
理由
konkyo
riyuu
harmony調和chouwa
harvest収穫/
…を収穫する
shuukaku
…(w)o shuukaku suru
honor名誉
敬意
meiyo
keii
hunger飢え
空腹
ue
kuufuku
immigration(他国からの)移住(takoku kara no) ijyuu
impulse衝動shoudou
incident事件jiken
infant幼児youji
inhabitant(ある場所の)居住者
生息動物
(aru basho no) ijyuusha
seisoku doubutsu
injuryけがkega
insect昆虫konchuu
insight深く正確な理解
洞察(力)
fukaku seikaku na rikai
dousatsu (ryoku)
instinct本能honnou
institution制度
慣習
(重要な)施設
seido
kanshuu
(jyuuyou na) shisetsu
instrument道具
器具
dougu
kigu
insurance保険hoken
introduction紹介
導入
shoukai
dounyuu
investment投資toushi
liberty自由jiyuu
limitation制限
制約
seigen
seiyaku
load積み荷/
…を積む
tsumini /
…(w)o tsumu
location位置
場所
ichi
basho
logic論理
理屈
ronri
rikutsu
lord封建君主
…卿
(大文字で)神
houkenkunshu
…kyou
(oomoji de) kami
lunghai
luxury贅沢
贅沢品
zeitaku
zeitakuhin
mail郵便/
…を投函する
yuubin /
…(w)o toukan suru
mammal哺乳動物honyuu doubutsu
mineral鉱物koubutsu
minority少数派shousuuha
mood気分kibun
motive動機douki
myth神話shinwa
neighbor近所の人kinjyo no hito
nerve神経shinkei
obligation義務gimu
orbit軌道kidou
output生産量
産出量
seisanryou
sanshutsuryou
owner所有者shoyuusha
participant参加者sankasha
passion熱望
強い関心
netsubou
tsuyoi kanshin
patience辛抱強さ
忍耐
shinbou zuyosa
nintai
perception洞察(力)
知覚
dousatsu (ryoku)
chikaku
perspective見地
視座
kenchi
shiza
pile積み重ね
「山」
tsumikasane
“yama”
pioneer開拓者
先駆者
kaitakusha
senkusha
poisondoku
portion部分bubun
possession所有
所有物
shoyuu
shoyuubutsu
preference好みkonomi
prejudice先入観
偏見
senyuukan
henken
privilege特権tokken
profession職業shokugyou
pronunciation発音hatsuon
prospect見通し
見込み
mitooshi
mikomi
punishmentbatsu
pursuit追跡
追求
tsuiseki
tsuikyuu
ray光線kousen
recognitionその人[それ]だとわかることsono hito [sore] dato wakaru koto
reference言及
参照
genkyuu
shanshou
reflection反映
反射
hanei
hansha
relief安堵
軽減
ando
keigen
requirement要求される事柄
必要なもの
youkyuu sareru kotogara
hitsuyou na mono
resident居住者kyojyuusha
ritual儀式gishiki
root
根源/
…を根づかせる
ne
kongen /
…(w)o nezukaseru
sacrifice犠牲/
…を犠牲にする
gisei
…(w)o gisei ni suru
scholar学者gakusha
seed種子shushi
servant使用人
お手伝い
shionin
otetsudai
shade日陰hikage
shame
不名誉
残念なこと
haji
fumeiyo
zannen na koto
shelter避難
避難場所
hinan
hinan basho
shore
海岸
kishi
kaigan
similarity類似(点)ruiji (ten)
site場所
用地
basho
youchi
specialist専門家
専門医
senmonka
senmoni
statistics統計toukei
steam蒸気jyouki
strip細長い一片[地域]/
…をはぎ取る
hosonagai ippen [chiiki] /
…(w)o hagi toru
stuffモノmono
suburb郊外kougai
taleお話ohanashi
telescope望遠鏡bouenkyou
tension緊張kinchou
territory領土ryoudo
text本文
書かれたもの
honbun
kakareta mono
tide
風潮
shio, (ushio)
fuuchou
tip
先端
saki
sentan
tone
音色
(声・ことばの)調子
oto
neiro
(koe, kotoba no) choushi
traffic jam交通渋滞koutsuujyuutai
tragedy悲劇higeki
trail通った跡
でこぼこ道
tootta ato
dekoboko michi
trait特性
特徴
tokusei
tokuchou
transportation輸送yusou
trapわな
…をわなにかける
wana
___ (w)o wananikakeru
treasure
財宝
takara
zaihou
trial裁判
試み
saiban
kokoromi
trick…をだます/
手品
こつ
…(w)o damasu /
tejina
kotsu
unemployment失業shitsugyou
version…版
別形式
…ban
betsukeishiki
virtue
美徳
長所
toku
bitoku
chousho
volunteerボランティア
志願兵
borantia
shiganhei
voyage航海koukai
wage賃金chingin
weapon武器buki
Westerner西洋人
西部に住む人
seiyoujin
seibu ni sumu hito

 

形容詞(Adjective)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
absolute絶対的な
完全な
zettai teki na
kanzen na
abstract抽象的なchuushou teki na
accustomed慣れているnarete iru
additional追加のtsuika no
adequate十分なjyuubun na
aggressive攻撃的な
積極的な
kougekiteki na
sekkyoku teki na
amazingびっくりするようなbikkurisuru you na
annual毎年のmaitoshi no
apparent外見上の
明らかな
gaikenjyou no
akiraka na
artificial人工的なjinkou teki na
Atlantic大西洋のtaiseiyou no
atomic原子の
原子力の
genshi no
genshiryoku no
awfulひどいhidoi
based基づいているmotozuite iru
brilliantすばらしいsubarashii
calm穏やかな
落ち着いた
odayaka na
ochitsuita
casual何気ないnanigenai
civil公民の
(軍事に対し)民間の
koumin no
(gunji ni taishi) minkan no
classical古典の
古典的な
koten no
koten teki na
definite明確なmeikaku na
delicate微妙なbimyou na
democratic民主主義の
民主的な
minshushugi no
minshu teki na
desirable望ましいnozomashii
dirty汚れたyogoreta
distinctはっきり異なるhakkiri kotonaru
elaborate手の込んだte no konda
electrical電気のdenki no
elementary初歩の
基本の
shoho no
kihon no
equivalent等しい
同等の
hitoshii
doutou no
evident明らかなakiraka na
exact正確なseikaku na
excessive過度のkado no
external外部のgaibu no
frequent頻繁なhinpan na
generous気前のよいkimae no yoi
genuine本物の
偽りのない
honmono no
itsuwari no nai
grand壮大なsoudai na
guilty有罪のyuuzai no
identical全く同じmattaku onaji
inevitable避けられないsakerarenai
inferior劣ったottota
initial当初のtousho no
inner内部のnaibu no
intimate親密なshinmitsu na
invisible見えないmienai
keen切望した
熱意のある
setsubou shita
netsui no aru
latest最新の
最近の
saishin no
saikin no
legal法律の
合法な
houritsu no
gouhou na
liberal(他の思想に)寛大な
自由主義的な
(hoka no shisou ni) kandai na
jiyuushugi teki na
located(ある場所に)位置する(aru basho ni) ichisuru
logical論理的なronriteki na
long-term長期的なchoukiteki na
massive巨大な
大規模な
kyodai na
daikibo na
mature成熟したseijuku shita
mechanical機械の
機械的な
kikai no
kikaiteki na
minor小さな
重要度の低い
chisa na
jyuuyoudo no hikui
mutual相互のsougo no
numerous多数のtasuu no
odd変な
奇数の/
(oddsで)可能性
hen na
kisuu no /
(odds de) kanousei
overwhelming圧倒的なattouteki na
painful苦痛なkutsu na
passive受身の
消極的な
ukemi no
shoukyokuteki na
peculiar奇妙なkimyou na
permanent永久の
常設の
eikyuu no
jyousetsu no
plain簡素な
無地の/高原
kanso na
muji no /
kougen
precious貴重なkichou na
precise正確なseikaku na
precisely正確にseikaku ni
prime主要な
最重要の
shuyou na
saijuuyou no
principal第一の
主要な/
校長
学長
dai ichi no
shuyou na /
kouchou
gakuchou
profound深い
大きな
 fukai
ookina
racial人種のjinshu no
rational理性的なrisei teki na
raw生の
原料のままの
nama no
genryou no mama no
relative相対的[比較的]なsoutai teki [hikaku teki] na
reliable頼りになるtaiyori ni naru
remote遠いtooi
routineいつもの/いつもの手順itsumono /
itsumono tejun
rude失礼なshitsurei na
satisfactory満足のいくmanzoku no iku
sensible分別[判断力]があるfunbetsu [handanryoku] ga aru
spare予備の/<時間・手間>をさくyobi no / <jikan, tema> (w)o saku
spiritual精神の
精神的な
seishin no
seishin teki na
steady着実なchakujitsu na
strict厳しい
厳密な
kibishii
genmitsu na
subtle微妙なbimyou na
sufficient十分なjyuubun na
tremendous非常に大きなhijyou ni ooki na
tropical熱帯(地方)のnettai (chihou) no
ultimate究極のkyuukyoku no
uncomfortable心地の悪いkokochi no warui
unexpected予期せぬyokisenu
unlikely可能性が低いkanousei ga hikui
unpleasant不愉快なfuyukai na
verbalことばの
口頭での
kotoba no
koutou deno
visual視覚の
視覚的な
shikaku no
shikakuteki na
widespread広範囲に渡るkouhani ni wataru

 

副詞(Adverb)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
aloud声に出してkoe ni dashite
altogether完全にkanzen ni
barelyかろうじてkaroujite
commonly一般にippan ni
consequentlyその結果sono kekka
deliberately故意にkoi ni
effectively効果的にkouka teki ni
essentially本質的にhonshitsu teki ni
firmly堅く
堅固に
kataku
kenko ni
increasinglyますますmasumasu
literally文字通りにmoji doori ni
practically実質的に
ほとんど
jisshitsu teki ni
hotonto
primarily主としてshuto shite
readilyすぐにsugu ni
regardlessかかわらず
関係なく
kakawarazu
kankei naku
regularly規則的に
定期的に
kisokuteki ni
teiki teki ni
roughly大雑把にoozappa ni
socially社会的にshakaiteki ni
steadily着実にchakujitsu ni
traditionally伝統的にdentou teki ni
undoubtedly疑いなくutagai naku

 

接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
whereas…である一方で…dearu ippou de
beneath…の下に…no shita ni

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ:


翻訳:彼の授業は、生徒にとってとても楽しく、教え方も非常に上手でした。

松井 美穂 准教授
札幌市立大学

※札幌市立大学は以前、「札幌市立高等専門学校(デザイン学部、看護学部)」でした。


His way of teaching was very impressive and enjoyable to the students.


Miho Matsui
(PhD: American Literature)

Associate Professor, Sapporo City University

(Previously named Sapporo School of the Arts, Design and Nursing School)