札幌 英会話 スクール AGREATDREAM

10月27日(木)から11月10日(木)までお休みさせていだだきます。
休み期間中はメールでお問合せください。
11月11日(金)から通常通り営業します。

高校2年レベルの単語一覧

高校2年レベルの単語一覧

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

札幌英会話スクール AGREATDREAM ☆高校2年レベルの単語一覧☆
中学英語の学習・復習に。 品詞ごとに分類しています。
Double click English words for a dictionary and example sentences. PCのみ英単語をダブルクリックすると辞書と例文の機能を使うことができます。
動詞(Verb)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
abandon…を捨て去る___ (w)o sutesaru
absorb…を吸収する___ (w)o kyuushuu suru
 absorb…を没頭させる___ (w)o bottou saseru
accomplish…を成し遂げる___ (w)o nashitogeru
accompany…に付き添う___ ni tsukisou
accuse…を非難[告発]する___ (w)o hinan [kokuhatsu] suru
adapt…を適合[適応]させる___ (w)o tekigou [tekiou] saseru
admire…をすばらしいと思う …を賞賛する (polite)___ (w)o subarashii to omou ___ (w)o shousan suru
admit…を認める___ (w)o mitomeru
adopt…を自分のものにする___ (w)o jibun no mono ni suru
advertise…を宣伝する …を[広告]する___ (w)o senden suru ___ (w)o koukoku suru
afford…の余裕がある___ no yoyuu ga aru
aimねらいをつける 目的nerai (w)o tsukeru mokuteki
alter…を変える___ (w)o kaeru
annoy…をいらだたせる___ (w)o iradataseru
appeal訴えるuttaeru
arise起こるokoru
arise生じるshoujiru
arrange(…を)計画する (…を)準備する___ (w)o keikaku suru ___ (w)o junbi suru
associate…を結びつけて考える___ (w)o musubi tsukete kangaeru
attach…を貼り付ける …を取り付ける___ (w)o haritsukeru ___ (w)o toritsukeru
attend…に出席する___ ni shuseki suru
attract…を引きつける___ (w)o hikitsukeru
behave振る舞うfurumau
bind…を縛りつける___ (w)o shibari tsukeru
block…を妨げる___ (w)o samatageru
blow(…を)吹く/打撃(___ (w)o) fuku / dageki
borrow…を借りる___ (w)o kariru
breathe呼吸をするkokyuu (w)o suru
collect…を集める …を徴収する___ (w)o atsumeru ___ (w)o choushuu suru
combine…を結合させる___ (w)o ketsugou saseru
command…に[を]命じる/行使する力…ni [(w)o] meijiru / koushi suru chikara
compete競争するkyousou suru
complain不満を言うfuman (w)o iu
compose…を構成する <曲や詩>を作る___ (w)o kousei suru <kyoku ya shi> (w)o tsukuru
concentrate集中するshuuchuu suru
conclude締めくくる …という結論を下すshime kukuru …toiu ketsuron (w)o kudasu
confuse…を混乱させる___ (w)o konran saseru
connect…をつなげる___ (w)o tsunageru
considerableかなりのkanari no
consist成り立つ 存在するnaritatsu sonzai suru
construct…を組み立てる …を建造する___ (w)o kumitateru ___ (w)o kenzou suru
contribute寄付する 貢献するkifu suru kouken suru
convey…を伝える,…を運ぶ___ (w)o tsutaeru ___ (w)o hakobu
convince…に納得させる…ni nattoku saseru
cope対処するtaisho suru
criticize…を批判する___ (w)o hihan suru
decision決定 決心kettei kesshin
declare…を宣言する___ (w)o sengen suru
decrease減少する/減少genshou suru / genshou
defeat…を負かす___ (w)o makasu
defend…を守る___ (w)o mamoru
deny…を否定する___ (w)o hitei suru
derive…を引き出す___ (w)o hikidasu
devote<時間・努力>を注ぐ<jikan, doryoku> (w)o sosogu
disappoint…をがっかりさせる___ (w)o gakkarisaseru
discuss…について議論する…ni tsuite giron suru
dislike…を嫌がる/嫌悪___ (w)o  iyagaru / keno
display…を展示する/展示___ (w)o tenji suru / tenji
distinguish…を区別する___ (w)o kubetsu suru
disturb…の平穏を妨げる…no heion (w)o samatageru
divide…を分割する___ (w)o bunkatsu suru
educate…を教育する___ (w)o kyouiku suru
emerge現れるarawareru
emphasize…を強調する___ (w)o kyouchou suru
employ…を雇う___ (w)o yatou
enable…に可能にさせる…ni kanou ni saseru
encounter…に遭遇する…ni sougu suru
entertain…を楽しませる___ (w)o tanoshimaseru
estimate…を推定する …を見積もる/推定___ (w)o suitei suru ___ (w)o mitsumoru / suitei
examine…を検査する,…を調べる___ (w)o kensa suru ___ (w)o shiraberu
expand…を拡大する___ (w)o kakudai suru
explore…を探索[探検]する___ (w)o tansaku [tanken] suru
export…を輸出する/輸出___ (w)o yushutsu suru / yushutsu
expose…を明らかにする …をさらす___ (w)o akiraka ni suru ___ (w)o sarasu
extend延びる …を拡張するnobiru ___ (w)o kakuchou suru
fix…を固定する …を修理する___ (w)o kotei suru ___ (w)o shuuri suru
frighten…をおびえさせる …を怖がらせる___ (w)o obie saseru ___ (w)o kowagaraseru
govern…を統治する___ (w)o touchi suru
graduate卒業するsotsugyou suru
greet…にあいさつをする…ni aisatsu (w)o suru
handle…を手で扱う …にうまく対処する___ (w)o te de atsukau …ni umaku taisho suru
hang…をつるす …を絞首刑にする___ (w)o tsurusu ___ (w)o koushukei ni suru
hate…をひどく嫌う___ (w)o hidoku kirau
hesitateためらうtamerau
hire…を雇う___ (w)o yatou
identify…を見分ける___ (w)o miwakeru
ignore…を無視する___ (w)o mushi suru
imply…をほのめかす___ (w)o honomekasu
import…を輸入する/輸入___ (w)o yunyuu suru
impress…に感銘を与える…ni kanmei (w)o ataeru
inform…に知らせる…ni shiraseru
intend意図する つもりであるito suru tsumori de aru
interpret…を解釈する 通訳する___ (w)o kaishaku suru tsuuyaku suru
isolate…を孤立させる___ (w)o koritsu saseru
judge…を判断する/ 審判員 裁判官___ (w)o handan suru / shinpanin saibankan
notice…に気づく/ 注意 掲示…ni kizuku / chuui keiji
obtain…を手に入れる___ (w)o te ni ireru
occupy…を占める,…を占領する___ (w)o shimeru ___ (w)o senryou suru
oppose…に反対する…ni hantai suru
organize…を組織する___ (w)o soshiki suru
overcome…を克服する___ (w)o kokufuku suru
participate参加するsanka suru
pause話[行動]を中断する/ 間(ま) 小休止hanashi [koudou] (w)o chuudan suru / ma shoukyuushi
perceive…を知覚する___ (w)o chikaku suru
permit…を許可する___ (w)o kyoka suru
persuade説得するsettoku suru
possess…を所有する___ (w)o shoyuu suru
praise…をほめる___ (w)o homeru
predict…を予想する,…を予測する___ (w)o yosou suru ___ (w)o yosoku suru
preserve…を保存[保護]する___ (w)o hozon [hogo] suru
pretend…のふりをする…no furi (w)o suru
promote…を促進する___ (w)o sokushin suru
propose…を提案する___ (w)o teian suru
punish…を罰する___ (w)o bassuru
purchase…を購入する/購入___ (w)o kounyuu suru / kounyuu
pursue…を追い求める___ (w)o oi motomeru
quit(…を)やめる(___ (w)o) yameru
react反応するhanou suru
recommend…を薦める___ (w)o susumeru
recover回復するkaifuku suru
reject…を拒絶する___ (w)o kyozetsu suru
release…を解き放つ___ (w)o tokihanatsu
rely頼る 信頼するtaiyoru shinrai suru
remind…に思い出させる…ni omoi dasaseru
remove…を取り除く___ (w)o torinozoku
repair…を修理する___ (w)o shuuri suru
replace…に取って代わる…ni totte kawaru
reserve…を取っておく …を予約する___ (w)o totte oku ___ (w)o youyaku suru
respond反応する 返答するhannou suru hentou suru
retire退職する 引退するtaishoku suru intai suru
roll転がるkorogaru
rush突進する ダッシュするtosshin suru dasshu suru
select…を選び出す___ (w)o erabidasu
settle…を決着させる 落ち着く___ (w)o kecchaku saseru ochitsuku
sink沈むshizumu
smell…な臭いがする …の臭いをかぐ…na niyoi ga suru …no nioi (w)o kagu
stare…をじっと見つめる___ (w)o jitto mitsumeru
stimulate…を刺激する___ (w)o shigeki suru
stretch広がる/ 広がりhirogaru / hirogari
suit…に適合する/ 訴訟…ni tekigou suru / soshou
surround…を取り囲む___ (w)o torikakomu
suspect…を疑う …ではないかと思う/ 容疑者___ (w)o utagau …dewa nai ka to omou / yougisha
tear…を引き裂く/ 涙___ (w)o hikisaku / namida
threaten…を脅かす___ (w)o odokasu
transfer…を移す___ (w)o utsusu
transform…を変える___ (w)o kaeru
translate…を翻訳する___ (w)o honyaku suru
transport…を輸送する/ 輸送___ (w)o yusou suru / yusou
vote投票する/ 投票touhyou suru / tohyou
warn…に警告する…ni keikoku suru
 
名詞(Noun)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
account説明 口座/ 説明する 占めるsetsumei kouza/ setsumei suru shimeru
addition付加 追加fuka tsuika
address住所 演説/ …の前で演説をするjyuusho enzetsu …no mae de enzetsu (w)o suru
advice助言jyogen
affair事柄 出来事kotogara dekigoto
agent代理人 代理店dairi nin dairi ten
agreement同意 一致doui icchi
agriculture農業nougyou
alternative代替となるもの/ 代替のdaitai to naru mono daitai no
ancestor祖先sosen
anger怒りikari
anxiety心配 不安shinpai fuan
appearance出現 外見shutsugen gaiken
assumption想定 思いこみsoutei omoi komi
association協会 組合kyoukai kumiai
author著者 作家chosha sakka
authority権威keni (けんい)
automobile自動車jidousha
background背景 経歴haikei keireki
capacity最大容量[積載量・稼働力] 能力saidai youryou [sekisai, kadouryoku] nouryoku
capital資本 資本金 首都/ 大文字のshihon shihonkin shuto/ oomiji no
career(生涯にわたる)職業(shougai ni wataru) shokugyou
characteristic特徴tokuchou
charge非難 料金 管理/ …に請求するhinan ryoukin kanri / …ni seikyuu suru
circumstance(周囲の)状況(shuui no) jyoukyou
citizen市民shimin
climate気候kikou
conclusion結論ketsuron
condition状態 条件jyoutai jyouken
conduct行為/ …を行うkoui/ ___ (w)o okonau
conference会議kaigi
confidence自信 信頼jishin shinrai
conflict対立 争いtairitsu arasoi
consequence結果kekka
consumption消費shouhi
continent大陸tairiku
contrast対照taishou
contribution寄付 貢献kifu kouken
conversation会話kaiwa
cooperation協力kyouryoku
copy(本・雑誌などの)一冊/ …をまねる(hon, zasshi nado no) issatsu ___ (w)o maneru
creation創造 創造物souzou souzoubutsu
crime犯罪hanzai
crisis危機kiki
criticism批判hihan
crop収穫物shuukakubutsu
curiosity好奇心koukishin
custom(社会的な)習慣 慣習(shakai teki na) shuukan kanshuu
debate討論touron
debt借金 負債shakkin fusai
decade10年juu nen
definition定義teigi
delight喜びyorokobi
democracy民主主義minshushugi
desert砂漠/ …を立ち去るsabaku / ___ (w)o tachisaru
destruction破壊hakai
device装置 仕掛けsouchi shikake
diet(日常の)食事 ダイエット(nichijyou no) shokuji daietto
disaster災害saigai
disciplineしつけ 規律shitsuke kiritsu
discussion議論giron
distinction区別 違いkubetsu chigai
district地域 地区chiiki chiku
drug麻薬 薬mayaku kusuri
element要素youso
employee従業員jyuugyouin
enemyteki
entertainment娯楽goraku
errorミス 間違いmisu machigai
evolution進化 進展shinka shinten
excuse言い訳/ …勘弁するiiwake / …kanben suru
expert専門家senmonka
explanation説明setsumei
extent程度teido
faith信頼 信仰shinrai shinkou
fate運命unmei
fault欠点 過失 せいketten kashitsu sei
favor親切な行為shinsetsu na koui
flight飛行 (飛行機の)便hikou (hikouki no) bin
focus焦点/ …を集中するshouten / ___ (w)o shuuchuu suru
fuel燃料nenryou
function機能/ 機能するkinou / kinou suru
genius天才tensai
goal目標 目的mokuhyou mokuteki
grammar文法bunpou
grant給付金/ …を与えるkyuufukin / ___ (w)o ataeru
guide案内人 案内書/ …を案内するannai nin annai sho / ___ (w)o annai suru
harm害/ …を害するgai / ___ (w)o gai suru
height高さtakasa
household(一つ屋根の下で暮らす)家族家(hitotsu yane no shita de kurasu) kazoku ie
humanity人間 人間性ningen ningensei
ideal理想/ 理想のrisou / risou no
imagination想像souzou
immigrant移民imin
impact影響 衝撃eikyou shougeki
impression印象inshou
income所得shotoku
independence独立 自立dokuritsu jiritsu
instruction指示 指導shiji shidou
intelligence知能 諜報chinou chouhou
item項目koumoku
journeytabi
joy喜びyorokobi
judgement判断handan
laboratory実験室jikkenshitsu
landscape風景fuukei
laughter笑いwarai
leisure余暇yoka
lesson授業 教訓jugyou kyoukun
luck運 幸運un kouun
manager部長 支配人 監督buchou shihai nin kantoku
mannerやり方 方法yari kata houhou
master主人 達人/ …を習得するshujin tatsujin / …(w)o shuutoku suru
match試合/ …と調和するshiai / …to chouwa suru
matter事柄/ 重要であるkotogara / juuyou de aru
merchant商人shounin
murder(故意の)殺人/ …を(故意に)殺す(koi no) satsujin / …(w)o (koi ni) korosu
necessity必要 必要なものhitsuyou hitsuyou na mono
neighborhood近所kinjyo
notion考え 考え方kangae kangae kata
novel小説/ 新奇な △(Not really used)shousetsu / shinki na
observation観察kansatsu
occasion(特定の)時 場合(tokutei no) toki baai
occupation職業shokugyou
operation操作 運転 手術sousa unten shujutsu
organization組織 団体soshiki dantai
origin起源kigen
pain痛みitami
passage(文章の)一節 通路(bunshou no) issetsu tsuuro
passenger乗客jyoukyaku
personality人格 性格 (芸能界などの)有名人jinkaku seikaku (gainoukai nado no) yuumeijin
phenomenon現象genshou
philosopher哲学者tetsugakusha
philosophy哲学tetsugaku
physics物理学butsurigaku
plentyたくさんtakusan
politician政治家seijika
politics政治seiji
popularity人気ninki
presence存在sonzai
profit利益rieki
project計画 事業keikaku jigyou
proof証拠shouko
property財産 所有地zaisan shoyuuchi
proportion比率 割合hiritsu wariai
proverbことわざkotowaza
psychologist心理学者shinrigakusha
quantityryou
reaction反応hannou
region地域,地方chiiki, chihou
religion宗教shuukyou
remarkことば 感想/ …だと述べるkotoba kansou / …da to noberu
reputation評判hyouban
revolution革命kakumei
reward褒美 報償/ …に褒美[報償]を与えるhoubi houshou / …ni houbi [houshou] (w)o ataeru
row列/ …をこぐretsu / … (w)o kogu
security安心 安全 治安anshin anzen chian
self自己 自我jiko jiga
shift変化/ …を変えるhenka / … (w)o kaeru
shortage不足fusoku
sight見ること 視力miru koto shiryoku
significance重要性 意義juuyousei igi
skin皮膚 皮膜hifu himaku
soil土 土壌tsuchi dojyou
soldier兵士heishi
solution解決(法)kaiketsu (hou)
statement話 陳述 声明hanashi chinjyutsu seimei
status社会的地位shakai teki chii
stock株 在庫/ …を在庫に持つkabu zaiko / … (w)o zaiko ni motsu
strength力 強さchikara tsuyosa
substance物質busshitsu
sum金額 合計kingaku goukei
survey調査chousa
survival生存seizon
talent才能sainou
themeテーマte-ma
thought考えること 考えkangaeru koto kangae
threat脅威kyoui
tongue言葉 舌kotoba shita
tradition伝統dentou
treatment扱い 処置 治療atsukai shochi chiryou
tribe部族buzoku
trust信頼 信用/ …を信頼[信用]するshinrai shinyou / … (w)o shinrai [shinyou] suru
union統合tougou
vehicle乗り物 伝達手段norimono dentatsu shudan
victim犠牲者giseisha
violence暴力bouryoku
virusウイルスuirusu
vision未来像 ビジョンmiraizou bijon
vocabulary語いgoi
wealth富 財産tomi zaisan
wisdom知恵chie
witness目撃者 証人/ …を目撃するmokugeki sha shounin / … (w)o mokugeki suru
youth若さ 青年期 青少年waka sa seinenki seishounen
 
形容詞(Adjective)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
accurate正確なseikaku na
actual現実の 実際のgenjitsu no jissai no
alikeよく似たyoku nita
anxious心配して 切望するshinpai shite setsubou suru
appropriate適当な 適切なtekitou na tekisetsu na
asleep眠っているnemutte iru
attractive魅力的なmiryoku teki na
awake目を覚ましているme (w)o samashite iru
biological生物学上のseibutsugakujyou no
bored退屈したtaikutsu shita
brief短いmijikai
capable可能性がある しかねない 有能なkanousei ga aru shikanenai yuunou na
chemical化学の/ 化学製品kagaku no / kagaku seihin
civilized発達した文明をもつhattatsu shita bunmei (w)o motsu
comfortable心地の良いkokochi no yoi
complicated複雑なfukuzatsu na
conscious意識して 気づいてishiki shite kizuite
constant絶え間ないtaemanai
contemporary現在の 現代の 同時代のgenzai no gendai no doujidai no
contrary反対のhantai no
convenient都合がよいtsugou ga yoi
creative創造的なsouzou teki na
critical極めて重要な 非常に深刻なkiwamete jyuuyou na hijyou ni shinkoku na
curious好奇心が強いkoukishin ga tsuyoi
current現在の 目下の/ 流れgenzai no mokka no / nagare
dependent依存しているizon shite iru
distant遠く離れたtooku hanareta
domestic国内の 家庭内のkokunai no kateinai no
dramatic劇的なgekiteki na
dull面白みのない 鈍いomoshiromi no nai nibui
eager強く望んでいるtsuyoku nozonde iru
educational教育の 教育的なkyouiku no kyouiku teki na
effective効果的なkouka teki na
efficient効率[能率]の良いkouritsu [nouritsu] no yoi
elderly (失礼な場合olderの形容詞を使う)年配のnenpai no
emotional感情の 感情的なkanjyou no kanjyouteki na
empty何も入っていない 空のnanimo haitte inai kara no
engaged従事している 婚約しているjyuuji shite iru konyaku shite iru
enormous非常に大きいhijyou ni ookii
entire全体の …全体zentai no …zentai
evil邪悪な 悪のjaaku na aku no
extra余分のyoubun no
extraordinary普通でない 並はずれたfuutsu denai nami hazureta
extreme極端なkyokutan na
fair公平な かなりのkouhei na kanari no
FALSE誤った 偽りのayamatta itsuwari no
fat太った/ 脂肪futotta / shibou
favorite一番好きな 一番好きなものichiban suki na ichiban suki na mono
female 女性 (for women) 雌 (for plants & animals)雌の 女性の/ 雌 女性mesu no jyosei no / mesu jyosei
financial財政の 金融のzaisei no kinyuu no
firmしっかりした 堅い/ 会社shikkarishita kattai kaisha
former前の/ 前者mae no / zensha
friendly友好的なyuukou teki na
fundamental基本的な 根本的なkihonteki na konpon teki na
gentle穏やかな やさしいodayaka na yasashii
global地球の 世界のchikyuu no sekkai no
harmful有害なyuugai na
historical歴史(上)のrekishi (jyou) no
honest正直なshoujiki na
immediate即座のsokuza no
independent独立した 自立したdokuritsu shita jiritsu shita
intellectual知的な 知性のchiteki na chisei no
intelligent知能の高いchinou no takai
internal内部のnaibu no
juniorポストが下の 下級の/ 年下の人posuto ga shita no kakyuu no / toshishita no hito
latter後者のyakusha no
literary文学のbungaku no
medium中間のchuukan no
military軍隊の 軍事のguntai no gunji no
mysterious不可解なfukakai na
narrow幅が狭いhaba ga semai
nearby近くのchikaku no
negative否定の 否定的[悲観的]なhitei no hitei teki [hikan teki] na
nervousあがっている 神経質なagatteiru shinkeishitsu na
nuclear核のkaku no
opposite反対の/ …と反対側のhantai no / …to hantai gawa no
patient我慢強い/ 患者gaman zuyoi / kanja
pleasant楽しい 気持ちのよいtanoshii kimochi no yoi
polite礼儀正しいreigi tadashii
positive自信のある 肯定的なjishin no aru kouteiteki na
potential潜在的なsenzaiteki na
previous前のmae no
primary最初の 主要な 最優先のsaisho no shuyou no saiyuusen no
primitive原始的なgenshiteki na
proper適切なtekisetsu na
proud自慢に思ってjiman ni omotte
rareまれなmare na
reasonable理性のある 理にかなったrisei no aru ri ni kanatta
remarkable目立った 顕著なmedatta kencho na
responsible責任があるsekinin ga aru
roughごつごつした 粗い 大雑把なgotsugotsu shita arai oozappa na
rural田舎のinaka no
seniorポストが上の 上級の/ 年上の人posoto ga ue no jyoukyuu no / toshi ue no hito
sensitive敏感な 神経質なbinkan na shinkeishitsu na
severe厳しいkibishii
significant重要なjyuuyou na
silly馬鹿なbaka na
slightかすかなkasukana
smart頭の良いatama no yoi
solid固い/ 固体katai / kotai
specific具体的な 特定のgutai teki na tokutei no
stupid馬鹿なbaka na
sudden突然のtotsuzen no
suitable適したtekishita
superiorより優れたyori sugureta
technical技術上の 専門的なgijutsujyou no senmon teki na
terribleひどい 不快なhidoi fukai na
tinyごく小さいgoku chiisai
tough頑強なgankyou na
typical典型的なtenkei teki na
unique他に類のない 特別なhoka ni rui no nai tokubetsu na
universal普遍的な 万国[万人]共通のfuhenteki na bankoku [bannin] kyoutsuu no
unknown未知の 無名のmichi no mumei no
unusualめずらしい 普通でないmezurashii futsuu de naii
upset気持ちが動揺した/ …の心をかき乱すkimochi ga douyou shita …no kokoro (w)o kakimidasu
urban都会の 都市のtokai no toshi no
useless役に立たないyakuni tatanai
valuable貴重なkichou na
visible目に見えるme ni mieru
vital極めて重要な 必要不可欠なkiwamete juuyou na hitsuyou fukaketsu na
wealthy裕福なyuufuku na
welcome歓迎される/ …を歓迎するkangei sareru / …(w)o kangei suru
well-knownよく知られたyoku shirareta
willingいとわない やぶさかでないitowanai yabusakadenai
 
副詞(Adverb)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
absolutely絶対にzettai ni
alive生きているikiteiru
apart離れてhanarete
closely綿密に 密接にmenmitsu ni missetsu ni
constantly常にtsune ni
directly直接(的)にchokusetsu (teki) ni
entirely完全に 全くkanzen ni mattaku
fairlyかなり 公平にkanari kouhei ni
forever永遠にeien ni
fully十分に 完全にjuubun ni kanzen ni
gradually次第にshidai ni
largely主としてshu toshite
necessarily必然的にhitsuzen tekini
neverthelessにもかかわらずnimo kakawarazu
normally通常は 正常にtsuujyou wa seijyou ni
obviously明らかにakiraka ni
occasionally時折tokiori
possiblyひょっとするとhyotto suru to
properly適切にtekisetsu ni
rapidly素早くsubayaku
seldomめったに…しないmetta ni …shinai
slightlyわずかにwazukani
somehowどうにかdou ni ka
somewhatいくぶんikubun
surely確かにtashika ni
totally完全にkanzen ni
unfortunately残念なことにzannen na koto ni
virtually実質的にjisshitsuteki ni
widely広範囲にkouhani ni (こうはんい に)
 
接続詞・前置詞(Conjunction/Preposition)日本語(Japanese)ローマ字(Romaji)
wherever…する所はどこでも…suru tokoro wa dokodemo
despite…にもかかわらず…nimokakawarazu
unlike…とは違って…towa chigatte

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年口コミ


海外旅行に行って英会話が出来ると旅行が楽しくなります。英語圏ばかりではないけれど、 フランス語もイタリア語も似ている単語があるし、少しでも会話ができると外国人とコミュニケーションがとれます。街の中の広告とか、お店の看板を読むことができると、街を歩く時でも迷わずに済みますし、行動範囲も広がります。


礼子 (プライベートレッスン)